ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                Αρ. Πρωτ: 8701/20-09-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

             

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ ) ενδιαφέρεται για την «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ», ως απόφαση  257/2021 σε ορθή επανάληψη με ΑΔΑ: 6Ρ8ΔΟΡΙΗ-35Ω του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, ως έγγραφο αρ. πρωτ. 2128/05-09-2022 με ΑΔΑΜ: 22REQ011246556 2022-09-15.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των είκοσι  χιλιάδων  δέκα (20.010,00)  ευρώ για ένα (1) έτος και θα αρχίζει από την 29/10/2022.

Η σύμβαση θα συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρεία που υποβάλλει την προσφορά και όχι με τον ασφαλειομεσίτη  που καταθέτει το φάκελο της προσφοράς.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα εκδίδονται ανά έτος και η δαπάνη  θα βαρύνει τον

Κ.Α. 62.05.0001 με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», με ποσό είκοσι  χιλιάδων  δέκα (20.010,00)  ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2022.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 28/09/2022, ημέρα Τετάρτη.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών – Δημοπρασιών στα τηλέφωνα 2810-529379 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, ως άρθρο 328 του Νόμου 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Νόμου 4782/2021, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει εντός του φακέλου της προσφοράς τους:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
 • Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
 1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για το προσφερόμενο είδος.
 2. Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
 3. Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

-Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

-Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

-Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του  Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίου αναδόχου

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν:

α. Σχετική άδεια ασφαλειομεσίτη, η οποία θα έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

β. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας η οποία θα αναφέρει ότι συμφωνεί με τις ασφαλιστικές καλύψεις που αναγράφονται και τις τυχόν νέες που προσφέρει.

 1. Τεχνική Προσφορά.

 

Ο Αναπληρωτής Γενικός  Δ/ντής                                 Η Δ/ντρια  Τεχνικής Υπηρεσίας

                              

           

                   Μ. Φοινικιανάκης                                                                              Π. Τζαβλάκη   

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓO : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

 

Αρ.πρωτ: 8701/20-09-2022 K.A.    : 62.05.0001

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η παροχή της υπηρεσίας “Ασφάλιση οχημάτων , μηχανημάτων έργου, δίκυκλων της Υπηρεσίας“, για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και τον Ν4782/2021.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι ασφαλιστικές εταιρείες ή οι πράκτορες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές που θα ασφαλίζουν ΟΛΑ τα παρακάτω οχήματα/μηχανήματα έργου/δίκυκλα στην ίδια ασφαλιστική εταιρεία η οποία θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα Ελλάδος.

Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που θα ασφαλίζουν τα παραπάνω οχήματα σε διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Η διάρκεια των συμβολαίων ασφάλισης θα πρέπει να είναι ετήσια.

Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ορίζεται η 29/10/2022 που είναι και η ημερομηνία λήξης των υφιστάμενων συμβολαίων ασφάλισης.

Από την συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά θα ισχύει η νέα Σύμβαση ασφάλισης.

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαμβάνει για τα  υπηρεσιακά οχήματα, μηχανήματα έργου και μοτοποδήλατα, τις βασικές προβλεπόμενες με βάση το νόμο 3746/2009 υποχρεωτικές καλύψεις και κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω :

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 1. Για τα Επιβατικά αυτοκίνητα και Φορτηγά

Σωματικές Βλάβες τρίτων και επιβαινόντων: 1.300.000,00€ ανά άτομο/θύμα

Υλικές Ζημιές τρίτων: 1.300.000,00€ ανά ατύχημα

Κάλυψη από ανασφάλιστο 30.000 € τουλάχιστον

 

Προστασία Bonus Malus Καλύπτεται

Α.Ε. εντός φυλασσομένων χώρων και κατά την μεταφορά Καλύπτεται

Κάλυψη οδηγού 15.000€

Νομική προστασία 15.000€

Θραύση κρυστάλλων 1.000€ τουλάχιστον

Πυρκαγιά

τρομοκρατικές ενέργειες, θεομηνίες , κακόβουλες πράξεις

Οδική βοήθεια (συνέπεια βλάβης, τροχαίου ατυχήματος, μπαταρία, λάστιχο

καθώς και μεταφορά του οχήματος από το σημείο της βλάβης σε συνεργείο

επισκευής οχημάτων επιλογής μας).

Ρυμούλκηση του οχήματος

 1. Για τα μηχανήματα έργου :

Σωματικές Βλάβες τρίτων και επιβαινόντων: 1.300.000,00€ ανά θύμα

Υλικές Ζημιές τρίτων: 1.300.000,00€ ανά ατύχημα

Κάλυψη από ανασφάλιστο 30.000 € τουλάχιστον

Αστική ευθύνη εργαλείου: Σωματικές βλάβες 300.000€ ανά άτομο/θύμα

Αστική ευθύνη εργαλείου: υλικές ζημιές 100.000€ ανά ατύχημα

Προστασία Bonus Malus Καλύπτεται

Α.Ε. εντός φυλασσομένων χώρων και κατά την μεταφορά Καλύπτεται

Κάλυψη οδηγού 15.000€

Νομική προστασία 15.000€

Θραύση κρυστάλλων 1.500€ τουλάχιστον

Πυρκαγιά

τρομοκρατικές ενέργειες, θεομηνίες , κακόβουλες πράξεις

 1. Για τα Δίκυκλα :

Σωματικές Βλάβες τρίτων και επιβαινόντων: 1.300.000,00€ ανά θύμα

Υλικές Ζημιές τρίτων: 1.300.000,00€ ανά ατύχημα

Κάλυψη από ανασφάλιστο 30.000 € τουλάχιστον

Προστασία Bonus Malus Καλύπτεται

Α.Ε. εντός φυλασσομένων χώρων και κατά την μεταφορά Καλύπτεται

Κάλυψη οδηγού 15.000€

Νομική προστασία 15.000€

Πυρκαγιά

τρομοκρατικές ενέργειες, θεομηνίες , κακόβουλες πράξεις

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ειδικοί όροι

 1. Σε περίπτωση αγοράς νέου οχήματος, αυτοκινήτου, μηχανήματος κ.λπ. μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ασφαλιστής υποχρεούται να ασφαλίσει και αυτά με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.
 2. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε μεταβολή του συνόλου των ασφαλισθέντων οχημάτων – μηχανημάτων – μοτοποδηλάτων και εφόσον αυτή δηλωθεί έγκαιρα, η μειοδότρια εταιρεία αναλαμβάνει την ασφάλιση ή απασφάλιση που θα προκύψει.
 3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υπολογίσουν τα ασφάλιστρα με

την προϋπόθεση ότι οι οδηγοί είναι άνω των 23 ετών και έχουν άδεια οδήγησης

άνω του ενός έτους.

 

 1. Οι συμμετέχοντες ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να είναι ενταγμένες επί ποινή αποκλεισμού στο σύστημα πληρωμής (φιλικός διακανονισμός ή άλλο εφάμιλλο σύστημα άμεσων πληρωμών ).

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η διάρκεια της σύμβασης άρα και της ασφάλισης κάθε οχήματος αρχίζει από την υπογραφή της για ένα έτος και συγκεκριμένα από 29/10/2022 έως 28/10/2023.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2022 ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

                                 α.   ΛΙΣΤΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2022
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1 ΗΖΡ 992 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ
2 ΗΖΡ 993 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ
3 ΗΖΡ 994 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ
4 ΗΖΡ 996 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ
5 ΗΖΡ 997 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ
6 ΗΗΕ 965 SYM ΔΙΚΥΚΛΟ
7 HIB 576 ΥΑΜΑΗΑ ΔΙΚΥΚΛΟ
8 ΗΙΖ 374 ΥΑΜΑΗΑ ΔΙΚΥΚΛΟ
9 HIZ 708 ΥΑΜΑΗΑ ΔΙΚΥΚΛΟ
10 ΗΙΗ 773 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ
11 ΗΙΗ 774 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ
12 ΗΙΜ 134 ΗONDA ΔΙΚΥΚΛΟ
13 ΗΙΥ 421 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ
14 HIY 422 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ
15 HIY 436 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ
16 ΡΝΝ 358 MGK HM ΔΙΚΥΚΛΟ
17 ΡΝΜ 780 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ
18 ΡΝΡ 856 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ

 

                            β.   ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2022

 

1 ΗΡΖ 7368 SUZUKI (4X4) ΤΖΙΠ ΕΙΧ
2 ΗΚΝ 4382 CITROEN C3 Ι.Χ. ΕΙΧ
3 ΗΚΒ 4125 HYUNDAI(ΤΖΙΠ) ΕΙΧ
4 ΗΚΜ 1362 OPEL Ι.Χ. ΕΙΧ
5 ΗΚΜ 1432 OPEL Ι.Χ. ΕΙΧ
6 ΗΚΝ 4380 CITROEN C3 Ι.Χ ΕΙΧ
7 ΗΚΝ 4381 CITROEN C3 Ι.Χ. ΕΙΧ
8 IKE 4945 OPEL VIVARO ΕΙΧ
9 ΗΖΑ 4269 FIAT PANDA ΕΙΧ
10 ΗΖΗ 5622 SUZUKI JIMNY ΕΙΧ
11 ΗΖΙ 1821 DACIA DUSTER ΕΙΧ
12 HKY 9124 CITROEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
13 ΗΚΧ 4626  FIAT FIORINO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
14 HKM 7969 MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
15 ΗΡΤ 8114 MITSUBISHI L300 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
16 ΗΚΝ 9522 RENAULT KANGOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
17 HKP 1490 MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
18 HΡΙ 5632 OPEL COMBO Ι.Χ. ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
19 HKY 3244 DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
20 HPN 3187 MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
21 ΗΚΧ 9771 PIAGGIO  PORTER-ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
22 ΗΚΧ 9921 ISUZU (4X4) ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
23 ΗΡΗ 3754 ISUZU CAMPO ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
24 ΗΚΝ 8221 MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
25 ΗΚΑ 9998 ΤΟΥΟΤΑ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
26 HKP 1491 MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
27 HKT 8303 MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
28 HKT 9806 DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
29 ΗΚΥ 2008 DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
30 ΗΚΥ 2272 DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
31 ΚΗΟ 7499 MAZDA ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
32 KHI 2112 ΤΟΥΟΤΑ  4Χ4 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
33 ΗΖΕ 2443 FIAT ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
34 ΗΖΕ 5634 FIAT FULLBACK ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
35 ΗΖΗ 1714 OPEL COMBO Ι.Χ. ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
36 ΗΖΗ 9981 NISSAN NV 250 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ        (ΚΛΕΙΣΤΟ VAN) ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
37 ΗΖΗ 9982 NISSAN NV 250 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ        (ΚΛΕΙΣΤΟ VAN) ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
38 ΗΖΙ 1820 FORD RANGER ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ<3,5tn
39 HKZ 1548 MERCEDES VAN ΦΟΡΤΗΓΟ 3,5tn<ΦΟΡΤΗΓΟ<12tn
40 HPH 5818 MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 3,5tn<ΦΟΡΤΗΓΟ<12tn
41 ΗΡΤ 8116 VOLVO FL-6 ΦΟΡΤΗΓΟ 3,5tn<ΦΟΡΤΗΓΟ<12tn
42 HZA 4339 ISUZU 3,5tn<ΦΟΡΤΗΓΟ<12tn
43 ΗΡΟ 1219 VOLVO FL7 ΦΟΡΤΗΓΟ 12tn<ΦΟΡΤΗΓΟ
44 HKI 4376 RENAULT 4 ΦΟΡΤΗΓΟ 12tn<ΦΟΡΤΗΓΟ
45 ΗΡΖ 9613 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 12tn<ΦΟΡΤΗΓΟ
46 ΗΚΑ 4704 IVECO ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 12tn<ΦΟΡΤΗΓΟ

 

 

