Το Τμήμα Μελετών -Ανάπτυξης& Κατασκευών αντικείμενο έχει τον προγραμματισμό – εκπόνηση μελετών, επίβλεψη μελετών που θα ανατεθούν , την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών, την ανάπτυξη και παρακολούθηση στρατηγικών επιλογών της επιχείρησης.

Στις αρμοδιότητές του είναι η:

– Χρηματοδοτικά θέματα , ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα

– Προγραμματισμός έργων (σχέση κόστους οφέλους).

– Σύνταξη σχεδίου του ετήσιου προγράμματος έργων.

– Επίβλεψη μελετών που θα ανατεθούν

– Σύνταξη μελετών(τεχνικές, οικονομοτεχνικές κλπ.) – τευχών δημοπράτησης που γίνονται από την Υπηρεσία (εργολαβίες).

– Σύνταξη μελετών – τευχών δημοπράτησης έργων αυτεπιστασίας μικροεπεκτάσεων και   επειγόντων (κατά προτεραιότητα) έργων

– Σύνταξη μελετών – τευχών δημοπράτησης για τις προμήθειες της Υπηρεσίας

– Επίβλεψη εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους

– Τήρηση των προδιαγραφών των έργων-Έλεγχος ποιότητας έργων

– Τήρηση των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση των εργασιών των έργων,των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων

– Παραλαβή των έργων

– Τήρηση τεχνικού αρχείου

– Χαρτογράφηση δικτύων ύδρευσης ,αποχέτευσης πράγμα το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους

– Σύνταξη κάθε φύσης σχεδίων για τις ανάγκες του τμήματος

– Η μέριμνα για την δημιουργία και την ενημέρωση κτηματολογίου της ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης.

– Η χορήγηση τοπογραφικών στοιχείων για τις ανάγκες όλων των τμημάτων της επιχείρησης.

– Η συνεργασία σε τεχνικά θέματα για την ανάπτυξη G.I.S.

– Η εφαρμογή –υλοποίηση πιστοποίησης – διαπίστευσης ISO

Από το τέλος του 2011 εκτός από μένα, απασχολεί μια Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης, τρεις Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕ και έναν Εργοδηγό Δομικών Έργων!

Συνεπικουρούμενοι από τους συναδέλφους μηχανικούς που εργάζονται στα υπόλοιπα τμήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις διαρκώς αυξανόμενες υποχρεώσεις μας για σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη των απαραίτητων υποδομών.

Είναι προφανές ότι χωρίς την στελέχωση του Τμήματος με νέο εξειδικευμένο προσωπικό δε θα καταφέρει να επιτελέσει το ρόλο του ιδιαίτερα μετά την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑΗ στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου.