ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                       Αρ. Πρωτ:4157/25-04-2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

                                                  «ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ»                                                       

  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ ) ενδιαφέρεται για την ανάθεση της   «Παροχής υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας», ως η 112/2023  με ΑΔΑ:67ΚΛΟΡΙΗ-5Λ8 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ και ως έγγραφο με  αρ. πρωτ. 3367/31-3-2023 και ΑΔΑΜ:23REQ012548787 2023-04-25.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων  εκατό εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (13.169,40 ), πλέον ΦΠΑ 24%  και θα βαρύνει τους:

Κ.Α.  61.90.0010  με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας», με ποσό 13.169,40 ευρώ,

Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ 24%», με ποσό 3.160,66 ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2023.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη, σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Κ. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά ,Ηράκλειο-Κρήτης, Τ.Κ. 71500.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών – Δημοπρασιών στα τηλέφωνα 2810-529379 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1β΄του άρθρου 25 του Π.Δ.59/2007 παρ.1β΄του άρθρου 25 του Π.Δ.59/2007,ως άρθρο 328 του Νόμου 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Νόμου 4782/2021, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει εντός του φακέλου της προσφοράς τους:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

1.Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1), 2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 

2.Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

      3.Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού       προϋπολογισμού  της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς.

4.Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.

 1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος.
 2. Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών (ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο).
 3. Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

 1. Εγγυήσεις

Εγγυήσεις Συμμετοχής και Καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται βάσει του αρ. 21 του ν.4782/2021.

 1. Υποκατάσταση αναδόχου

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αναθέτοντος φορέα. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΔΕΥΑΗ, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

 1. Τροποποίηση σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

8.Τα ζητούμενα των Τεχνικών περιγραφών που αναφέρονται.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώσει των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται καθώς και ότι τα συμβεβλημένα καταστήματα ανταλλαγής τους θα αφορούν σε παρόχους γευμάτων, ετοίμων φαγητών και γενικότερα τροφίμων ετοίμων προς κατανάλωση. 

-Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

-Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

-Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ.

 

                           Ο Διευθυντής Δ/Ο  Υπηρεσίας                                     Ο  Γενικός  Διευθυντής

    

 

                              Μιχάλης Φοινικιανάκης                                                  Εμμ. Κοσμαδάκης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «Παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας »

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4157/25-04-2023

  K.A. :   61.90.0010

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Α/

Α

Περιγραφή εργασιών Τιμή Υπολ/ού προμήθειας Ποσο-

στό

προμή-

θειας

Ποσό παροχής υπηρεσίας ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης

με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της ΔΕΥΑΗ, για την χρονική

περίοδο 01-03-2023 έως και 31-12-2024.

90.024,00

(62Χ66Χ22)

 

 

 

2,5%

 

2.250,60

 

2.250,60

 

Έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης με χρήση επαναφορτιζόμενης

κάρτας για το προσωπικό της ΔΕΥΑΗ, για την χρονική

περίοδο 01-03-2023 έως και 31-12-2024.

400.752,00

(138Χ132Χ22)

 

 

 

2,5%

 

1.512,00

 

10.018,80
2 Έκδοση καρτών και παράδοση

στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ,

200 τεμάχια

Τεμ.200   3,00 600,00
3 Κόστος έκδοση/επανέκδοσης

και παράδοσης κάρτας

   

 

7,00 300,00
   ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ :     13.169,40
Φ.Π.Α.  :       3.160,66
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  :     16.330,06

 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                  Ηράκλειο,  Μάρτιος 2023

Ο  Διευθυντής Δ/Ο Υπηρεσίας                                                                                                       Ο Συντάκτης

 

                      

                                                                  Γ. Αμανάκη

        Μ. Φοινικιανάκης                                                                                         

  

Ο  Γενικός  Διευθυντής

  

Εμμανουήλ Κοσμαδάκης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

             ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

« Παροχής υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας »

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.4157/25-04-2023

  Κ.Α. 61.90.0010

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (Ν. 4782/2021) και του Π.Δ. 3463/2006‘’Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας’’.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων/υπηρεσιών:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (των 6€ ημερησίως για 22 μέρες για υπαλλήλους με μικτές αποδοχές έως 1.800€ )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (των 3€ ημερησίως για 22 μέρες για υπαλλήλους με μικτές αποδοχές άνω των 1.800€ )

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η έκδοση, η αποστολή και η  επανέκδοση φυσικής κάρτας (σε περίπτωση απώλειας) για κάθε εργαζόμενο-η της Δ.Ε.Υ.Α.Η, δικαιούχο της εν λόγω παροχής καθώς και η αρχική φόρτιση (πίστωση) και επαναφόρτιση των ποσών που προκύπτουν από την ονομαστική κατάσταση εργαζομένων που εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Χρόνος παράδοσης των φυσικών καρτών ορίζεται έως και 6 εργάσιμες μέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον Ανάδοχο και αφού τοποθετηθεί η ανάλογη

παραγγελία.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ανεπτυγμένο ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου όπου θα μπορεί να γίνεται η χρήση των εν λόγω καρτών και το οποίο οφείλει να κοινοποιήσει στους εργαζομένους. Επίσης οφείλει να παρέχει οδηγίες χρήσης προς τους εργαζομένους. Ο

Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ένα σύστημα ελέγχου των καρτών που θα δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη να:

 1. Ενημερώνεται για το υπόλοιπο της κάρτας.

2.Ενημερώνεται για το ιστορικό των συναλλαγών του.

 1. Ενημερώνεται για την αιτιολόγηση κάποιας αποτυχημένης συναλλαγής.
 2. Έχει τη δυνατότητα ακύρωσης της κάρτας σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
 3. Έχει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.
 4. Έχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση χρηστών.

Για την ποιοτική και ποσοτική διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματική ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ο Ανάδοχος δύναται να παρέχει μηνιαίες αναφορές ποσοτικής και ποιοτικής πιστοποίησης με στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.

Η διαχείριση της κάρτας πρέπει να είναι απλοποιημένη και ασφαλής με προδιαγραφές ανάλογες με αυτές των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, οπότε θα πρέπει ο Ανάδοχος να διασφαλίσει τις αναγκαίες συνεργασίες που απαιτούνται για την έκδοση και διαχείριση των καρτών, την οικονομική διαχείριση αυτών καθώς και την ασφαλή διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η κάρτα θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ίση με τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και δε θα έχει για τον κάτοχό της καμία απολύτως συνδρομή. Τα ποσά που θα πιστώνονται στην κάρτα δε δύνανται να χορηγηθούν στον κάτοχο της κάρτας υπό τη μορφή ανάληψης μετρητών παρά μόνο για την πληρωμή γευμάτων και εν γένει τροφίμων. Σε περίπτωση που η αξία αγορών γεύματος ή τροφίμων υπερβαίνει το διαθέσιμο πιστωτικό όριο της κάρτας, το υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να καταβληθεί από τον κάτοχο της κάρτας με όποιον άλλο τρόπο επιθυμεί όπως μετρητά ή κάρτα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV:22413000-8 κουπόνια εμπορικών προσφορών).

Αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ       ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ(ΤΡΟΦΕΙΟ)

Έχοντας υπόψη την παράγραφο 1. του άρθρου 8 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας 2023 και 2024 των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Η που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Άρθρο 8 παρ. 1. Διατακτικές σίτισης (τροφεία)

Με την παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. συνομολογείται η καταβολή για λόγους βελτίωσης της λειτουργικότητας-αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωση των όρων εργασίας στη ΔΕΥΑΗ, στο τακτικό προσωπικό (ΙΔΑΧ) και στο προσωπικό ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στην επιχείρηση, διατακτικές σίτισης (τροφείο) σε ετήσια βάση ανερχόμενο στο ποσό:

Α. των 6€ ημερησίως για 22 μέρες για υπαλλήλους με μικτές αποδοχές έως 1.800€ και

Β. των 3€ ημερησίως για 22 μέρες για υπαλλήλους με μικτές αποδοχές άνω των 1.800€.

Η ισχύς και η εφαρμογή του θα έχει έναρξη από 01/03/2023 και θα υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 13 Ν.4172/2013 για τη φορολογική μεταχείριση παροχής σε είδος (ΠΟΛ.1219/09-10-2014).

