ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 2016

Η ΔΕΥΑΗ θα προμηθευτεί άμεσα με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή διάφορα είδη χρωμάτων -μονωτικών υλικών και υλικών βαψίματος, εγκεκριμένων προδιαγραφών από την ευρωπαΐκή ένωση, ως συννημένος προΰπολογισμός μελέτης και τομολόγιο που επισυνάπτονται.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ σε σφραγσιμένο φάκελο με την αναγραφή εξωτερικά τοπυ φακέλου όλων των στοιχείων της εταιρείας έως την Τρίτη 5/7/2016 και θα απευθύνονται στο τήμα προμηθειών.

Πληροφορίες επί των υλικών θα δίνοναι στο τηλ:  2810-529359 Κο Καραγιάννη Αντώνη.

Ηράκλειο 30-6-2016

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Χ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ

 .. Kατεβάστε το σχετικό έγγραφο απο εδώ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 2016