Δικαιολογητικά για νέα Σύνδεση με τα δίκτυα Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου για οριστική υδροδότηση ή για εργοταξιακή  υδροδότηση

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια και είναι αυθαίρετα :

α)Tην τακτοποίηση αυθαιρέτου

β) Βεβαίωση για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

γ) Γεωγραφικό εντοπισμό.

Όλα τα παραπάνω υπογεγραμμένα και με την σφραγίδα του μηχανικού.                                                                                                 

Για ακίνητα που έχουν οικοδομηθεί πριν από το έτος 1955: Βεβαίωση από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου ότι εγκρίνεται η υδροδότηση του ακινήτου και ότι είναι κτίσμα πριν του 1955 με επικολλημένη πάνω πρόσφατη φωτογραφία του ακινήτου.

Κτηματολογικό φύλλο τελευταίου τριμήνου εάν υπάγεται στο κτηματολόγιο.

Αντίγραφο συμβολαίου ακινήτου με βεβαίωση μεταγραφής αυτού στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο .

Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες υπεύθυνη ιδιοκτητών επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι επιθυμούν να υδροδοτηθεί το ακίνητο τους

ΑΦΜ ιδιοκτήτη

Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη.

Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν έρθει ο ιδιοκτήτης να κάνει την αίτηση.

Εάν υπάρχει τοποθετημένος και άλλος υδρομετρητής στο ακίνητο, αντίγραφο λογαριασμού που εκδίδεται για τον υδρομετρητή αυτόν.

Η Υπηρεσία χορηγεί αίτηση την οποία συμπληρώνει ο αρμόδιος υπάλληλος

Μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών, ακολουθεί αυτοψία εκ μέρους της Υπηρεσίας, ο Δημότης πληρώνει τα τέλη σύνδεσης, την τοποθέτηση του υδρομετρητή και το σχετικό κόστος διακλάδωσης και στη συνέχεια πραγματοποιείται από την Υπηρεσία η σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.