Η Δ.Ε.Υ.Α.Η. συμμορφούμενη με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2023 και 2024 των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης φυσικών προπληρωμένων επαναφορτιζόμενων καρτών σίτισης για το προσωπικό της αναδρομικά από 1/3/2023 έως και 31/12/2024.

Με βάση τα παραπάνω η Δ.Ε.Υ.Α.Η. οφείλει να χορηγεί σε κάθε μισθωτό διατακτική σίτισης.

Επισημαίνεται ότι βάσει νόμου, οι διατακτικές είναι σκόπιμο να καλύπτουν περίοδο που αφορά πραγματικό χρόνο εργασίας, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αδείας του εκάστοτε εργαζομένου. Οι παραπάνω δαπάνες προκειμένου να τεκμηριωθούν, πρέπει να συνοδεύονται από ονομαστική κατάσταση εργαζομένων στους οποίους χορηγούνται οι διατακτικές σίτισης και εκδίδεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Τμήμα Προσωπικού) σε μηνιαία βάση.

Όπως ορίζεται στο προαναφερόμενο άρθρο της Ε.Σ.Σ.Ε. το ποσό αυτό αποτελεί την ελάχιστη βάση υπολογισμού.

Επιτρέπεται, με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων και των σωματείων, η πρόβλεψη υψηλότερης βάσης αποδοχών χορήγησης τροφείου (τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Η. και πρωτοβάθμιων σωματείων δε θίγονται), οπότε το ποσό της διατακτικής σίτισης των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Η. δύναται να αυξηθεί ύστερα από ειδικότερη συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων της σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμορφούμενο πάντα με το όριο των έξι ευρώ (6€) ανά εργάσιμη ημέρα που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφο 1ζ του νόμου 4172/2013.

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η έκδοση, η αποστολή και η επανέκδοση φυσικής κάρτας (σε περίπτωση απώλειας) για κάθε εργαζόμενο-η της Δ.Ε.Υ.Α.Η., δικαιούχο της εν λόγω παροχής καθώς και η αρχική φόρτιση (πίστωση) και επαναφόρτιση των ποσών που προκύπτουν από την ονομαστική κατάσταση εργαζομένων που εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Χρόνος παράδοσης των φυσικών καρτών ορίζεται έως και 6 εργάσιμες μέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον Ανάδοχο και αφού τοποθετηθεί η ανάλογη παραγγελία.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού στον οποίο συνυπολογίζονται:

α. το ποσοστό προμήθειας επί του ποσού που πιστώνεται στις κάρτες σε μηνιαία βάση και β. το κόστος έκδοσης, επανέκδοσης και αποστολής των καρτών.

Διαδικασία χορήγησης και πίστωσης διατακτικών σίτισης

 • Αρχικά, θα πρέπει να κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο τα στοιχεία των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Η. μέσω ενός αρχείου excel.

Εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών θα πρέπει να εκδοθούν από τον Ανάδοχο οι φυσικές προπληρωμένες κάρτες και να σταλούν μαζικά στη Διοικητική Διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (οδός Κων/νου Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, ΤΚ.71.500, Ηράκλειο), προκειμένου στη συνέχεια να χορηγηθούν με ευθύνη της επιχείρησης στους εργαζομένους της.

 • Για την μηνιαία φόρτιση (πίστωση) των καρτών, θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο e-mail με τη σχετική εντολή πίστωσης καρτών, ήτοι ένα αρχείο excel με τα ποσά που η επιχείρηση αποφασίζει να πιστωθούν σε κάθε εργαζόμενο, βάσει των εργάσιμων ημερών του εκάστοτε μήνα αναφοράς.
 • Αφού αποσταλεί το εν λόγω αρχείο, το αρμόδιο τμήμα πληρωμών της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Η. θα προβεί στην καταβολή του συνολικού ποσού φόρτισης των καρτών συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προμήθειας του αναδόχου και μετέπειτα ο Ανάδοχος καλείται να πιστώσει τα σχετικά ποσά στις κάρτες των εργαζομένων και να αποστείλει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με επισυναπτόμενη την ονομαστική κατάσταση φόρτισης εντός του επόμενου 10-ημέρου.

