ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ ) ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών (μελάνια-ανταλλακτικά) – Φωτοτυπίες- Έντυπα,  Έτους 2023», ως απόφαση 80/2023 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ  με ΑΔΑ: ΨΨΦΟΡΙΗ-ΡΦΜ, ως έγγραφο με αρ. πρωτ. 2594/14-03-2023  με ΑΔΑΜ: 23REQ012358594 2023-03-24.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ  ευρώ και ενενήντα λεπτών (23.968,90) πλέον ΦΠΑ.24%  και θα βαρύνει τους:

Κ.Α. 64.07.0003 με τίτλο «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» ποσού είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ  ευρώ και ενενήντα λεπτών (23.968,90).

Κ.Α. 54.00.6024  με τίτλο «Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΩΝ 24%», ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών  (5.752,53), του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2023.

Η μελέτη αποτελείτε από τέσσερεις ενδεικτικούς προϋπολογισμούς, ως  ακολούθως:

 1. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μελάνια), ποσού 360,00 ευρώ.
 2. Γραφική ύλη, ποσού 227,10 ευρώ.
 3. Φωτοτυπίες, ποσού 786,80 ευρώ.
 4. Έντυπα (μηχανογράφησης), ποσού 595,00 ευρώ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι της 3/04/2023, ημέρα Δευτέρα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Κ. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά ,Ηράκλειο-Κρήτης, Τ.Κ. 71500.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών στα τηλέφωνα 2810-529379 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση της προσφοράς λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, ως άρθρο 328 του Νόμου 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Νόμου 4782/2021, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι/ος θα πρέπει να καταθέσουν/ει εντός του φακέλου της προσφοράς τους:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ή της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς.
 • Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
 1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος.
 2. Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών
 3. Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

-Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

-Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

-Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας ή της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Γενικού Δ/ντη ή του Δ.Σ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