ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                Αρ. Πρωτ: 6201/15-7-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε  οκτώ χιλιάδες εκατό τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτών  (8.131,50 €) και θα βαρύνει τους Κ.Α. 25.12.0013 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»,  τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» με ποσό  1.260,96 ευρώ  και τον Κ.Α. 54.00.6060 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 6%»  με ποσό  172,56 ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2020.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 22/07/2020, ημέρα  Τετάρτη σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4.  είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης θα παραδοθούν στη ΔΕΥΑΗ.

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

 Δ. Όλα τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών της κατηγορίας στην οποία συμμετέχει.

 Ε. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  κ. Γ. Αμανάκη τηλέφωνο 2810-529379.

          Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

         και Διευθυντής  Δ/Ο Υπηρεσίας

 

              ΦΟΙΝΙΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                8.131,50 € 

   

Αριθμός Μελέτης   6201/15-7-2020

 

 

                                                           

Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων της ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης. Χρέωση Δαπάνης για την προμήθεια των υλικών είναι ο Κ.Α. 25.12.0013 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» προϋπολογισμού 2020.

Το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών – Υλικών & Αποθεμάτων, τηρώντας την διαδικασία και τον προγραμματισμό των πρωτογενών αιτημάτων και αναγκών των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΗ, συγκέντρωσε τα είδη που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΗ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος της προμήθειας, αναζητήθηκαν, συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν, με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών, με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά ανά είδος.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα ή prospectus για κάθε ένα από τα είδη που απαιτείται για τα οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. CPV: 19640000-4, 39830000-9, 39831200-8, 33772000-2

 ΟΜΑΔΑ 1Η 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 3983)

1.Κρεμοσάπουνο (4 lt)

Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο, με ευχάριστο άρωμα, αποτελούμενο από συστατικά sodium chloride, θεϊκό άλας νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin, κιτρικό οξύ.Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των τεσσάρων (4) λίτρων (+_ 5%)

 1. Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με αντισηπτική δράση (4 lt)

Να Εξουδετερώνει το 99,9% των μικροβίων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν δερματικές μολύνσεις, λοιμώξεις του αναπνευστικού & γαστρεντερίτιδες κλπ. και να είναι κατάλληλο για ευαίσθητες  επιδερμίδες  με ισορροπημένο ph. Να είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό πρότυπο (BS EN1276) για τη βακτηριοκτόνο δράση των χημικών απολυμαντικών. Να μην περιέχει πετροχημικά, φωσφορικά άλατα, ένζυμα ή αρώματα. Να είναι  υποαλλεργικό, κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα.

 1. Υγρό πατώματος (4 lt)

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται.

Κατάλληλο για επιφάνειες: ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π.

Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα, να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή. Πλαστική φιάλη 4 λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.

 1. 4. Υγρό τζαμιών (4lt)

Υγρό με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη).Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να  καθαρίζει αποτελεσματικά γυάλινες  και  λείες  επιφάνειες .  Η  σύνθεση  του,  διευκολύνει  το  γρήγορο στέγνωμα των τζαμιών αφήνοντας παράλληλα ένα ευχάριστο άρωμα. Συσκευασία των 4 λίτρων.

5.Υγρό αφαίρεσης αλάτων (VIAKAL) ή τύπου (VIAKAL)

Υγρό Καθαριστικό κατά αλάτων φιάλη ψεκασμού. Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, χρώμιο και τις περισσότερες μη πορώδεις επιφάνειες. Να μην αφήνει υπολείμματα. Συσκευασία των 500ml

 1. Υγρό τζαμιών (750ml)

Υγρό με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη).Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να  καθαρίζει αποτελεσματικά γυάλινες  και  λείες  επιφάνειες .  Η  σύνθεση  του,  διευκολύνει  το  γρήγορο στέγνωμα των τζαμιών αφήνοντας παράλληλα ένα ευχάριστο άρωμα. Συσκευασία 750ml.

