Γίνεται προετοιμασία από την Τεχνική Υπηρεσία για δράσεις που γενικά αφορούν:

  • Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης, σε περιοχές των εγκεκριμένων επεκτάσεων του σχεδίου πόλης, με στόχο τη βελτίωση της υδροδότησης και τη μείωση των διαρροών (στις περιοχές Ηλιούπολη, Κορώνη Μαγαρά)
  • Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης (ομβρίων και ακαθάρτων) σε περιοχές του παλαιού σχεδίου πόλης με στόχο τη βελτίωση της υδροδότησης , τη μείωση των διαρροών, αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία των αντίστοιχων περιοχών και την καλύτερη λειτουργία της ΕΕΛ Ηρακλείου με την κατασκευή χωριστικών δικτύων αποχέτευσης (στις περιοχές Μασταμπά, Θέρισσος, Δειλινά, Χρυσοπηγή)
  • Κατασκευή αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά για τις οποίες είναι προϋπόθεση η οριοθέτηση του ρέματος ΧρυσοβαλάντουΚατασκευή νέων ΕΕΛ σε οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου
  • Αναβάθμιση των υφιστάμενων Α/Σ ακαθάρτων, σε ότι αφορά την απόσμηση, την προμήθεια εφεδρικών Η/Ζ
    Αναβ
    άθμιση των μικρών μονάδων ΕΕΛ που λειτουργούν, ώστε να εναρμονιστούν με τη νέα ΚΥΑ
  • Κατάρτιση Διαχειριστικών σχεδίων ύδρευσης και αποχέτευσης στις νέες Δημοτικές Ενότητες με καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την προσέγγιση των απαιτούμενων μελετών και έργων.
  • Εμπλουτισμός υδροφορέων α) της λεκάνης της Φοινικιάς, από την τριτοβάθμια επεξεργασία, με στόχο τη βελτίωση της υποβαθμισμένης ποιότητας του νερού (που οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα σε γύψο) και β) της λεκάνης ΘραψανούΝιπηδητού, της οποίας η στάθμη έχει υποστεί σοβαρή ταπείνωση λόγω υπεράντλησης, από χειμερινά νερά.