Το Τμήμα Γεωλογίας της ΔΕΥΑΗ ασχολείται με την εξεύρεση νέων πηγών νερού (π.χ. ανόρυξη γεωτρήσεων κ.λ.π.) , για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου , με συντηρήσεις των ήδη υπαρχόντων σημείων υδροληψίας (καθαρισμός και συντήρηση γεωτρήσεων, αντικατάσταση καταστραμμένων κ.λ.π.), καθώς και με παρακολούθηση της συμπεριφοράς τω ν υδροφόρων πεδίων από όπου αντλεί νερό η ΔΕΥΑΗ.

Επί πλέον ασχολείται με ότι έχει σχέση με την επιστήμη της γεωλογίας στα τεχνικά έργα που κατασκευάζει η ΔΕΥΑΗ (χαρακτηρισμός εδαφών, ευστάθεια πρανών κ.λ.π.)