ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                              

            ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Αριθ. Πρωτ: 6852/31-7-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

H ΔEYA Hρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών  της ΔΕΥΑΗ»  για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα  ευρώ (14.560,00), πλέον Φ.Π.Α 24%.

Η  ανωτέρω προμήθεια  έχει κωδικούς CPV: 30199710-0 (φάκελοι) και 22820000-4 (έντυπα) και αφορά:

1)  520 χιλιάδες  φάκελα.

2)  260 χιλιάδες έντυπα ‘‘έναντι’’ λογαριασμών  Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

3)  260 χιλιάδες έντυπα ‘‘εκκαθαριστικών’’ λογαριασμών   Ύδρευσης –

Αποχέτευσης.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 184/2020 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, ως η με αριθμό 248/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού του ως εξής:

Α. Κ.Α 64.07.0003 με τίτλο « Γραφική ύλη – Μηχανογραφικά Έντυπα – Αναλώσιμα Υλικά» , ύψους  δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα  ευρώ (14.560,00).

Β. Κ.Α. : 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%», ύψους τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (3.494,40). 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια εντύπων μέχρι την 10 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα στο  Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ στη διεύθυνση Κων. Χατζηγεωργίου 2, υπόψη κ. Γ. Αμανάκη τηλ.2810529379.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου προς απόδειξη μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού .

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Δ. βεβαίωση Γ.Ε.Μ.Η.

                                          Ιούλιος 2020

  Ο Αναπληρωτής Γενικός  Δ/ντής                                   Η Αναπληρωτής Δ/ντρια                                           

        & Δ/ντής Δ/Ο  Υπηρεσίας                                            Τεχνικής Υπηρεσίας

        

             Μ. Φοινικιανάκης                                                           Π. Τζαβλάκη   

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.560,00

Αριθ. Πρωτ: 6852/31-7-2020

 

 

«Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών 

                                                     της ΔΕΥΑΗ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φακέλων και εντύπων   λογαριασμών  ύδρευσης – αποχέτευσης,   για  δύο έτη. H παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Τα υπό προμήθεια έντυπα πρέπει να έχουν τις κάτωθι προδιαγραφές :

  1. Φάκελος

Ο φάκελος έχει διαστάσεις 11 Χ 23,5  με χαρτί σατινέ 100 γραμμαρίων. αριστερό παράθυρο στο κέντρο του κειμένου (ως συνημμένο υπόδειγμα).

  1. Λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης

Ο λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης έχει διαστάσεις 21 Χ 29,7 με χαρτί ξυλογραφικό 80-90 γραμμαρίων με αμφίπλευρη δίχρωμη εκτύπωση με δύο  οριζόντια και ένα κάθετο «περφορέ». (ως συνημμένο υπόδειγμα).

Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης διακρίνονται σε δυο είδη : «έναντι» και «εκκαθαριστικοί».

  1. Αναγραφή κειμένου.

Το κείμενο που αναγράφεται στην όπισθεν σελίδα των λογαριασμών θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή στον ανάδοχο.

 

 

  Ηράκλειο Ιούλιος 2020
Εθεωρήθη  
Η Αναπληρητής   Δ/ντρια

Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο Συντάκτης
   
Π. Τζαβλάκη Γ. Αμανάκη

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.560,00

Αριθ. Πρωτ: 6852/31-7-2020

 

 

«Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών 

                                                       της ΔΕΥΑΗ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ) ΚΟΣΤΟΣ (ΧΙΛΙΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1.

 

ΦΑΚΕΛΟΙ

 

520

 

16,00

 

    8.320,00

 

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΝΑΝΤΙ

 

260

 

 12,00

 

    3.120,00

 

3.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ

 

260

 

   12,00

 

     3.120,00

 

      Μερικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)      14.560,00
      + ΦΠΑ 24%        3.494,40
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      18.054,40

 

  Ηράκλειο Απρίλιος 2020
Εθεωρήθη  
Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής

& Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσίας

Ο Συντάκτης
   
Μ. Φοινικιανάκης Γ. Αμανάκη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.560,00

Αριθ. Πρωτ: 6852/31-7-2020

 

 

«Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών 

                                                           της ΔΕΥΑΗ»

                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ) ΚΟΣΤΟΣ (ΧΙΛΙΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1.

 

ΦΑΚΕΛΟΙ

 

520

 

   
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΝΑΝΤΙ

 

260

 

   
3.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ

 

260

 

   
      Μερικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)  
      + ΦΠΑ 24%  
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

                                                 Ηράκλειο…………………………2020

                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 2020