Η διάρθρωση του τμήματος ύδρευσης-άρδευσης είναι η κάτωθι

 • Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Εσωτερικών Δικτύων  Ύδρευσης.
 • Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης
 • Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύων Άρδευσης και ελέγχου διαρροών νερού.

Τμήμα Ύδρευσης-Άρδευσης

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Ύδρευσης –Άρδευσης προΐσταται όλων των γραφείων του Τμήματος αυτής και συντονίζει τις εργασίες τους δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες προς τους υπεύθυνους των γραφείων και το λοιπό προσωπικό. Είναι υπεύθυνος:

 • Για τον προγραμματισμό της λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων Ύδρευσης-Άρδευσης.
 • Για την επάρκεια του δικτύου ύδρευσης- άρδευσης.
 • Για την επίβλεψη έργων Ύδρευσης – άρδευσης που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
 • Για τον συντονισμό, έλεγχο και κατανομή στα διάφορα συνεργεία ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες το εργατοτεχνικό προσωπικό που έχει ορισθεί για την υπηρεσία.
 • Για την εισήγηση προτάσεων κατασκευής μικροεπεκτάσεων δικτύων ύδρευσης-άρδευσης προς βελτίωση διανομής.
 • Για την τήρηση αρχείου βλαβών και οικονομικών στοιχείων, για την κοστολόγηση των εργασιών.
 • Για την εισήγηση αγοράς νέων υλικών-μηχανημάτων.

Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης

Ο υπεύθυνος του ως άνω γραφείου ασχολείται με τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, έλεγχο και επέκταση του δικτύου διανομής. Στις αρμοδιότητές του είναι η:

 • Μέριμνα για την διανομή του νερού επί 24ώρου βάσης και την εφαρμογή των    προγραμμάτων διανομής .
 • Μέριμνα για την συντήρηση, επέκταση και επισκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οργανώνοντας τα συνεργεία , για την εξασφάλιση και βελτίωση της ύδρευσης στις διάφορες περιοχές της πόλης.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των συνεργείων του δικτύου ύδρευσης και επιφυλακής για τα συμβαίνοντα στο δίκτυο ,σχετικά με διακοπές υδροληψίας ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωση των καταναλωτών.
 • Μεριμνά για την αγορά υλικών – εξοπλισμού.
 • Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας για το κοινό σε σημεία τεχνικών έργων που δεν έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες από τα συνεργεία.
 • Μέριμνα για την ενημέρωση βιβλίου μητρώου σχετικού με τις συνδέσεις των δικτύων ύδρευσης.

Οι εργασίες με τις οποίες απασχολούνται τα συνεργεία είναι οι ακόλουθες:

 • Ανεύρεση και επισκευή εμφανών ή αφανών διαρροών στο δίκτυο.
 • Μετατοπίσεις αγωγών ύδρευσης.
 • Ενημέρωση σχεδίων με τις επεκτάσεις και τροποποιήσεις δικτύου από εργοδηγούς (μη στελέχωση).
 • Κατάρτιση στατιστικών πινάκων δραστηριότητας με μηνιαία δελτία εργασιών από εργοδηγούς (μη στελέχωση ).

Ο ως άνω υπεύθυνος έχει επιφορτισθεί και με επιβλέψεις έργων που υπάγονται στο τμήμα μελετών κατασκευών.

Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Εξωτερικών Δικτύων

 • Μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των εξωτερικών δικτύων, υδροληψιών και την μετατόπιση αυτών.
 • Μεριμνά για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών – εργαλείων για την λειτουργία και συντήρηση των δικτύων – εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα οι εργασίες του γραφείου διακρίνονται:

 • Σε τακτικές εργασίες συντήρησης και επιθεωρήσεων τηρώντας σχετικό βιβλίο μητρώο.
 • Σε έκτακτες εργασίες που οφείλονται σε διαρροές και υδροδοτήσεις, οι οποίες και εκτελούνται.