7. Αποφρακτικό σωληνώσεων(100gr)

Αποφρακτικό σκόνη για σωλήνες σε συσκευασία φακέλων των 100 γραμμαρίων έκαστο (tuboflo ή τύπου tuboflo).

8.Απορυπαντικό πιάτων σε ταμπλέτες (30 τεμ)

Απορρυπαντικό πιάτων σε ταμπλέτες, συνολικά 30 τεμάχια, επώνυμης και αξιόπιστης εταιρείας, αποτελεσματικό για την καθαριότητα των αντικειμένων  που χρησιμοποιούνται στο Χημείο της ΔΕΥΑΗ.

9. Απορρυπαντικό Σκόνη πλυντηρίου  ρούχων  (σακί ~12kg)

Απορρυπαντικό σκόνη πλυντηρίου ιματισμού με απολυμαντικές ιδιότητες για πλύση  λευκού και χρωματιστού ιματισμού για όλους τους τύπους υφασμάτων και να δρα σε θερμοκρασία  40ο – 70ο . Να είναι εγκεκριμένο  από το ΓΧΚ , χαμηλού αφρισμού, δραστικό στο σκληρό νερό, βιοδιασπώμενο και να παρέχει υψηλά επίπεδα λεύκανσης.

10.Απορρυπαντικό υγρό πιάτων (4lt)

Συμπυκνωμένο  καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Να περιέχει NaOH min 8%. Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 6-8, ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4lt. (+_ 5%).

ΟΜΑΔΑ 2Η 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 3922)

1.Σφουγγαράκια πιάτων

Σφουγγαράκια κουζίνας Νο 1005 Σφουγγαράκι με συνθετικό συρματάκι γίγας αρίστης ποιότητας, για πιάτα ή ποτήρια κ.λ.π. να είναι υπεραποροφητικό, να καθαρίζει και να έχει αντιβακτηριδιακή προστασία στο σπόγγο, υδρόφιλο. Τυποποιημένο κατάλληλα σε πλαστικό σακουλάκι. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του και η προέλευση.

 1. Σκούπες απλές

Σκούπες χωρίς κοντάρι με βίδωμα Γενικά Χαρακτηριστικά: Μήκος πέλματος : 32 εκατοστά. Μήκος βάσης : 27 εκατοστά. Μήκος τρίχας : 9 εκατοστά. Σειρές τρίχας : 5.

 1. Κοντάρια για σκούπες απλές-σκούπες δρόμου και σφουγγαρίστρες

Κοντάρι ξύλινο, με βίδωμα ιδανικό για χρήση σε σκούπες ή σφουγγαρίστρες, ανθεκτικό και κατάλληλο για χρήση και σε εξωτερικούς χώρους. Μήκος κονταριού: 1.20 μέτρα Διάμετρος: 2 εκατοστά

 1. Σκούπες δρόμου

Σκούπες δρόμου χιλίων γραμμαρίων, χόρτινες, 6 ραφών.

 1. Καλαθάκια τουαλέτας με πεντάλ

Καλαθάκια  πλαστικά  W.C µε πετάλ και  καπάκι  χωρητικότητας 5 λίτρων. Να περιέχει εσωτερικό μαύρο πλαστικό κάδο.

6.Φαράσι απλό μεταλικό χωρίς  κοντάρι

Φαράσι πλαστικό μικρό χωρίς κοντάρι κατάλληλο για το μάζεμα των σκουπιδιών.

 1. Σφουγγαρίστρα απλή βιδωτή

Σφουγγαρίστρες απλές βιδωτές ~400gr.

Να είναι κατασκευασμένες από πρωτογενή νήματα, με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνουν χνούδι κατά τη χρήσης τους και να έχουν μεγάλη απορροφητικότητα.

OΜΑΔΑ 3Η    

ΧΑΡΤΙΚΑ    (CPV 3376)

 1. Χαρτί υγείας (σε συσκευασία των 40 τεμ. συνολικά 2000 τεμάχια)

Χαρτί υγείας, λείο, υδατοδιαλυτό, λευκό Α ́ ποιότητας, 100 % πρωτογενής χαρτόμαζα, 100% λευκασμένο μη ανακυκλωμένο χαρτοπολτό, διαστάσεων φύλλων περίπου 10 Χ 10 Χ 33 μέτρα, βάρος ρολού 135 γραμμάρια (40 τεμαχίων) ± 5%. Πλήρως υδατοδιαλυτό.

 1. Χειροπετσέτες Ζικ Ζακ (για WC) (συσκευασία των 200 τεμ.)

Χειροπετσέτες Ζικ Ζακ από 100% λευκασμένο χαρτοπολτό, μονόφυλλη 25gr/m². Να είναι ανθεκτική και απορροφητική για χρήση σε συσκευή.

3.Χαρτί επαγγελματικό (βάρους 2,5kg)

Χαρτί κουζίνας (ρολά), λευκό, Α ́ ποιότητας, 100 % πρωτογενής χαρτόμαζα, 100% λευκασμένο μη ανακυκλωμένο  χαρτοπολτό, δίφυλλο με διάτρηση, 2,5 κιλών.

ΟΜΑΔΑ 4Η

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  –  ΤΣΑΝΤΕΣ (CPV 1964)

 1. Σακούλες σκουπιδιών επαγγελματικές.

Σακούλες σκουπιδιών επαγγελματικές μαύρου χρώματος, από ανθεκτικό υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, χρώματος Μαύρες ανθεκτικές, (γίγας) διαστάσεων περίπου 80χ110 εκ. (10-11) τεμάχια ανά κιλό.

 1. Σακούλες διάφανες με χερούλι

Σακούλες διάφανες με χερούλι  από ανθεκτικό υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, τύπου “φανέλα” από πλαστικό κατάλληλες για μεταφορά προϊόντων, (διαστάσεων 60αρα +- 3% ) 30 πλάτος x 20 πιέτα x 60 ύψος – περίπου 60 τεμάχια / κιλό

 1. Σακούλες διάφανες για καλαθάκια

Σακούλες διάφανες για καλαθάκια από ανθεκτικό υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, διαστάσεων 50×50 ( περίπου 70 τεμάχια ανά κιλό)

                     ΟΜΑΔΑ 5Η

                  ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (CPV 2445)

1.Εντομοκτόνο

Εντομοκτόνο  ~300ml, μη τοξικό να μην αφήνει ίχνη σε επιφάνειες και να μην είναι διαβρωτικό .Να έχει άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων.

2.Κατσαριδοκτόνο

Κατσαριδοκτόνο σε σπρέι, μη τοξικό για τον άνθρωπο. Να έχει άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων. Γρήγορη και αποτελεσματική δράση για κατσαρίδες, μυρμήγκια και άλλα έρποντα έντομα 300ml (+_ 5%).

                                                                 ΟΜΑΔΑ 6Η  

                                      ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ   (CPV 2432)

 1. Οινόπνευμα λευκό

Καθαρό οινόπνευμα 75ο σε συσκευασία 300 ml.

 1. Οινόπνευμα μπλε

Οινόπνευμα μπλε περιεκτικότητας 93ο κατάλληλο για γενική χρήση με άδεια από το Γ.Χ.Κ βάρος ανά τεμάχιο 430 ml.

ΟΜΑΔΑ 7Η

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ   (CPV 2431)

 1. Χλωρίνη παχύρευστη (2lt)

Χλώριο απολυμαντικό (χλωρίνη) 2 λίτρων: Απολυμαντικό παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) – τύπου χλωρίνης – σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας δύο (2) λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά ασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά ασιενεργά κλπ.

 

2.Υδροχλωρικό οξύ (0,450lt)

Υδροχλωρικό οξύ (ακουαφόρτε) 450gr Διάλυμα Υδροχλωρικού οξέος αρίστης ποιότητας, για την καθαριότητα και λεύκανση w.c, νεροχυτών, νιπτήρων κ. λ. π. Μπουκάλι βάρους 450 γραμμαρίων. Εξωτερικά του πλαστικού μπουκαλιού να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και η προέλευση.

