ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕΥΑΗ, ΕΤΟΥΣ 2021 & 2022”

                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                        Ηράκλειο  07-05-2021           

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ: 3989/07-05-2021

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

                                                                    Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις «Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων  ΔΕΥΑΗ, έτους 2021 & 2022».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για κάθε Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος,  για την εκτέλεση της προμήθειας και των υπηρεσιών, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των εκατό ενενήντα οκτώ  χιλιάδων (198.000,00 ) ευρώ,  με ΦΠΑ  σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (47.520,00 ) ευρώ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αναλύεται ως κάτωθι:

 

Γ. Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για την επισκευή μηχανημάτων έργου, αποφρακτικών κ.λ.π, ποσό 170.000,00   ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Δ. Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για την επισκευή μοτοποδηλάτων, ποσό 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Ε. Προμήθεια υλικών και εργασίες για πλυσίματα – γρασαρίσματα μηχανημάτων & οχημάτων, ποσό 8.000,00 ευρώ   πλέον Φ.Π.Α.

Η. Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες μηχανουργικές για τη συντήρηση εξοπλισμού, ποσό 10.000,00 ευρώ  πλέον Φ.Π.Α.

Όλα τα ανωτέρω είναι για την κάλυψη των αναγκών   της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Οι ανωτέρω προμήθειες κατατάσσονται στο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων  CPV: :  50111000-6, 50115100-5, 50112300-6,  και  50112110-07 .

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν ως άρθρο 2.2.2.1. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

 

Ο διαγωνισμός με Α/Α 124991,  θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 1/2018 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:78ΛΑΟΡΙΗ-ΙΨΘ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  10/05/2021

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 10/05/2021

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:10/05/2021

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στον τοπικό τύπο.: 10/05/2021

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 11/05/2021, Ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 31/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνικές Προσφορές  κ. Χ. Τζαμπάζης, Τηλέφωνο 2810-529402, για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ. Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: amanaki@deyah.gr.

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

                                                                                          Γεώργιος Βουρεξάκης

 

Εφημερίδες:

ΠΑΤΡΙΣ

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2021-2022

ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