ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η ΔΕΥΑΗ θα προμηθευτεί άμεσα με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή διάφορα υλικά για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης άδρευσης και υδρομετρητών 1’’ DN 25.

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, ο συνημμένος προΰπολογισμός της μελέτης και το τιμολόγιο προσφοράς

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ σε σφραγισμένο φάκελο με την αναγραφή εωτερικά του φακέλου όλων των στοιχείων της εταιρείας έως την Παρασκευή  15/7/2016 (15:00) και θα απευθύνονται στο τμήμα προμηθειών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε κατεβάστε το σχετικό έγγραφο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΥΛΙΚΩΝ_ΥΔΡΕΥΣΗΣ