                                   γ. ΛΙΣΤΑ MHXANΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2022

 

1 ΜΕ 43951 SUPER 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
2 ΜΕ 43915 CITY 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
3 ME 82747 SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
4 ME 105077 SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
5 ΜΕ 99400 CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΣΑΠΑΚΙ
6 ΜΕ 26412 CASE-580 G EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΣΑΠΑΚΙ
7 ΜΕ 43862 CASE-1840 EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΣΑΠΑΚΙ
8 ΜΕ 58723 CASE-580 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΣΑΠΑΚΙ
9 ΜΕ 115272 CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΣΑΠΑΚΙ

 

Ηράκλειο Σεπτέμβριος  2022
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Ο Συντάκτης
                             Π. Τζαβλάκη

 

Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                       

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.010,00

Αριθμός πρωτ. : 8701/20-09-2022

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από

29/10/22 – 28/10/2023

 

1

 

HKY 9124

 

CITROEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

2

 

ΗΚΧ 4626

 

FIAT FIORINO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

3

 

HKZ 1548

 

MERCEDES VAN ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

4

 

HKM 7969

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

300,00

 

5

 

HPH 5818

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

300,00

 

6

 

ΗΡΟ 1219

 

VOLVO FL7 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

450,00

 

7

 

HKI 4376

 

RENAULT-4 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

500,00

 

8

 

ΗΡΖ 7368

 

SUZUKI (4X4) ΤΖΙΠ

 

250,00

 

9

 

ΗΡΤ 8114

 

MITSUBISHI L300 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

10

 

ΗΚΝ 9522

 

RENAULT KANGOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

11

 

HKP 1490

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

12

 

HΡΙ 5632

 

OPEL COMBO Ι.Χ.

 

250,00

 

13

 

HKY 3244

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

14

 

HPN 3187

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

15

 

ΗΚΝ 4382

 

CITROEN C3 Ι.Χ.

 

200,00

 

16

 

ΗΚΒ 4125

 

HYUNDAI (TZIP)

 

250,00

 

17

 

ΗΡΤ 8116

 

VOLVO FL-6 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

18

 

ΗΖΕ 5634

 

FIAT ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

19

 

ΗΡΖ 9613

 

MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ

 

500,00

 

20

 

HKX 9771

 

PIAGGIO PORTER

 

450,00

 

21

 

ΗΖΗ 1714

 

OPEL COMPO

 

300,00

 

22

 

ΗΚΜ 1362

 

OPEL Ι.Χ.

 

300,00

 

23

 

ΗΚΜ 1432

 

OPEL Ι.Χ.

 

350,00

 

24

 

ΗΚΝ 4380

 

CITROEN C3 Ι.Χ

 

 

300,00

 

25

 

ΗΚΝ 4381

 

CITROEN C3 Ι.Χ.

 

250,00

 

26

 

HZH 5622

 

SUZUKI JIMNY

 

350,00

 

27

 

IKE 4945

 

OPEL VIVARO

 

300,00

 

28

 

HZA 4269

 

FIAT PANDA

 

350,00

 

29

 

ΗΚΧ 9921

 

ISUZU (4X4) ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

30

 

ΗΡΗ 3754

 

ISUZU CAMPO ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

31

 

ΗΚΝ 8221

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

32

 

ΗΚΑ 9998

 

ΤΟΥΟΤΑ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

33

 

HKP 1491

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

34

 

ΗΚΑ 4704

 

IVECO ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

500,00

 

35

 

HKT 8303

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

350,00

 

36

 

HKT 9806

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

37

 

ΗΚΥ 2008

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

38

 

ΗΚΥ 2272

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

39

 

HZA 4339

 

ISUZU

 

500,00

40 ΚΗΟ 7499 MAZDA                                           350,00
41 KHI 2112

 

ΤΟΥΟΤΑ  4 X 4                            350,00
42 HZE  2443 FIAT ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00
43 HZH  9981 NISSAN NV250 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΚΛΕΙΣΤΟ VAN)

250,00
44 HZH  9982 NISSAN NV250 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΚΛΕΙΣΤΟ VAN)

250,00
45 HZH  1820 FORD RANGER ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 250,00

 

46 HZH  1821 DACIA DUSTER 250,00

 

     

Σύνολο

 

14.700,00

 

Ηράκλειο Σεπτέμβριος  2022
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
     Η  Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Ο Συντάκτης
                   Π. Τζαβλάκη

 

Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ                       

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.010,00
Αριθμός πρωτ.: 8701/20-09-2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

από

29/10/2022 -28/10/2023

 

1

 

ΜΕ 43951

 

SUPER 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

350,00

 

2

 

ΜΕ 43915

 

CITY 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

350,00

 

3

 

ME 82747

 

SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

350,00

 

4

 

ME 105077

 

SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

350,00

 

5

 

ΜΕ 99400

 

CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

6

 

ΜΕ 26412

 

CASE-580 G EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

7

 

ΜΕ 43862

 

CASE-1840 EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

8

 

ΜΕ 58723

 

CASE-580 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

9

 

ΜΕ 115272

 

CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

Σύνολο

 

3.150,00

 

Ηράκλειο Σεπτέμβριος  2022
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
           Η  Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Ο Συντάκτης
                       Π. Τζαβλάκη

 

Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ                       

Αριθμός πρωτ. : 8701/20-09-2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.010,00

                                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                    

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

από

29/10/22-28/10/2023

1

 

ΗΙΥ 422 ΗΟΝDA 120,00
2

 

ΗΙΥ 436 ΗΟΝDA 120,00
 

3

ΡΝΝ 358 HONDA  

120,00

 

4

ΗΖΡ 992 HONDA  

120,00

 

5

ΗΖΡ 993 HONDA  

120,00

 

6

ΗΖΡ 994 HONDA  

120,00

 

7

ΡΝΜ 780 HONDA  

120,00

 

8

ΗΖΡ 996 HONDA  

120,00

 

9

ΗΖΡ 997 HONDA  

120,00

 

10

ΗΗΕ 965 SYM  

120,00

 

11

HIB 576 ΥΑΜΑΗΑ  

120,00

 

12

ΗΙΖ 374 ΥΑΜΑΗΑ  

120,00

 

13

HIZ 708 ΥΑΜΑΗΑ  

120,00

 

14

ΗΙΗ 773 HONDA  

120,00

 

15

ΗΙΗ 774 HONDA  

120,00

 

16

 

PNP 856

 

HONDA

 

120,00

17

 

ΗΙΜ 134 ΗΟΝDA 120,00
18 ΗΙΥ 421 ΗΟΝDA  

120,00

 

Σύνολο

 

2.160,00

ΕΘΕΩΡΗΘΗ  

 

Ηράκλειο Σεπτέμβριος  2022

Η Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Ο Συντάκτης
                             Π. Τζαβλάκη

 

Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ       

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.010,00 ευρώ

Αριθμός πρωτ.:  8701/20-09-2022

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από

29/10/22 – 28/10/2023

 

1

 

HKY 9124

 

CITROEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

2

 

ΗΚΧ 4626

 

FIAT FIORINO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

3

 

HKZ 1548

 

MERCEDES VAN ΦΟΡΤΗΓΟ

 

4

 

HKM 7969

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

5

 

HPH 5818

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

6

 

ΗΡΟ 1219

 

VOLVO FL7 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

7

 

HKI 4376

 

RENAULT-4 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

8

 

ΗΡΖ 7368

 

SUZUKI (4X4) ΤΖΙΠ

 

9

 

ΗΡΤ 8114

 

MITSUBISHI L300 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

10

 

ΗΚΝ 9522

 

RENAULT KANGOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

11

 

HKP 1490

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

12

 

HΡΙ 5632

 

OPEL COMBO Ι.Χ.

 

13

 

HKY 3244

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

14

 

HPN 3187

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

15

 

ΗΚΝ 4382

 

CITROEN C3 Ι.Χ.