Στις 01/03/2023, αφού υπογράφηκε η νέα Ε.Σ.Σ.Ε. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. για τα έτη 2023 και 2024, το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. που δικαιούνταν διατακτικές σίτισης ανερχόταν σε 144 άτομα, εκ των οποίων οι 62 με μικτές αποδοχές έως 1.800€ και οι λοιποί 82 με μικτές αποδοχές άνω των 1.800€. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων αυτών ενδέχεται να αυξομειωθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης λόγω μετατάξεων προσωπικού, νέων διορισθέντων με πλήρωση θέσεων ή λόγω ειδικότερης συμφωνίας μεταξύ της επιχείρησης και του σωματείου για υψηλότερη βάση χορήγησης τροφείου μέχρι και το όριο που τίθεται βάσει νόμου. Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω παροχή έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2023 της ΔΕΥΑΗ ενώ για το οικονομικό έτος 2024 έχει ήδη προβλεφθεί.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ

Τα ποσά που έχουν πιστωθεί στις κάρτες στις περιπτώσεις α) διακοπής συνεργασίας, β) λάθους πίστωσης και γ) απώλειας (χάσιμο) καρτών, διαχειρίζονται ανά περίπτωση ως εξής:

-Διακοπή συνεργασίας/Λήξη Σύμβασης: Ακύρωση όλων των καρτών, καταγραφή υπολοίπων την επομένη μέρα που θα έχουν πέσει οι κινήσεις, μηδενισμός των καρτών, εντολή μεταφοράς συνολικού διαθέσιμου πόσου από το λογαριασμό του Αναδόχου στο λογαριασμό της ΔΕΥΑΗ, αντιλογισμός στα μηχανογραφικά συστήματα.

Οι χρεωμένες αμοιβές του Αναδόχου ΔΕΝ επιστρέφονται γιατί τα έξοδα και οι χρεώσεις φορτώσεων (τελευταίων ποσών) από τους συνεργαζόμενους φορείς καθώς και οι χρεώσεις ακύρωσης καρτών, υπερκαλύπτουν αυτές τις αμοιβές.

-Λάθος πίστωση: Αντιλογίζεται με το παραστατικό από το POS.

-Απώλεια: Με ένα απλό τηλεφώνημα μπλοκάρεται (ακυρώνεται η κάρτα) και εκδίδεται νέα κάρτα με μεταφορά του ποσού της κάρτας που χάθηκε. Η αντικατάσταση των πρώτων τριών (3) καρτών σίτισης ως απολεσθεισών θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση της ΔΕΥΑΗ. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού το κόστος αντικατάστασης καρτών σίτισης, το οποίο ανέρχεται έως τρία (3) ευρώ θα καταβάλλεται από τη ΔΕΥΑΗ στον Ανάδοχο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α Ηρακλείου  μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) Η ανάδοχος εταιρεία, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως   εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

 

                                                                                  Ηράκλειο,  Μάρτιος 2023

Ο  Διευθυντής Δ/Ο Υπηρεσίας                                                                                                      Ο Συντάκτης

                       

                                                                                                                                                              Γ. Αμανάκη

          Μ. Φοινικιανάκης                                                                                         

 

                                                                                                                                                         ΕΘΕΩΡΗΘΗ

 

Ο  Γενικός  Διευθυντής

 

 

 

Εμμανουήλ Κοσμαδάκης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

«Παροχής υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας»

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.4157/25-04-2023

  Κ.Α. 61.90.0010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

 

Α/Α Περιγραφή εργασιών Τιμή Υπολογισμού προμήθειας Ποσοστό προμήθειας Ποσό παροχής υπηρεσίας ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας

για το προσωπικό της ΔΕΥΑΗ, για

την χρονική περίοδο 01-03-2023

έως και 31-12-2024.

90.024,00

(62Χ66Χ22)

 

 

 

2,5%

 

 
Έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της ΔΕΥΑΗ, για την χρονική περίοδο 01-03-2023

έως και 31-12-2024.

400.752,00

(138Χ132Χ22)

 

 

 

2,5%

 

   
2 Έκδοση καρτών και παράδοση

στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, 200

τεμάχια

Τεμ.200 3,00  
3 Κόστος έκδοση/επανέκδοσης

και παράδοσης κάρτας

 

 

7,00  
                                   ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ :  
                                                                           Φ.Π.Α.  :  
                                                  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  :  

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

 

                                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΟΦΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑΜ