ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ (SCADA)

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                      Αρ. πρωτ. 10449/30-10-2020

             ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ         

για την «Προμήθεια και συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού στους σταθμούς τηλεχειρισμού– τηλεελέγχου (SCADA) »

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει  την «Προμήθεια και συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού στους σταθμούς τηλεχειρισμού– τηλεελέγχου (SCADA) »

με  τη διαδικασία της απ ’ευθείας ανάθεσης, μετά από τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, συμπλήρωση τιμολογίου, τεχνική αξιολόγηση   και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δέκα οκτώ χιλιάδων  εξακοσίων εξήντα ευρώ 18.660,00  πλέον Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει το κονδύλι του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ με Κ.Α. 26.01.0012 με τίτλο

Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για τη συντήρηση –επισκευή συστημάτων Scada)‘’ ,  ως απόφαση 385/2020 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

1.Προσφορά μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό επάγγελμα .

2.Φάκελος  Προσφοράς κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ

(Κων. Χατζηγεωργίου  2- Φοινικιά) σφραγισμένος έως την 09/11/2020 ημέρα Δευτέρα.

 

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στοιχεία της προσφοράς

Σε σφραγισμένο φάκελο που θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας  (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ) με αναγραφή εξωτερικά του τίτλου της προμήθειας και τη σφραγίδα της εταιρείας, θα περιέχεται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Γ.  Όλα τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Δ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

 Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και η έλλειψη ή το σοβαρό λάθος έστω και σε ένα απ’ αυτά αποκλείει τον διαγωνιζόμενο.

Φάκελος Προσφοράς

Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει :

1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη σειρά.

2)Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, σε πρωτότυπη σειρά και θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες της κατασκευαστικής εταιρίας και θα φαίνονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές  προδιαγραφές των ειδών.

3)Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει συμπληρωμένο το τιμολόγιο προσφοράς.

Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική Γλώσσα και θα ισχύουν κατ’ ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

Φάκελος ο οποίος δεν θα περιέχει τα ανωτέρω οριζόμενα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτος και θ’ αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία.

Η επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους, που θα έχουν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και κάνει αποδεκτούς όσους  πληρούν τις προϋποθέσεις.

Εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Δεν απαιτείται.

Σύμβαση

Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Εάν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη σύμβαση, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης  θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή.

Ο χρόνος εγγύησης δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους .

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης, τότε κάνει τούτο η επιχείρηση σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.4412/16.

Χρόνος πληρωμής.

Ο χρόνος πληρωμής δε δύναται να είναι μεγαλύτερος των δύο  μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού  τιμολογίου.

. Άλλες υποχρεώσεις

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους τηλ.2810-529402 ( κο Χ. Τζαμπάζη) και τηλ. 2810-529379

( κα Γ. Αμανάκη).

Εθεωρήθη  Ηράκλειο Οκτώβριος 2020
Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
& Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσιών

 

 

   
Μ. Φοινικιανάκης                Χ. Τζαμπάζης  

 

   

 

 

 

Προμήθεια και συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού στους σταθμούς τηλεχειρισμού– τηλεελέγχου (SCADA)

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

   

Κ.Α. 26.01.0012

    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Προμήθειας και εγκατάστασης υλικών αυτοματισμού για το σύστημα Scada. 

Η ΔΕΥΑΗ διαθέτει και λειτουργεί εδώ και 13(πρώτη φάση) χρόνια και 5(δεύτερη φάση)  χρόνια ικανοποιητικά το σύστημα τηλεχειρισμού-τηλελέγχου (scada) παρακολούθησης δικτύων –γεωτρήσεων και εντοπισμού διαρροών εξωτερικών υδραγωγείων το οποίο στη δεύτερη φάση χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προκειμένου να αντικατασταθούν ορισμένα όργανα όπως ηλεκτρονικοί μετρητές ροής-στάθμης ,προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές PLC που τέθηκαν εκτός λειτουργίας για λόγους που οφείλονται σε εξωτερικά φαινόμενα όπως κεραυνοπτώσεις, απαιτείται άμεσα η προμήθεια και εγκατάσταση τους με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

          ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ  ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ

Ο μετρητής παροχής θα είναι τύπου μαγνητικής επαγωγής κατάλληλο για υγρά με αγωγιμότητα μεγαλύτερη από 5μS/cm Τα μέρη του αισθητηρίου που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Το όργανο θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια εγκατάστασης λειτουργίας  και συντήρησης,  καθώς και πρωτότυπο πρωτόκολλο δοκιμασίας από το εργοστάσιο.

