Με την υπ΄αριθμ. 264/2011 απόφαση του , το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ενέκρινε το Νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 408/2012 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.Εδώ θα βρείτε αναλυτικά το Νέο Οργανισμό της Υπηρεσίας.Το Οργανόγραμμα της Επιχείρησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Το σύνολο του Προσωπικού ανέρχεται σήμερα σε 140 άτομα, που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εκ των οποίων οι 16 είναι ΠΕ, οι 12 είναι ΤΕ, οι 53 είναι ΔΕ και οι 59 είναι ΥΕ. Το 80,7% είναι άνδρες και το 19,2% είναι γυναίκες.
Επίσης στην Επιχείρηση απασχολούνται 2 πολιτικοί μηχανικοί ΠΕ και 1 γιατρός εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Κάθε Τμήμα αποτελείται από γραφεία ή συνεργεία, με κατάλληλο καταμερισμό εργασίας, ανάλογα με το αντικείμενο , τα οποία έχουν στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (βάση του οποίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες για κάθε οργανική θέση).
Κοινός στόχος Διοίκησης και Εργαζομένων είναι η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους Δημότες, η οποία θα επιτευχθεί με τη σωστή υποδομή της πόλης σε θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης, με την εξασφάλιση συνεχούς ροής νερού στα δίκτυα, με την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της επεξεργασίας των λυμάτων από το Βιολογικό Καθαρισμό και γενικώς με τη συνεχή προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση όλων γενικώς των παρεχομένων από την Επιχείρηση υπηρεσιών.