ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                           Αρ. Πρωτ:  7144/4-8 -2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    «Προμήθεια Γάλατος των Εργαζομένων της  ΔΕΥΑΗ, έτους 2022»

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

        Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ ) ενδιαφέρεται για την ανάθεση της «Προμήθειας Γάλατος των Εργαζομένων της  ΔΕΥΑΗ, έτους 2022», ως απόφαση 227/2022 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: 9ΩΘ7ΟΡΙΗ-8ΞΙ και ως έγγραφο με  αρ. πρωτ.  6476/15-7-2022  και ΑΔΑΜ:22REQ011045973 2022-08-03.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των  δέκα τριών  χιλιάδων είκοσι (13.020,00 ) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους:

Κ.Α. 14.09.0001 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων & μέσων προστασίας εργαζομένων», με ποσό 13.020,00  ευρώ,

Κ.Α. 54.00.1013 με τίτλο «Φ.Π.Α. Παγίων 13%», με ποσό 1.692,60 ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2022.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την  12/08 /2022, ημέρα Παρασκευή. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών – Δημοπρασιών στα τηλέφωνα 2810-529379 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν και το δείγμα,  όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, ως άρθρο 328 του Νόμου 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Νόμου 4782/2021, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, όπως αναφέρεται στον κάθε Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους: 1.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

1.Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 

2.Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3.Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού  της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς.

4.Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.

  1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος.
  2. Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
  3. Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των Τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται και τα αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

-Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

-Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

-Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του Γενικού Δ/ντη ή του Δ.Σ.

    

 Ο Αναπληρωτής Γενικός  Δ/ντής                             Η Δ/ντρια   Τεχνικής Υπηρεσίας                                       

                                                                     

              Μ. Φοινικιανάκης                                                         Κ. Τζαβλάκη 

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓO : «Προμήθεια Γάλατος των Εργαζομένων της  ΔΕΥΑΗ, έτους 2022»
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Αρ.πρωτ. 7144/4-8 -2022
  K.A.    : 14.09.00.01

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή είδους

CPV : 15511600-9  

Μονάδα Τεμ.

 

Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (εβαπορέ) Κουτιά των 410γρ 13.020 * 1,00 13.020,00
    ΣΥΝΟΛΟ                      13.020,00
    ΦΠΑ 13% 1.692,60
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.712,60

*Η μελέτη αφορά συνολικά 105 εργαζόμενους  Χ 4 μήνες (Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2022) Χ 24 ημέρες/μήνα Χ 124 κουτιά των 410 γρ./εργαζόμενο.

              Ηράκλειο Ιούλιος 2022
                Εθεωρήθη  
 Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής                   Οι Συντάκτες
   
            Μ. Φοινικιανάκης                               Γ. Αμανάκη        Κ. Κατρίνη

 

 Η  Δ/ντρια Τ. Υπηρεσίας    Η Αναπληρωτής Δ/ντρια Δ/Ο. Υπηρεσίας
   
            Κ. Τζαβλάκη                                             Γ. Καψαλάκη

 

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓO : «Προμήθεια Γάλατος των Εργαζομένων της  ΔΕΥΑΗ, έτους 2022»
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Αρ.πρωτ. 7144/4-8 -2022
  K.A.    : 14.09.00.01

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικού της ΔΕΥΑ Ηρακλείου.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ύστερα από την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση, για την εκτέλεση της προμήθειας. Η παράδοση του γάλακτος θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΗ. Τα ποσά που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν τη  ΔΕΥΑΗ όσον αφορά τη διάθεσή του.

Η παράδοση του υπό προμήθεια γάλατος, ως μέσο ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους της  ΔΕΥΑΗ  θα γίνει συνολικά στην αποθήκη της, στην οδό Κλεάνθης 100, περιοχή ΄Παπά Τίτου Μετόχι’, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ18 Α’) με το οποίο κυρώθηκε η Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.240/Α’της12ης /12/2012, ορίζεται ότι:

«Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών–χορηγητών για προμήθειες:

< Τροφίμων

< Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών,

< Πετρελαιοειδών

< Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους.»

