Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τη «Συντήρηση Πρασίνου των εγκαταστάσεων της  Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (59.643,50) για 2 έτη, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 77310000-6 .

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016 που θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 4645/9-6-2020 και της απόφασης 176/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. Έχει λήξει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Φύλαξη των Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΗ», προϋπολογισμού σαράντα  χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ), άνευ Φ.Π.Α 24%, χρονικής διάρκειας 8 μηνών με κωδικό CPV:79713000-5.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:4626/9-6-2020 και της απόφασης 181/2020 με ΑΔΑ:9Θ9ΙΟΡΙΗ-8ΘΡ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

«Αντιπλημμυρική προστασία ΕΕΛ Ηρακλείου» Έχει λήξει

  • Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του «Αντιπλημμυρική προστασία ΕΕΛ Ηρακλείου», (CPV 45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα), Εκτιμώμενης αξίας 460.000,00 (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. ),(κάτω των ορίων).

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΕΛ-ΔΙΚΤΥΑ)» Έχει λήξει

  • Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΕΛ-ΔΙΚΤΥΑ)», (CPV 45252100-9 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων – CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης), Εκτιμώμενης αξίας 1.536.600,00 (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. ),(κάτω των ορίων) που αναλύεται σε:

ΤΜΗΜΑ Α : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΕΕΛ & 6ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Π/Υ: 1.336.600 €

ΤΜΗΜΑ Β : ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π/Υ :200.000 €

ΕΠΤΑΜΗΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ MBR Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ, με Α.Φ.Μ.090030037 ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Επτάμηνη Λειτουργία και συντήρηση του έργου MBR  και συμπληρωματική  Λειτουργία και συντήρηση του έργου ΕΟΧ» με απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 144/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ-ΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Eπιλογή Παρόχου Υπηρεσιών Εκσκαφέα – Φορτωτή – Τροχού Εκσκαφής», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσα σαράντα   ευρώ (59.940,00) ,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 3612/12-5-2020 και της απόφασης 127/2020 (ΑΔΑ:9ΨΓΜΟΡΙΗ-ΓΘΣ)  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 25 Μαίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια ΑπολυμαντικώνΧημικών Επεξεργασίας Νερού & Λυμάτων», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ ( 59.000,00 ), άνευ Φ.Π.Α .24% με έχει κωδικούς C.P.V.: Υποχλωριώδες Νάτριο CPV:24312200-0, Υδροξείδιο του Νατρίου CPV:24311520-8,  Θειικό οξύ CPV:24311411-1 και  Υποχλωριώδες Ασβέστιο στερεό CPV:24312200-6.

Ο ανάδοχος  θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η, που βρίσκεται  στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ.71500 και με Α.Φ.Μ.090030037, ΔΟΥ Ηρακλείου, σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 113/2020  απόφαση με ΑΔΑ: Ψ45ΙΟΡΙΗ-Π7Ο του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (10.560,00) πλέον Φ.Π.Α.

Η εν λόγω υπηρεσία έχει κωδικό C.P.V: 71317210-8.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την «Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων άντλησης και επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ» με Α/A 90706  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου  τετρακοσίων σαράντα  χιλιάδων ευρώ (1.440.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 90420000 – 7.

ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Φύλαξη των Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΗ» σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης , προϋπολογισμού 144.000 € (πλέον ΦΠΑ) με Α/Α 89308.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση των υπηρεσιών, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εκατό εβδομήντα οκτώ  χιλιάδων  πεντακοσίων εξήντα  (178.560,00) ευρώ,  με ποσό ΦΠΑ  τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (34.560,00) για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με CPV: 79713000-5 .

1 2 3 19