                                                                                                          Ηράκλειο  Ιούνιος   2020

                      ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                  

 Η  Αναπληρωτής Γενική Διευθύντρια                                                      Η Συντάξασα

             Τεχνικής Υπηρεσίας

 

               Π.  Τζαβλάκη                                                                                         Γ. Αμανάκη  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                          ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.131,50  €                                                                                                          

Αριθμός Μελέτης: 6201/15-7-2020

                              «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

A΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                                   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 3983)

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1* Κρεμοσάπουνο χεριών 4 λίτρων ΤΕΜ 30 5,00 € 150,00 €
2* Κρεμοσάπουνο   χεριών 4 λίτρων, με αντισηπτική δράση    ΤΕΜ 20 30 € 600,00€
3* Υγρό πατώματος 4 λίτρων ΤΕΜ 30 5,00 € 150,00 €
4* Υγρό τζαμιών  4 λίτρων ΤΕΜ 5 5,00 €  25,00 €
5* Υγρό αφαίρεσης αλάτων (viakal) των 500ml ΤΕΜ 1 3,00  3,00
6* Υγρό τζαμιών  750 ml ΤΕΜ 2 4,00 € 8,00 €
7 Αποφρακτικό tuboflo (φάκελο) ΤΕΜ 10 1,00 € 10,00 €
8 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (ταμπλέτες συσκ.30 τεμ.) ΤΕΜ 1 15,00 € 15,00
9 Απορρυπαντικό Σκόνη  πλυντηρίου ρούχων σακί ~12kg TEM 4 40,00 160,00
10* Υγρό πιάτων  4 lt TEM 2 5,00    10,00
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.131,00 €         
                               Φ.Π.Α   24%      44,40 €
                   Όπου (*)         Φ.Π.Α.  6%       56,76
                                          ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ 1.232,16€

                                                                                                          Ηράκλειο  Ιούνιος   2020

                         ΕΘΕΩΡΗΘΗ  

                                                             

 O Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής                                                      Η Συντάξασα

    και  Διευθυντής Δ/Ο Υπηρεσίας

         Φοινικιανάκης   Μιχαήλ                                                                      Γ. Αμανάκη  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  8.131,50   € 

 

Αριθμός Μελέτης  6201/15-7-2020

 

 

                               «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

                                   Β΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 3922) 

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σφουγγαράκια πιάτων ΤΕΜ 150 0,25    €    37,50   €
2 Σκούπες απλές ΤΕΜ 10 1,00         10,00   
3 Κοντάρια για  σκούπες  & σφουγγαρίστρες ΤΕΜ 40 1,50        60,00   €
4 Σκούπες δρόμου ΤΕΜ 2 5,00    € 10,00  €
5 Καλαθάκια πεντάλ τουαλέτας ΤΕΜ 2 6,50    €  13,00  €
6 Φαράσι απλό μεταλλικό ΤΕΜ 1       5,00    €  5,00  €
7 Σφουγγαρίστρα απλή ΤΕΜ 15       5,00   €    75,00   €
                             Σ Υ Ν Ο Λ Ο            210,50   € 
                           Φ.ΠΑ. 24%      50,52   €
                                      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     261,02  €


Ηράκλειο  Ιούνιος   2020

 

                     ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                  

 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής                                                      Η Συντάξασα

    και  Διευθυντής Δ/Ο Υπηρεσίας

 

         Φοινικιανάκης   Μιχαήλ                                                                      Γ. Αμανάκη  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  8.131,50€ 
Αριθμός Μελέτης   6201/15-7-2020

 

 

                               «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

                                     Γ΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                                                          ΧΑΡΤΙΚΑ    (CPV 3376)

          

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Χαρτί υγείας  των  135 γραμμαρίων ΤΕΜ 2.000          0,50   € 1.000,00 €
2  Χειροπετσέτες Ζικ Ζακ για WC

των 5,5 – 5,7 κιλών

 

ΤΕΜ 100       16,00   € 1.600,00 €
3 Χαρτί  βάρους 2,5 kg επαγγελματικό ΤΕΜ 150        8,00   €  1.200,00 €
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.800,00 € 
                            Φ.Π.Α. 24%   912,00  €
                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.712,00 €

                                                                                                           Ηράκλειο  Ιούνιος   2020

                 ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                               

 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής                                                      Η Συντάξασα

    και  Διευθυντής Δ/Ο Υπηρεσίας

 

         Φοινικιανάκης   Μιχαήλ                                                                      Γ. Αμανάκη  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   8.131,50  € 

 

Αριθμός Μελέτης   6201/15-7-2020

 

 

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

Δ΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΤΣΑΝΤΕΣ (CPV 1964)

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σακούλες   μεγάλες σκουπιδιών επαγγελματικές ΚΙΛΑ 100 4,00   € 400,00 €
2 Σακούλες Διάφανες με χερούλι (50 Χ50) ΚΙΛΑ 10 3,50 € 35,00 €
3 Σακούλες Διάφανες για καλαθάκια (50Χ65) λευκό ΚΙΛΑ 50 3,00 € 150,00 €
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο  585,00  € 
                            Φ.Π.Α. 24%  140,04  € 
                                     ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ    725,40  €

                                                                                                            Ηράκλειο  Ιούνιος   2020

                   ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                  

 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής                                                      Η Συντάξασα

    και  Διευθυντής Δ/Ο Υπηρεσίας

 

         Φοινικιανάκης   Μιχαήλ                                                                      Γ. Αμανάκη  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  8.131,50  € 

 

Αριθμός Μελέτης     6201/15-7-2020

 

 

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

Ε΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 5Η

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (CPV 2445)          

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Εντομοκτόνο       ΤΕΜ 20 10,00  €  200,00 €    
2 Κατσαριδοκτόνο       ΤΕΜ 20         10,00 200,00 €
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο 400,00 €         
                             Φ.Π.Α. 24%  96,00 € 
                                     ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ    496,00 €

                                                                                                            Ηράκλειο  Ιούνιος   2020

                   ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                   

 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής                                                      Η Συντάξασα

    και  Διευθυντής Δ/Ο Υπηρεσίας

 

         Φοινικιανάκης   Μιχαήλ                                                                      Γ. Αμανάκη 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.131,50  € 

 

Αριθμός Μελέτης  6201/15-7-2020

 

 

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

                                             ΣΤ΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                                      ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ   (CPV 2432)                                      

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1* Οινόπνευμα λευκό 70Ο C καθαρό  σε  συσκευασία των 420ml ΤΕΜ 400 4,00 € 1.600,00 €
2 Οινόπνευμα μπλε

Φωτιστικό 93ο  σε συσκευασία 420ml

ΤΕΜ 50 1,50 € 75,00
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.675,00 € 
                                  Φ.Π.Α.   24% 18,00 €
                            Όπου (*)  Φ.Π.Α  6%   96,00  €
                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.789,00 €

                                                                                                           Ηράκλειο  Ιούνιος   2020

ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                 

 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής                                                      Η Συντάξασα

    και  Διευθυντής Δ/Ο Υπηρεσίας

 

         Φοινικιανάκης   Μιχαήλ                                                                      Γ. Αμανάκη  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.131,50   € 

 

Αριθμός Μελέτης  6201/15-7-2020

 

 

 

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

Ζ΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ   (CPV 2431)

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1* Χλωρίνη σε δοχείο των      2   λίτρων παχύρευστη ΤΕΜ 80 4,00  € 320,00 €
2* Υδροχλωρικό οξύ σε φιάλη 0,450lt

 

ΤΕΜ 10 1,00  € 10,00
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο 330,00 € 
                           Φ.Π.Α. 6%  19,80  €
                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  349,80 €

                                                                                                           Ηράκλειο  Ιούνιος   2020

                    ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                  

 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής                                                      Η Συντάξασα

    και  Διευθυντής Δ/Ο Υπηρεσίας

 

         Φοινικιανάκης   Μιχαήλ                                                                      Γ. Αμανάκη  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      7.107,00  €              

 

Αριθμός Μελέτης    6201/15-7-2020

 

Κ.Α25.12.0013

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ           

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1  ΟΜΑΔΑ 1Η

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 3983)

1.131,00€
2 ΟΜΑΔΑ 2Η 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 3922)

 210,50 €
3 ΟΜΑΔΑ 3Η ΧΑΡΤΙΚΑ    (CPV 3376)  3.800,00 €
4 ΟΜΑΔΑ 4Η  ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΤΣΑΝΤΕΣ (CPV 1964)   585,00 €
5 ΟΜΑΔΑ 5Η  ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (CPV  2445)   400,00€
6 ΟΜΑΔΑ 6Η  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ   (CPV 2432) 1.675,00 € 
7 ΟΜΑΔΑ 7Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ   (CPV 2431) 330,00 €
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                      8.131,50 €
                             Φ.Π.Α. 24%   1.260.96 € 
                          Φ.Π.Α. 6%      172,56 €
                                     ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ       9.565,02€

 

                                                                                                               Ηράκλειο  Ιούνιος   2020

ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                  

 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής                                                      Η Συντάξασα

    και  Διευθυντής Δ/Ο Υπηρεσίας

 

         Φοινικιανάκης   Μιχαήλ                                                                      Γ. Αμανάκη  

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   8.131,50  € 

             HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                            

  Αριθμός Μελέτης 6201/15-7-2020

                                 «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

A΄  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                         ΟΜΑΔΑ 1Η                           

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 3983)

Της επιχείρησης ……………………….……………………….…………,Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….…………………………….., έδρα ………………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..      

                                   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 3983)

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Κρεμοσάπουνο χεριών 4 λίτρων ΤΕΜ 30  €
2 Κρεμοσάπουνο με αντισηπτική δράση   4 λίτρων ΤΕΜ 20                      €               €
3 Υγρό πατώματος 4 λίτρων ΤΕΜ 30  
4 Υγρό τζαμιών  4 λίτρων ΤΕΜ 5    
5 Υγρό αφαίρεσης αλάτων (viakal) των 500ml ΤΕΜ 1  
6 Υγρό τζαμιών  750 ml ΤΕΜ 2
7 Αποφρακτικό tuboflo(φάκελο) ΤΕΜ 10  €
8 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (ταμπλέτες συσκευασία 30 τεμ) ΤΕΜ 1  €
9 Απορρυπαντικό Σκόνη  πλυντηρίου ρούχων σακί ~12kg TEM 4      €
10 Υγρό πιάτων  4 lt TEM 2                         €    
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο €         
                               Φ.Π.Α.   24%   €    
                          Φ.Π.Α. 6%   €    
                                          ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ €   

                                                                      


Ηράκλειο …………………………..  2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   8.131,50  €               

            ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    

Αριθμός Μελέτης  6201/15-7-2020

                               «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

                              Β  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΟΜΑΔΑ 2Η 

                    ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 3922)

Της επιχείρησης ……………………….……………………….…………,Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….…………………………….., έδρα ………………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………….       

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σφουγγαράκια πιάτων ΤΕΜ 150     €        €
2 Σκούπες απλές ΤΕΜ 10     €     
3 Κοντάρια για  σκούπες  & σφουγγαρίστρες ΤΕΜ 40     €     €
4 Σκούπες δρόμου ΤΕΜ 2      €  €
5 Καλαθάκια πεντάλ τουαλέτας ΤΕΜ 2      €   €
6 Φαράσι απλό μεταλλικό ΤΕΜ 1                €   €
7 Σφουγγαρίστρα απλή ΤΕΜ 15                €    €
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο               € 
                             Φ.ΠΑ. 24%     €
                                      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  €

                                      

 Ηράκλειο ………………………………2020

                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      8.131,50  €     

 

Αριθμός Μελέτης  6201/15-7-2020

 

 

                              «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

Γ΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 3Η

ΧΑΡΤΙΚΑ    (CPV 3376)

Της επιχείρησης ……………………….……………………….…………,Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….…………………………….., έδρα ………………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………….           

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Χαρτί υγείας  των  135 γραμμαρίων ΤΕΜ 2.000                    €                    €
2  Χειροπετσέτες Ζικ Ζακ για WC  των 5,5 – 5,7 κιλών ΤΕΜ 100              €                    €
3 Χαρτί  βάρους 2,5 kg επαγγελματικό ΤΕΜ 150              €                            €
                                                                     ΣΥΝΟΛΟ                     € 
                                                                       Φ.Π.Α. 24%                      €
                                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                      €

 

Ηράκλειο ………………..  2020

 

                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    8.131,50  €

 

Αριθμός Μελέτης  6201/15-7-2020

 

 

                                                               

                       «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

Δ΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 4Η

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΤΣΑΝΤΕΣ (CPV 1964)

Της επιχείρησης ……………………….……………………….…………,Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….…………………………….., έδρα ………………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………….          

 

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σακούλες   μεγάλες σκουπιδιών επαγγελματικές ΚΙΛΑ 100
2 Σακούλες Διάφανες με χερούλι (50 Χ50) ΚΙΛΑ 10
3 Σακούλες Διάφανες για καλαθάκια (50Χ65) λευκό ΚΙΛΑ 50
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο
                             Φ.Π.Α. 24%
                             Φ.Π.Α.  6%
                                     ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   

 

                                                                      Ηράκλειο ……………………  2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  8.131,50 €
Αριθμός Μελέτης   6201/15-7-2020

 

 

 

                               «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

Ε΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 5Η

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (CPV 2445)

Της επιχείρησης ……………………….……………………….…………,Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….…………………………….., έδρα ………………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………………………………         

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Εντομοκτόνο       ΤΕΜ 20       €             €    
2 Κατσαριδοκτόνο       ΤΕΜ 20       €            €
                                                                 Σ Υ Ν Ο Λ Ο

 

            €         
                                                                                               Φ.Π.Α. 24%             € 
                                                                                                            ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ                €

                                                                              

                                                                                 Ηράκλειο ……………………  2020

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    8.131,50  €
Αριθμός Μελέτης       6201/15-7-2020

 

 

 

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

 

ΣΤ΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  ΟΜΑΔΑ 6Η  


ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ   (CPV 2432)

 

 

Της επιχείρησης ……………………….……………………….…………,Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….…………………………….., έδρα ………………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………………………………         

                            

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Οινόπνευμα λευκό 75Ο C καθαρό  σε  συσκευασία των 300ml ΤΕΜ 400                  €               €
2 Οινόπνευμα μπλε

Φωτιστικό οινόπνευμα  σε συσκευασία 500ml

ΤΕΜ 50                  €                
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο                 € 
                               Φ.Π.Α  24%                €
                             Φ.Π.Α. 6%               €
                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                €

 

                                                                                 Ηράκλειο ……………………  2020

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   8.131,50  €
Αριθμός Μελέτης   6201/15-7-2020

 

 

 

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2020»

Ζ΄  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 7Η

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ   (CPV 2431)

Της επιχείρησης ……………………….……………………….…………,Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….…………………………….., έδρα ………………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………………………………         

         

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Χλωρίνη σε δοχείο των      4   λίτρων παχύρευστη ΤΕΜ 80           €
2 Υδροχλωρικό οξύ σε φιάλη 0,450lt

 

ΤΕΜ 10              €
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο              € 
                            Φ.Π.Α  24%           €
                            Φ.Π.Α.   6%          €
                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          €

 

                                                                                 Ηράκλειο ……………………  2020

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2020