Επίσης το όργανο θα συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές

 • Γενική περιγραφή του οργάνου

Το ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο θα αποτελείται από δύο κύρια μέρη, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια:

α. Το πρωτεύον στοιχείο του αισθητηρίου. Αυτό περιλαμβάνει τον μετρητικό σωλήνα (με μονωτική επένδυση εσωτερικά) και φλαντζωτά άκρα σύνδεσης, πηνία για την παραγωγή του εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου και τέλος δύο σημειακά ηλεκτρόδια.

β. Το δευτερεύον στοιχείο για τη μετατροπή του σήματος. Αυτό είναι τις περισσότερες φορές γνωστό ως “μετατροπέας/converter” και επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:

 1. Ενισχύει και επεξεργάζεται το σήμα από τα ηλεκτρόδια (την τάση που επάγεται δηλ. πάνω σε αυτά)
 2. Περιορίζει τυχόν παρασιτικά σήματα που υπεισέρχονται στη μέτρηση
 3. Διορθώνει σφάλματα από αυξομειώσεις της τάσης τροφοδοσίας
 4. Παράγει τα επιθυμητά σήματα εξόδου
 • Αρχή λειτουργίας

Δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο κάθετο στον άξονα του αγωγού με διεύθυνση συνήθως κατακόρυφη (οριζόντιος σωλήνας). Τα διερχόμενα ιόντα που μεταφέρονται από το ρευστό δημιουργούν μια διαφορά δυναμικού ανάλογη της ταχύτητάς τους και κατ’ επέκταση της παροχής, σύμφωνα με τον νόμο του Faraday. Η επαγομένη αυτή τάση μετριέται από τα δύο ηλεκτρόδια που βρίσκονται αντιδιαμετρικά τοποθετημένα στον μετρητικό σωλήνα και σε οριζόντιο επίπεδο. Η μετρούμενη τάση διοχετεύεται στον μετατροπέα σήματος και μετά από κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπεται σε μονάδες παροχής (πχ m3/h). Η παροχή αυτή (στιγμιαία και αθροιστική) μπορεί να ολοκληρωθεί χρονικά προκειμένου να υπολογιστεί αθροιστικά ο όγκος που διήλθε από το όργανο για κάποια χρονική περίοδο.

 • Τεχνικές Προδιαγραφές Αισθητηρίου

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟ  ( Ροόμετρο Ηλεκρομαγνητικού πεδίου φλαντζωτό κατά DIN 2501)

Η λειτουργία του αισθητηρίου ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή: NAI.

Ονομαστική Διάμετρος: DN 100

Ονομαστική Πίεση Λειτουργίας:PN 16 bar

Υλικό Κατασκευής:Carbon steel ASTM A 105, με corrosion resistant coating Corrosivity category C4M, according to ISO 12944-2

Ηλεκτρόδια:Electrode Hastelloy C276, Grounding electrode Hastelloy C276

Terminal box Fibre glass reinforced polyamide  

Εσωτερική επικάλυψη : NBR Hard Rubber

Mέγιστη θερμοκρασία ρευστού 80 οC, Θερμοκρασία λειτουργίας : –40 οC έως + 70 οC

Ελάχιστη απαιτούμενη αγωγιμότητα: 5 μS/cm

Προστασία έναντι περιβαλλοντικών συνθηκών: IP 68

Τρόπος σύνδεσης: Φλάντζες (EN 1092-1)

Τροφοδοσία: Από τον μετατροπέα σήματος

Το όργανο θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης καθώς και πρωτότυπο πρωτόκολλο δοκιμασίας από το εργοστάσιο. 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ)

Τεχνικές Προδιαγραφές Μετατροπέας Σήματος

 • Ρύθμιση μηδενός: Αυτόματα.
 • Ψηφιακή είσοδος: 11 … 30 VDC, Ri = 4.4 K., χρόνος ενεργοποίησης 50 ms, ρεύμα 5 – 7 mAdc
 • Αναλογική έξοδος: Έξοδος 0/4-20 mA γαλβανικά μονωμένη (R<800Ω)
 • Ρυθμιζόμενη σταθερά χρόνου: 1 … 30 s
 • Αυτόματη ανάγνωση των παραμέτρων (data) του αισθητηρίου από ενσωματωμένη μνήμη (SENSORPROM) για εύκολη αλάθητη και γρήγορη ρύθμιση του οργάνου
 • Μετρητές αθροιστικής ροής, ορθής – ανάστροφης φοράς – και καθαρής τιμής.
 • Οθόνη φωτιζόμενη υγρών κρυστάλλων με κωδικό προστασίας με 3 γραμμές 20 χαρακτήρων σε 11 γλώσσες για ενδείξεις και προγραμματισμό.
 • Ψηφιακή έξοδος Α: Προγραμματιζόμενη μέσω της LCD οθόνης παθητική ή ενεργός για παλμούς ή συχνότητα ανάλογων της στιγμιαίας παροχής (10kHzmax) ή ένδειξη (Alarm) μέγιστης παροχής ή ένδειξη (Alarm) ελάχιστης παροχής ή ένδειξη αυτόματης αλλαγής κλίμακας ή ένδειξη αλλαγής φοράς ροής ή ένδειξη (Alarm) Βλάβης του μετατροπέα, Ρυθμιζόμενη σταθερά χρόνου:  1 … 30 s
 • Ψηφιακή έξοδος Β: Προγραμματιζόμενη Έξοδος μεταγωγικού ρελαί ανάλογη της αναλογικής εξόδου.
 • Ηλεκτρική απομόνωση εισόδων και εξόδων: ΝΑΙ
 • Ένδειξη στιγμιαίας και αθροιστικής παροχής:Μέσω φωτιζόμενης LCD οθόνης.
 • Εξωτερικό RESET αθροιστικής παροχής: Μέσω φωτιζόμενης LCD οθόνης.
 • Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω της LCD οθόνης: ΝΑΙ
 • Μονάδων μέτρησης στιγμιαίας παροχής (l/min, l/h, m3/h κλπ)
 • Μονάδων μέτρησης αθροιστικού όγκου (cc, dl, l, m3, …)
 • Τρέχουσα ημέρα και ώρα:NAI
 • Παροχή πλήρους κλίμακας του οργάνου (έως και 10m/s μέση ταχύτητα στη διατομή).

Ελάχιστη παροχή για έναρξη ογκομέτρησης: Lowflowcut-off 0…9.9% flowmax

όγκου διερχόμενου ρευστού ανά παλμό στη ψηφιακή έξοδο Α’

Πλάτος παλμού εξόδου: Ρυθμιζόμενο από 0.1s έως 30s

 • Συχνότητα μέγιστης παροχής: (0 Ηz – 10 kHz 50% dutycycle)
 • Επιλογή σήματος εξόδου:Παλμοί ή Συχνότητα
 • Ταχύτητας απόκρισης οργάνου στις διακυμάνσεις της ροής:Ρυθμιζόμενο από 0.1s έως 30s
 • Προστασία έναντι περιβαλλοντικών συνθηκών: IP 67/NEMA 4X/6
 • Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20 0C έως +60 0C.
 • Θερμοκρασία αποθήκευσης : -40 0C έως + 70 0
 • Υγρασία περιβάλλοντος (Σχετική):95 % (maximum)
 • Ακρίβεια μέτρησης καλύτερη από: Συνολική ακρίβεια μέτρησης (αισθητηρίου και μετατροπέα) καλύτερη από ±0.4 % της πλήρους κλίμακας  για ταχύτητα   U>1 m/s
 • Επαναληπτικότητα: Καλύτερη από 0.1 % της πλήρους κλίμακας
 • Ηλεκτρική τροφοδοσία: 11 – 30Vdc, 11 – 24Vac, 50/60 HZ
 • Σύνδεση με τον αισθητή: Απομακρυσμένος τύπος.
 • Αυτοέλεγχος καλής λειτουργίας: ΝΑΙ.
 • Απόσταση Μετατροπέα–Αισθητηρίου (για απομακρυσμένη σύνδεση):Έως 500m
 • Πιστοποίηση: CE (LVD, EMC, PED, RoHS), UL (c-UL-us)
 • Ο Τροφοδοτικός μετατροπέας σήματος θα τοποθετηθεί  απομεμακρυσμένα από το αισθητήριο σε στεγασμένο χώρο (Pillar, στεγανό πίνακα, οικίσκο).
 • Θα τοποθετηθεί (πλέον της ηλεκτρικής προστασίας του πίνακα) στην είσοδο της τροφοδοσίας του οργάνου, αντικεραυνική, υπερτασική, και αντίθετης πολικότητας προστασία, επί πλέον της όποιας προστασίας που ήδη έχει προβλέψει ο κατασκευαστής.
Εθεωρήθη  Ηράκλειο Οκτώβριος 2020
Η  Αναπληρωτής  Δ/ντρια Ο Συντάξας
Τεχνικών  Υπηρεσιών

 

 

   
Κ. Τζαβλάκη                Χ. Τζαμπάζης  

 

   

 

 

 

Προμήθεια και συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού στους σταθμούς τηλεχειρισμού– τηλεελέγχου (SCADA)

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

   

Κ.Α. 26.01.0012

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

      ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ME 1 ΑΝΤΛΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC,  ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI  0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC,PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB        6 345,00 € 2.070,00 €
Uninterruptible Power Supply with DC output Universal input voltage: single-phase 115–230-277 Vac, Load output:24 Vdc 3A
BATTERY MODULE  24 V/3.6Ah
6 185,00 € 1.110,00 €
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ RUT-240 6 195,00 € 1.170,00 €
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ:

. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Σ.Ε. (ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ),

. ΤΗΛΕΕΠΟΠΤΕΙΑΣ – ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Σ.Ε.(SCADA),

.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Σ.Ε. – Κ.Σ.Ε.

6 510,00 € 3.060,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

  7.410,00 €

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ –ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
SIEMENS MAG 5100W DN 100, 4Inch EN 1092-1, PN 16, Carbon steel flanges ASTM A 105, corrosion-resistant coating of category C4 Linear Material: Hard NBR Rubber Hastelloy C-276
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
MAG 5000, IP67/NEMA 4X/6, Polyamid enclosure, With dislay, 11-30Vdc / 11-24Vac 50/60Hz No bus communication Metric Polyamid terminal box or 6000 I compact
5 1.650,00 € 8.250,00 €
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SIEMENS 6 160,00 € 960,00 €
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ SIEMENS 4 90,00 € 360,00 €
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SIEMENS SITRANS LH100,
0-6m, 4-20mA, καλώδιο 10m
4 420,00 € 1.680,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 11.250.00 €
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.660,00
  Φ.Π.Α 24% 4.478,40
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.138,40

 

Εθεωρήθη  Ηράκλειο Οκτώβριος 2020
Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
& Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσιών

 

 

   
Μ. Φοινικιανάκης                Χ. Τζαμπάζης  

 

   

 

 

 

Προμήθεια και συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού στους σταθμούς τηλεχειρισμού– τηλεελέγχου (SCADA)

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

   

Κ.Α. 26.01.0012

ΟIKONOMIKH  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

      ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ME 1 ΑΝΤΛΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC,  ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI  0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC,PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB        6    
Uninterruptible Power Supply with DC output Universal input voltage: single-phase 115–230-277 Vac, Load output:24 Vdc 3A
BATTERY MODULE  24 V/3.6Ah
6    
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ RUT-240 6    
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ:

. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Σ.Ε. (ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ),

. ΤΗΛΕΕΠΟΠΤΕΙΑΣ – ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Σ.Ε.(SCADA),

.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Σ.Ε. – Κ.Σ.Ε.

6    
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

   

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ –ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
SIEMENS MAG 5100W DN 100, 4Inch EN 1092-1, PN 16, Carbon steel flanges ASTM A 105, corrosion-resistant coating of category C4 Linear Material: Hard NBR Rubber Hastelloy C-276
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
MAG 5000, IP67/NEMA 4X/6, Polyamid enclosure, With dislay, 11-30Vdc / 11-24Vac 50/60Hz No bus communication Metric Polyamid terminal box or 6000 I compact
5    
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SIEMENS 6    
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ SIEMENS 4    
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SIEMENS SITRANS LH100,
0-6m, 4-20mA, καλώδιο 10m
4    
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
  Φ.Π.Α 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Ηράκλειο        /     / 2020

Ο Προσφέρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ SCADA