 

16

 

ΗΚΒ 4125

 

HYUNDAI (TZIP)

 

17

 

ΗΡΤ 8116

 

VOLVO FL-6 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

18

 

ΗΖΕ 5634

 

FIAT ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

19

 

ΗΡΖ 9613

 

MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ

 

20

 

HKX 9771

 

PIAGGIO PORTER

 

21

 

ΗΖΗ 1714

 

OPEL COMPO

 

22

 

ΗΚΜ 1362

 

OPEL Ι.Χ.

 

23

 

ΗΚΜ 1432

 

OPEL Ι.Χ.

 

24

 

ΗΚΝ 4380

 

CITROEN C3 Ι.Χ

 

 

25

 

ΗΚΝ 4381

 

CITROEN C3 Ι.Χ.

 

26

 

HZH 5622

 

SUZUKI JIMNY

 

27

 

IKE 4945

 

OPEL VIVARO

 

28

 

HZA 4269

 

FIAT PANDA

 

29

 

ΗΚΧ 9921

 

ISUZU (4X4) ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

30

 

ΗΡΗ 3754

 

ISUZU CAMPO ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

31

 

ΗΚΝ 8221

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

32

 

ΗΚΑ 9998

 

ΤΟΥΟΤΑ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

33

 

HKP 1491

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

34

 

ΗΚΑ 4704

 

IVECO ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

35

 

HKT 8303

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

36

 

HKT 9806

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

37

 

ΗΚΥ 2008

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

38

 

ΗΚΥ 2272

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

39

 

HZA 4339

 

ISUZU

40 ΚΗΟ 7499 MAZDA
41 KHI 2112

 

ΤΟΥΟΤΑ  4 X 4
42 HZE  2443 FIAT ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

43 HZH  9981 NISSAN NV250 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΚΛΕΙΣΤΟ VAN)

44 HZH  9982 NISSAN NV250 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΚΛΕΙΣΤΟ VAN)

45 HZH  1820 FORD RANGER ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ
46 HZH  1821 DACIA DUSTER
     

Σύνολο

 

 

                                           Ηράκλειο …………………………….

 

 

                                        Ο προσφέρων

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ       

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.010,00 ευρώ

Αριθμός πρωτ.: 8701/20-09-2022

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

από

29/10/2022 -28/10/2023

 

1

 

ΜΕ 43951

 

SUPER 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

2

 

ΜΕ 43915

 

CITY 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

3

 

ME 82747

 

SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

4

 

ME 105077

 

SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

5

 

ΜΕ 99400

 

CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

6

 

ΜΕ 26412

 

CASE-580 G EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

7

 

ΜΕ 43862

 

CASE-1840 EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

8

 

ΜΕ 58723

 

CASE-580 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

9

 

ΜΕ 115272

 

CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

Σύνολο

 

Ηράκλειο …………………………….

 

 

                                        Ο προσφέρων

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ       

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.010,00 ευρώ

Αριθμός πρωτ.:  8701/20-09-2022

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

από

29/10/22-28/10/2023

1

 

ΗΙΥ 422 ΗΟΝDA
2

 

ΗΙΥ 436 ΗΟΝDA
 

3

ΡΝΝ 358 HONDA
 

4

ΗΖΡ 992 HONDA
 

5

ΗΖΡ 993 HONDA
 

6

ΗΖΡ 994 HONDA
 

7

ΡΝΜ 780 HONDA
 

8

ΗΖΡ 996 HONDA
 

9

ΗΖΡ 997 HONDA
 

10

ΗΗΕ 965 SYM
 

11

HIB 576 ΥΑΜΑΗΑ
 

12

ΗΙΖ 374 ΥΑΜΑΗΑ
 

13

HIZ 708 ΥΑΜΑΗΑ
 

14

ΗΙΗ 773 HONDA
 

15

ΗΙΗ 774 HONDA  

 

 

16

 

PNP 856

 

HONDA

17

 

ΗΙΜ 134 ΗΟΝDA
18 ΗΙΥ 421 ΗΟΝDA
 

Σύνολο

 

 

Ηράκλειο………………………
Ο προσφέρων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