ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ηράκλειο 15-03-2022    

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ. 2175/15-3-2022

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

 

                                                                  Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης,  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,«Προμήθεια Κιτρικού Οξέος».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού των 135.000,00 ευρώ  που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 24000000-4.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : Α/Α 157019.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Διακήρυξης που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα έτος (12 μήνες) από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της  διακήρυξης με αρ. πρωτ. 2174/15-3-2022 και η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, δηλαδή ποσού 2.700,00 ευρώ.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τη ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με συστημικό αριθμό Α/A 157019,  ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 493/2020 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:ΨΤ7ΖΟΡΙΗ-53Σ.

                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 15/03/2022.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ 15/03/2022 . 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 15/03/2022.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 16/03/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 06/04/2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13/04/2022 ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα : 10:00 π.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: gwamanaki@hotmail.gr).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