Είναι υπεύθυνο για την λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, έλεγχο και επέκταση του δικτύου άρδευσης .

 • Στις αρμοδιότητές του είναι :
 • η Τήρηση αρχείου διαρροών
 • η Σωστή λειτουργία δικτύου ύδρευσης
 • ο Έλεγχος των διαρροών
 • ο Σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα εντοπισμού των διαρροών για άμεση αποκατάσταση
 • η Συνεργασία με το γραφείο καταμετρητών
 • η Συνεργασία με το γραφείο εσόδων
 • βελτιστοποίηση του συστήματος ελέγχου
 • έλεγχος του εγκατεστημένου εξοπλισμού σε φρεάτια και δεξαμενές
 • Μεριμνά για την διανομή του νερού επί 24ώρου βάσης και την εφαρμογή των προγραμμάτων διανομής
 • Μεριμνά για την συντήρηση, επέκταση και επισκευή του εσωτερικού δικτύου άρδευσης, για την εξασφάλιση και βελτίωση της άρδευσης στις διάφορες περιοχές.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των συνεργείων του δικτύου άρδευσης για τα συμβαίνοντα στο δίκτυο ,σχετικά με διακοπές υδροληψίας ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωση των καταναλωτών.

Είναι υπεύθυνο για την διαδικασία συνδέσεων και ειδικότερα για:

 • Συνδέσεις με το δίκτυο άρδευσης.
 • Αντικαταστάσεις, διακλαδώσεις και μετατοπίσεις αγωγών άρδευσης.
 • Παρακολούθηση καλής λειτουργίας αυτών με τακτικούς περιοδικούς ελέγχους.
 • Ενημέρωση βιβλίου μητρώου σχετικού με τις συνδέσεις των δικτύων άρδευσης.
 • Η εξέταση αιτημάτων για έργα κατά προτεραιότητα, δυνατότητα κατασκευής, σκοπιμότητα κλπ.

Οι εργασίες με τις οποίες απασχολούνται τα συνεργεία αυτά και οι διαδικασίες που τηρούνται είναι οι ακόλουθες:

 • Ανεύρεση και επισκευή εμφανών ή αφανών διαρροών στο δίκτυο.
 • Μετατοπίσεις αγωγών άρδευσης.
 • Κατάρτιση στατιστικών πινάκων δραστηριότητας με μηνιαία δελτία εργασιών

Σήμερα τα συνεργεία που εξυπηρετούν τις αρμοδιότητες των ανωτέρω γραφείων (Ύδρευσης εσωτερικών δικτύων- εξωτερικών δικτύων-δικτύων άρδευσης και διαρροών) απαρτίζονται από το κάτωθι προσωπικό:

Εργατοτεχνίτες :                                     άτομα 14

Ηλεκτροσυγκολλητής:                           άτομο 1

Χειριστές μηχανημάτων έργου:          άτομα 2

Οδηγός φορτηγών:                                άτομα 2

Χειριστής αερόσφυρας :                      άτομα 2

Υδρονόμοι σε εβδομαδιαία βάση και επιφυλακή (πρωί-απόγευμα-νύχτα ): άτομα 6

Προγενέστερα τo το τμήμα είχε επιπλέον το κάτωθι προσωπικό το οποίο αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης:

Εργατοτεχνίτες :                                   άτομα 8

Χειριστής Αερόσφυρας :                     άτομα 1

Υδρονόμοι :                                            άτομα 3

Γραμματειακή Υποστήριξη:               άτομα 1

 

Επιπλέον των συνταξιοδοτηθέντων και προς στελέχωση άλλων τμημάτων της Υπηρεσίας έχουν αποχωρήσει από το τμήμα:

Υπεύθυνος Γραφείου Διαρροών(Μηχανικός ΜΠΔ):  άτομο 1

Εργατοτεχνίτες :                                                 άτομα 5

Οδηγός μηχανημάτων έργου :                               άτομο 1