Συνεπώς, πλέον η ΔΕΥΑΗ, ως αναθέτων φορέας, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτή  (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια του γάλατος.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/τ. Β’/8-6-2019) στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται επίσης ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του, κατά τον ανωτέρω χρόνο, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί του κιτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση.

Η διανομή του γάλακτος γίνεται στους χώρους εργασίας.

Δεν επιτρέπεται η αποτίμησή του σε χρήμα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για κάθε δικαιούχο εργαζόμενο προβλέπεται 1 λίτρο ή 1000 ml έτοιμου γάλακτος ημερησίως το οποίο αντιστοιχεί σε 1 κουτί και 0,295 του κουτιού καθαρού βάρους 410 gr συμπυκνωμένου, ημερησίως, υπολογιζόμενου ως έξης:

Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιμο γάλα είναι 1 όγκος συμπυκνωμένου γάλακτος + 1 όγκος νερού. Το ένα κουτί 410 gr συμπυκνωμένου γάλακτος είναι 386 ml και μετά την αραίωση με ίσο όγκο νερού προκύπτουν 772 ml έτοιμο γάλα και επομένως τα 1.000 ml που προβλέπεται ανά άτομο την ημέρα είναι 1,295 κουτιά.

Λόγω της διάσπασης των υπηρεσιών ( η αποθήκη της ΔΕΥΑΗ είναι σε άλλο χώρο από τα γραφεία των εργαζομένων, δεν υπάρχει  το απαιτούμενο προσωπικό για την διανομή κ.λ.π), η ΔΕΥΑΗ δεν δύνανται να διαθέσει στο προσωπικό της φρέσκο γάλα και για αυτό το λόγο θα προμηθευτεί συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) .

Το γάλα πρέπει να είναι αγελαδινό αρίστης ποιότητας, πλήρες, συμπυκνωμένο σε παχύρρευστη μορφή (όχι σκόνη), με την αφαίρεση του νερού μόνο, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και να έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση.

Να είναι συσκευασμένο σε συσκευασία μεταλλικού κυτίου με μέγιστη ποσότητα 500 γραμμαρίων. Πάνω στο κυτίο θα πρέπει να αναγράφεται και η περιεκτικότητα λίτρα και σε λιπαρά που πρέπει να κυμαίνεται από 3,5% έως 8%. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης (τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου) του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος . Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του γάλακτος να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 2/46 Ε.Ε.

Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς γάλακτος.

Η Προσφορά να περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου γάλακτος και θα πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική του προσφορά η συσκευασία (μεταλλικό κυτίο) που προσφέρει, πόσα γραμμάρια και πόσα λίτρα περιέχει .

Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) εντός μεταλλικών κυτίων με σύστημα εύκολου ανοίγματος χωρίς την χρήση εργαλείων, καθαρό βάρος ανά κυτίο 410 γρ. λιπαρά έως 7%-8% κατά βάρος, επί της συσκευασίας εκάστου κουτιού θα αναφέρονται οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες των θρεπτικών συστατικών του προϊόντος, τα στοιχεία του παραγωγού και του τυχόν εισαγωγέα. Συσκευασία: : χαρτοκιβώτια, επί της συσκευασίας και επί του μεταλλικού κουτιού θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.

              Ηράκλειο Ιούλιος 2022
                Εθεωρήθη  
 Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής                   Οι Συντάκτες
   
            Μ. Φοινικιανάκης                               Γ. Αμανάκη        Κ. Κατρίνη

 

 Η  Δ/ντρια Τ. Υπηρεσίας    Η Αναπληρωτής Δ/ντρια Δ/Ο. Υπηρεσίας
   
            Κ. Τζαβλάκη                                             Γ. Καψαλάκη

 

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓO : «Προμήθεια Γάλατος των Εργαζομένων της  ΔΕΥΑΗ, έτους 2022»
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Αρ.πρωτ. 7144/4-8 -2022
  K.A.    : 14.09.00.01

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: …………………………….. 

α/α Περιγραφή είδους

CPV : 15511600-9  

Μονάδα Τεμ.

 

Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (εβαπορέ) 0,410 gr 13.020    
    ΣΥΝΟΛΟ                       
    ΦΠΑ 13%  
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

 

                                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑΜ