ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)-ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΝΤΥΠΑ, ΕΤΟΥΣ 2021

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Αρ. Πρωτ: 10934/15-11-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ ) ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών (μελάνια-ανταλλακτικά) – Φωτοτυπίες- Έντυπα,  Έτους 2021», ως απόφαση 440/2021 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, ως έγγραφο με αρ. πρωτ. 10283/26-10-2021 με ΑΔΑΜ:21REQ009538999 2021-11-15.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (27.824,80) πλέον ΦΠΑ.24%  και θα βαρύνει τους:

Κ.Α. 64.07.0003 με τίτλο «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» ποσού είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (27.824,80).

Κ.Α. 54.00.6024  με τίτλο «Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΩΝ 24%», ποσού έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών  (6.677,95), του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2021.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι τις 24/11/2021, ημέρα Τετάρτη.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών στα τηλέφωνα 2810-529379 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση της προσφοράς λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, ως άρθρο 328 του Νόμου 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Νόμου 4782/2021, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι/ ος θα πρέπει να καταθέσουν/ει εντός του φακέλου της προσφοράς τους:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
  • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 
  • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
  • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ή της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς.
  • Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
  1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος.
  2. Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών
  3. Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

-Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

-Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

-Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας ή της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Γενικού Δ/ντη ή του Δ.Σ.

 

 Ο Αναπληρωτής Γενικός  Δ/ντής                              Η Δ/ντρια  Τεχνικής Υπηρεσίας                                  

        & Δ/ντής Δ/Ο  Υπηρεσίας                                                            

 

       Μ. Φοινικιανάκης                                                                     Π. Τζαβλάκη   

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                   

  «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών

  (μελάνια-ανταλλακτικά) –  Φωτοτυπίες, Έτους 2021»

 

Αριθμός Μελέτης   10934/15-11-2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.516,00€  

 

Α΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΜΕΛΑΝΙΑ

 

  A/A Περιγραφή Είδους Ποσότητα Τιμή

Μονάδας

     Σύνολο  
  1 TONER EPSON S050520 4 80,00 320,00  
  2 TONER HP 17A CF217A 10 55,00 550,00  
  3 TONER HP 78A CE278A 1 70,00 70,00  
  4 TONER HP 83A CF283A 10 60,00 600,00  
  5 TONER HP 85A CE285A 4 60,00 240,00  
  6 TONER HP 728 F9J68A 1 170,00 170,00  
  7 TONER HP 728 F9K15A 1 170,00 170,00  
  8 TONER HP 728 F9K16A 1 170,00 170,00  
  9 TONER HP 728 F9K17A 1 170,00 170,00  
  10 TONER KYOCERA TK-1170 80 80,00 6.400,00  
  11 TONER KYOCERA TK-7125 10 80,00 800,00  
  12 TONER KYOCERA TK-5240K 30 60,00 1.800,00  
  13 TONER KYOCERA TK-5240C 10 90,00 900,00  
  14 TONER KYOCERA TK-5240M 10 90,00 900,00  
  15 TONER KYOCERA TK-5240Y 10 90,00 900,00  
  16 TONER SAMSUNG MLT-D1042S 5 60 300,00  
  17 TONER SAMSUNG MLT-D111S 1 50,00 50,00  
  18 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ OKI 3320 6 9,00 54,00  
  19 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΟΚΙ 5520 (3X12) 36 15,00 540,00  
  20 ΜΕΛΑΝΙ HP 45XL 51645AE 2 50,00 100,00  
  21 ΜΕΛΑΝΙ HP 78XL C6578A 2 50,00 100,00  
  22 ΜΕΛΑΝΙ CANON PG-40 2 16,00 32,00  
  23 ΜΕΛΑΝΙ HP 932XL CN053AE BLACK 2 30,00 60,00  
  24 ΜΕΛΑΝΙ HP 933XL CN054AE CYAN 2 20,00 40,00  
  25 ΜΕΛΑΝΙ HP 933XL CN055AE MAGENTA 2 20,00 40,00  
  26 ΜΕΛΑΝΙ HP 933XL CN056AE YELLOW 2 20,00 40,00  
                                                ΣΥΝΟΛΟ     15.516,00  
                                                  Φ.Π.Α 24%     3.723,84  
                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     19.239,84  
 

Ηράκλειο Οκτώβριος 2021

   
ΕΘΕΩΡΗΘΗ    
Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής

& Δ/ντής  Δ/Ο Υπηρεσίας

            Ο Συντάκτης
Μ. Φοινικιανάκης                  Γ. Αμανάκη

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                   

  «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών

  (μελάνια-ανταλλακτικά) –  Φωτοτυπίες, Έτους 2021»

 

Αριθμός Μελέτης :  10934/15-11-2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.787,00€  

 

Β΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

 

Α/Α Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο    
   1

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ S-828D-7 (60 X 42MM)

ΚΟΚΚΙΝΟ – ΜΑΥΡΟ

TEM 50 2,00 100,00    
2 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ TEM 10 2,00 20,00    
3 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΑΠΛΗ TEM 4 10,00 40,00    
4 ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 1000 [126 (24/6)] ΠΑΚ 50 0,30 15,00    
5 ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ [2000 64] ΠΑΚ 200 0,20 40,00    
6 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 ΠΑΚ 10 2,00 20,00    
7 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜ 20 1,20 24,00    
8 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΤΕΜ 20 1,00 20,00    
9 ΔΙΣΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜ 2 2,50 5,00    
10 ΚΛΑΣΣΕΡ  8/32  SKAG ΜΑΥΡΑ ΤΕΜ 500 1,50 750,00    
11 ΚΛΙΠΣ 25ΜΜ ΠΑΚ 100 0,70 70,00    
12 ΚΟΥΤΙ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 20 5,00 100,00    
13 ΚΥΒΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΕΜ 1 1,00 1,00    
14 ΛΑΣΤΙΧΑ 120ΜΜ/10 ΠΑΚ 10 5,00 50,00    
15 ΛΑΣΤΙΧΑ 41ΜΜ ΠΑΚ 5 6,00 30,00    
16 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΤΕΜ 300 2,00 600,00    
17 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΜ 60 0,50 30,00    
18 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΕΜ 20 0,50 10,00    
19 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΡΟΖ ΤΕΜ 20 0,50 10,00    
20 ΜΟΛΥΒΙ ΗΒ (ΜΕ ΓΟΜΑ) ΤΕΜ 120 0,30 36,00    
21 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,5ΜΜ TEM 2 4,00 8,00    
22 ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ 80Φ ΤΕΜ 50 1,80 90,00    
23 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ (ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ) ΤΕΜ 200 0,18 36,00    
24 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (ΜΕ ΨΑΘΙΝΗ ΡΑΧΗ) TEM 100 1,20 120,00    
25 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΙΚΡΟ TEM 1 2,00 2,00    
26 ΡΟΛΟ PLOTTER 0.610*45.70 80GR(3243) TEM 5 7,00 35,00    
27 ΣΕΛΟΤΕΪΠ 19 Χ 33 ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ TEM 30 2,00 60,00    
28 ΣΤΥΛΟ ΑΠΛΟ 1ΜΜ ΜΠΛΕ TEM 500 0,3 150,00    
29 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Ν3 TEM 100 0,7 70,00    
30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Ν5 ΤΕΜ 20 1,00 20,00    
31 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ (ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο64) ΤΕΜ 20 4,50 90,00    
32 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ (ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο126) ΤΕΜ 6 12,00 72,00    
33 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΤΕΜ 2 1,00 2,00    
34 ΤΑΜΠΟΝ Ν2 ΤΕΜ 4 1,00 4,00    
35 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΤΑΧΩΜΕΝΟ 200 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ 2 10,00 20,00    
36 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 80Φ ΤΕΜ 5 5,00 25,00    
37 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 300 0,30 90,00    
38 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 600 0,60 360,00    
39 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΑΚ 30 0,30 9,00    
40 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ [ΚΥΒΟΣ] 750 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 100 0,80 80,00    
41 ΧΑΡΤΙ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ  Α3 (ΠΑΚΕΤΑ) ΠΑΚ 15 8,00 120,00    
42 ΧΑΡΤΙ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ  Α4 (ΠΑΚΕΤΑ) ΠΑΚ 1.000 3,00 3.000,00    
43 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ [(57mmx60) 25 ΜΕΤΡΑ] ΤΕΜ 100 0,50 50,00    
  44 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ POS ΤΕΜ 1.000 0,30 300,00    
  45 ΨΑΛΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜ 4 0,5 2,00    
  46 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 1 1,00 1,00    
  ΣΥΝΟΛΟ       6.787,00    
  Φ.Π.Α. 24%       1.628,88    
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       8.415,88    
   

Ηράκλειο Οκτώβριος 2021

       
  ΕΘΕΩΡΗΘΗ      
  Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής

& Δ/ντής  Δ/Ο Υπηρεσίας

     Ο Συντάκτης
  Μ. Φοινικιανάκης       Γ. Αμανάκη

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                   

  «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών

  (μελάνια-ανταλλακτικά) –  Φωτοτυπίες, Έτους 2021»

 

Αριθμός Μελέτης :  10934/15-11-2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.786,80€  

 

Γ΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Α4 ΤΕΜ. 5000 0,035 175,00
2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Α3 ΤΕΜ. 100 0,065 6,50
3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Α4 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΕΜ. 100 0,408 40,80
4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Α3 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΕΜ. 100 0,815 81,50
5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ m2 2000 1,550 3.100,00
6 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΧΡΩΜΕΣ m2 100 3,830 383,00
  ΣΥΝΟΛΟ       3.786,80
  ΦΠΑ 24%       908,83
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       4.695,63

 

 

Ηράκλειο Οκτώβριος 2021

     
ΕΘΕΩΡΗΘΗ    
Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής

& Δ/ντής  Δ/Ο Υπηρεσίας

            Ο Συντάκτης
 

 

 

   
Μ. Φοινικιανάκης                  Γ. Αμανάκη

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                   

  «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών

  (μελάνια-ανταλλακτικά) –  Φωτοτυπίες, Έτους 2021»

 

Αριθμός Μελέτης : 10934/15-11-2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.735,00€  

Δ΄   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΤΥΠΑ

A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο
1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ) ΚΟΥΤΑ 40   25,00     1.000,00
2 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΥΤΑ 1   15,00       15,00
3 ΧΑΡΤΙ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΕΠ ΚΟΥΤΑ 2   20,00       40,00
4 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΟΥΤΑ 1   15,00       15,00
  ΜΠΛΟΚ “ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ” ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ Α8001-Α9999(0000) Σ3101-Σ5000 Κ3501-Κ5000 Δ4501-Δ5000 Ε4251-Ε5000 ΜΠΛΟΚ          133     5,00     665,00
                                    ΣΥΝΟΛΟ        1.735,00
                                    Φ.Π.Α 24%           416,40
                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        2.151,40

 

 

Ηράκλειο Οκτώβριος 2021

     
ΕΘΕΩΡΗΘΗ    
Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής

& Δ/ντής  Δ/Ο Υπηρεσίας

            Ο Συντάκτης
 

 

 

   
Μ. Φοινικιανάκης                  Γ. Αμανάκη

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                   

  «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών

  (μελάνια-ανταλλακτικά) –  Φωτοτυπίες, Έτους 2021»

 

Αριθμός Μελέτης   10934/15-11-2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.824,80€  

 

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών

                                  (μελάνια-ανταλλακτικά) – Φωτοτυπίες, Έτους 2021»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 .   ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  (ΜΕΛΑΝΙΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX , ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ DUAL PACK.

  1. ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ S-828D-7 (60 X 42MM)

ΚΟΚΚΙΝΟ – ΜΑΥΡΟ

2 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Το αποσυρραπτικό τανάλια να είναι αποσυρραπτική μεταλλική πένσα γραφείου χειρός, με ελατήριο και λεπτό στόμιο και να είναι ικανό να αφαιρεί σύρματα συρραπτικών όλων των διαστάσεων από τα έγγραφα χωρίς να τα καταστρέφει
3 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΑΠΛΗ Διαθέτει επικλινή οθόνη 8 ψηφίων. Να λειτουργεί με

μπαταρίες και ηλιακή ενέργεια και να διαθέτει αυτόματο

σύστημα κλεισίματος αν δεν χρησιμοποιηθεί για 5-12 λεπτά.

4 ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 126 (24/6) Ανθεκτικά ανταλλακτικά σύρματα συρραπτικού Νο 126

(24/6) από υψηλής ποιότητας μέταλλο. Σε συσκευασία των

1000τεμαχίων. Δυνατότητα συρραφής έως 23 φύλλα

5 ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ (2000 64) Ανθεκτικά ανταλλακτικά σύρματα συρραπτικού Νο 64 από

υψηλής ποιότητας μέταλλο. Σε συσκευασία των

2000τεμαχίων. Δυνατότητα συρραφής έως 12 φύλλα

 

6  

 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

Διάφανη ματ με κόκκους, με ενισχυμένο ΡΡ πολυπροπυλένιο

διάφανο. Ζελατίνα copysafe. Aνοιγμα στο πάνω μέρος. Με

τρύπες αρχειοθέτησης (11 τρύπες). Μέγεθος Α4+ -> 22 x 30

εκ.Χωρητικότητα 40 φύλλα Α4 Συσκευασία 100 τεμαχίων

7 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Διορθωτική ταινία πλάτους 5 mm και μήκους 8 mm
8 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ Διορθωτικό στυλό 9 ml με μεταλλική μύτη
9 ΔΙΣΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Θήκη επιτραπέζια γραφείου πλαστική για έγγραφα Α4 (ραφάκι ή δίσκος), ανθεκτική,

κατάλληλη για την οργάνωση και την ταξινόμηση εγγράφων Α4.

10 ΚΛΑΣΣΕΡ  8/32  SKAG ΜΑΥΡΑ Υλικό κατασκευής: Ανθεκτικό χαρτόνι με πλαστική επένδυση

Να έχει μεταλλική ακμή στη βάση

Να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης των εγγράφων.

Να έχει δύο μεταλλικούς κρίκους

Να έχει χωρητικότητα έως 750 φύλλα.

Διάσταση φύλλων Α4.

Να διαθέτει στη ράχη διαγραμμισμένο χώρο για την αναγραφή των περιεχομένων του

Να διαθέτει μεταλλικό κρίκο για αφαίρεση από το ράφι.

Διαστάσεις: Ράχη 8 cm, Υψος 32 cm.

11 ΚΛΙΠΣ 25ΜΜ Κλιπ μεταλλικό μεγέθους 25mm σε μαύρο χρώμα.

Συσκευασία 12 τεμαχίων

12 ΚΟΥΤΙ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ Διαστάσεων 0,37Χ0,51Χ0,29
13 ΚΥΒΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  
14 ΛΑΣΤΙΧΑ 120ΜΜ/10 Πλατιά λάστιχα πρόσδεσης. Συσκευασιά: 1 κιλό
15 ΛΑΣΤΙΧΑ 41ΜΜ Λεπτά λάστιχα πρόσδεσης. Συσκευασιά: 1 κιλό
16 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ Χονδροί Ανεξίτηλοι κατάλληλοι για γραφή σε οποιαδήποτε επιφάνεια
17 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ Να έχει εύρος γραφής 3 – 5 mm

Να περιέχει μελάνι με βάση το νερό που στεγνώνει

γρήγορα

Να είναι κατάλληλος για απλό χαρτί, fax και φωτοτυπικό

Τύπος μύτης: Πλακέ

18 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ -//-
19 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΡΟΖ -//-
20 ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ ΗΒ με γόμα στην άκρη
21 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,5ΜΜ Μηχανικό μολύβι τύπου, πάχος μύτης

0,5mm, ενσωματωμένη γόμα και

κλιπ τσέπης

22 ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ 80Φ Μπλοκ σπιραλ Α4 , ριγέ με γραμμές

με εξώφυλλο 80 φύλλων

23 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ (ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ) Ντοσιέ με έλασμα πλαστικοποιημένο με διαφανές εξώφυλλο
24 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ Υλικό κατασκευής: σκληρό χαρτόνι

Διαστάσεις: 25Χ35 cm. Με ΨΑΘΙΝΗ ΡΑΧΗ

ΜΕ ΨΑΘΙΝΗ ΡΑΧΗ: 8 cm.

Να περιλαμβάνει πάνινα κορδόνια για δέσιμο

25 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΙΚΡΟ  Περφορατέρ γραφείου μικρό
26 ΡΟΛΟ ΓΙΑ PLOTTER 0.610*45.70 80GR(3243)
27 ΣΕΛΟΤΕΪΠ 19 Χ 33 ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ Κολλητική ταινία γαλακτώδης με

ματ φινίρισμα, Εξαφανίζεται

πάνω στο χαρτί και δεν φαίνεται

στις φωτοτυπίες. Επιτρέπει την

γραφή επάνω της. Διαστάσεις

πλάτος 19mm x μήκος 33m

28 ΣΤΥΛΟ ΑΠΛΟ 1ΜΜ ΜΠΛΕ Να έχει εξαγωνικό κρυσταλλικό στέλεχος

Η μύτη του να είναι μεταλλική

Πάχος μύτης: 1mm.

Κατηγορία: Στυλό διαρκείας

29 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Ν3 Τριγωνικοί συνδετήρες μεταλλικοί εγγράφων Νο 3 μήκους

30mm. Συσκευασία τουλάχιστον 100τεμαχίων

30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Ν5 Τριγωνικοί συνδετήρες μεταλλικοί εγγράφων Νο 5 μήκους

45mm. Συσκευασία τουλάχιστον 100τεμαχίων

31 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ (ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο64) Υλικό κατασκευής: μέταλλο

Ικανότητα συρραφής: 12 φύλλα

Να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος

Να δέχεται σύρματα Νο64

32 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ (ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο126) Υλικό κατασκευής: μέταλλο

Ικανότητα συρραφής: 23 φύλλα

Να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος

Να δέχεται σύρματα 24/6

 

33 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ Ταινία συσκευασίας διαφανή

διαστάσεων 66m x50mm

34 ΤΑΜΠΟΝ Ν2 Χρώματος μπλε
35 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΤΑΧΩΜΕΝΟ 200 ΦΥΛΛΩΝ Διαστάσεων 20 Χ 30 με σκληρό

εξώφυλλο και γραμμές

(200φύλλων )

36 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 80Φ 80 φύλλων με γραμμές
37 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από λεπτό χαρτόνι με εσωτερικά αυτιά για καλύτερη συγκράτηση των φύλλων, να διαθέτει τυπωμένη ετικέτα στο εξώφυλλο, διαστάσεων Μήκος x Ύψος: 25x35cm, χωρίς ράχη. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα.
38 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χαρτόνι πρεσπάν για μεγάλη αντοχή, σε διάσταση 25×35, για την αρχειοθέτηση Α4 εγγράφων. Να διαθέτει εσωτερικά αυτιά για την καλύτερη συγκράτηση των εγγράφων και το λάστιχο να το κρατά κλειστό για μεγάλη ασφάλεια στις σημειώσεις.
39 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ Τα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων να είναι κίτρινα διαστάσεων 75Χ75mm. Συσκευασία 100 φύλλων.
40 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ [ΚΥΒΟΣ] 750 ΦΥΛΛΑ Διάσταση φύλου: 9Χ 9 cm.

Χαρτί: 80gr. Πολύ καλής ποιότητας.

Αριθμός φύλλων: 750/τεμάχιο.

Χρώμα φύλλου: λευκό

Συσκευασία: με περιτύλιγμα

41 ΧΑΡΤΙ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ  Α3 (ΠΑΚΕΤΑ) Να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.

Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνηθισμένες

κλιματολογικές συνθήκες

42 ΧΑΡΤΙ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ  Α4 (ΠΑΚΕΤΑ) διάσταση: 21×29,7 εκ. (Α4). 80 g/m2

Να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.

Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνηθισμένες

κλιματολογικές συνθήκες

43 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ [(57mmx60) 25 ΜΕΤΡΑ] Απλή χαρτοταινία αριθμομηχανών μονόφυλλη

Διαστάσεις: 57Χ60

44 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ POS Χαρτί θερμικής εκτύπωσης διάστασεων: πλάτος 57mm

διάμετρος 40mm(κατά προσέγγιση), μήκος 14m και βάρος 48gr BPA FREE

45 ΨΑΛΙΔΙ ΜΙΚΡΟ Ψαλίδι μεταλλικό με πλαστική χειρολαβή, γενικής χρήσης,

μήκους 17 cm

46 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ Ψαλίδι μεταλλικό με πλαστική χειρολαβή, γενικής χρήσης,

μήκους 21 cm

 

 

Ηράκλειο Οκτώβριος 2021

   
          ΕΘΕΩΡΗΘΗ    
Ο Αναπληρωτής  Γεν. Δ/ντης

& Δ/ντής  Δ/Ο Υπηρεσίας

            Ο Συντάκτης
 

 

 

   
Μ. Φοινικιανάκης               Γ. Αμανάκη              

                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         HΡΑΚΛΕΙΟΥ                          

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών

  (μελάνια-ανταλλακτικά) –  Φωτοτυπίες, Έτους 2021»

 

Αριθμός Μελέτης   10934/15-11-2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.516,00€  

                                                    Α΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΜΕΛΑΝΙΑ 

                                                                       Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………….…………………………………….., Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….……………………………………, έδρα ………………. …………,

οδός ………………………………………………………..………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………, email: ……………………………..

 

A/A Περιγραφή Είδους Ποσότητα Τιμή

Μονάδας

     Σύνολο
1 TONER EPSON S050520 4    
2 TONER HP 17A CF217A 10    
3 TONER HP 78A CE278A 1    
4 TONER HP 83A CF283A 10    
5 TONER HP 85A CE285A 4    
6 TONER HP 728 F9J68A 1    
7 TONER HP 728 F9K15A 1    
8 TONER HP 728 F9K16A 1    
9 TONER HP 728 F9K17A 1    
10 TONER KYOCERA TK-1170 80    
11 TONER KYOCERA TK-7125 10    
12 TONER KYOCERA TK-5240K 30    
13 TONER KYOCERA TK-5240C 10    
14 TONER KYOCERA TK-5240M 10    
15 TONER KYOCERA TK-5240Y 10    
16 TONER SAMSUNG MLT-D1042S 5    
17 TONER SAMSUNG MLT-D111S 1    
18 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ OKI 3320 6    
19 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΟΚΙ 5520 (3X12) 36    
20 ΜΕΛΑΝΙ HP 45XL 51645AE 2    
21 ΜΕΛΑΝΙ HP 78XL C6578A 2    
22 ΜΕΛΑΝΙ CANON PG-40 2    
23 ΜΕΛΑΝΙ HP 932XL CN053AE BLACK 2    
24 ΜΕΛΑΝΙ HP 933XL CN054AE CYAN 2    
25 ΜΕΛΑΝΙ HP 933XL CN055AE MAGENTA 2    
26 ΜΕΛΑΝΙ HP 933XL CN056AE YELLOW 2    
                                              ΣΥΝΟΛΟ      
                                                Φ.Π.Α 24%      
                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                          

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών

  (μελάνια-ανταλλακτικά) –  Φωτοτυπίες, Έτους 2021»

 

Αριθμός Μελέτης   10934/15-11-2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.787,00€  

Β΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………….…………………………………….., Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….……………………………………, έδρα ………………. …………,

οδός ………………………………………………………..………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………, email: ……………………………..

 

Α/Α Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο
   1

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ S-828D-7 (60 X 42MM)

ΚΟΚΚΙΝΟ – ΜΑΥΡΟ

TEM 50      
2 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ TEM 10      
3 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΑΠΛΗ TEM 4      
4 ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 1000 [126 (24/6)] ΠΑΚ 50      
5 ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ [2000 64] ΠΑΚ 200      
6 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 ΠΑΚ 10      
7 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜ 20      
8 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΤΕΜ 20      
9 ΔΙΣΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜ 2      
10 ΚΛΑΣΣΕΡ  8/32  SKAG ΜΑΥΡΑ ΤΕΜ 500      
11 ΚΛΙΠΣ 25ΜΜ ΠΑΚ 100      
12 ΚΟΥΤΙ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 20      
13 ΚΥΒΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΕΜ 1      
14 ΛΑΣΤΙΧΑ 120ΜΜ/10 ΠΑΚ 10      
15 ΛΑΣΤΙΧΑ 41ΜΜ ΠΑΚ 5      
16 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΤΕΜ 300      
17 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΜ 60      
18 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΕΜ 20      
19 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΡΟΖ ΤΕΜ 20      
20 ΜΟΛΥΒΙ ΗΒ (ΜΕ ΓΟΜΑ) ΤΕΜ 120      
21 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,5ΜΜ TEM 2      
22 ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ 80Φ ΤΕΜ 50      
23 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ (ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ) ΤΕΜ 200      
24 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (ΜΕ ΨΑΘΙΝΗ ΡΑΧΗ) TEM 100      
25 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΙΚΡΟ TEM 1      
26 ΡΟΛΟ PLOTTER 0.610*45.70 80GR(3243) TEM 5      
27 ΣΕΛΟΤΕΪΠ 19 Χ 33 ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ TEM 30      
28 ΣΤΥΛΟ ΑΠΛΟ 1ΜΜ ΜΠΛΕ TEM 500      
29 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Ν3 TEM 100      
30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Ν5 ΤΕΜ 20      
31 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ (ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο64) ΤΕΜ 20      
32 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ (ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο126) ΤΕΜ 6      
33 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΤΕΜ 2      
34 ΤΑΜΠΟΝ Ν2 ΤΕΜ 4      
35 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΤΑΧΩΜΕΝΟ 200 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ 2      
36 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 80Φ ΤΕΜ 5      
37 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 300      
38 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 600      
39 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΑΚ 30      
40 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ [ΚΥΒΟΣ] 750 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 100      
41 ΧΑΡΤΙ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ  Α3 (ΠΑΚΕΤΑ) ΠΑΚ 15      
42 ΧΑΡΤΙ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ  Α4 (ΠΑΚΕΤΑ) ΠΑΚ 1.000      
43 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ [(57mmx60) 25 ΜΕΤΡΑ] ΤΕΜ 100      
44 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ POS ΤΕΜ 1.000      
45 ΨΑΛΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜ 4      
46 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 1      
  ΣΥΝΟΛΟ          
  Φ.Π.Α. 24%          
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          

 

               ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

                                                                                            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                          

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών

  (μελάνια-ανταλλακτικά) –  Φωτοτυπίες, Έτους 2021»

 

Αριθμός Μελέτης   10934/15-11-2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.786,80€  

Γ΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………….…………………………………….., Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….……………………………………, έδρα ………………. …………,

οδός ………………………………………………………..………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………, email: ……………………………..

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Α4 ΤΕΜ. 5000    
2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Α3 ΤΕΜ. 100    
3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Α4 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΕΜ. 100    
4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Α3 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΕΜ. 100    
5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ m2 2000    
6 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΧΡΩΜΕΣ m2 100    
  ΣΥΝΟΛΟ        
  ΦΠΑ 24%        
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        

 

                ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

                                                                                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                          

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών

  (μελάνια-ανταλλακτικά) –  Φωτοτυπίες, Έτους 2021»

 

Αριθμός Μελέτης   10934/15-11-2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.786,80€  

 

Δ΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΤΥΠΑ

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………….…………………………………….., Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….……………………………………, έδρα ………………. …………,

οδός ………………………………………………………..………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………, email: ……………………………..

 

 

A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο
1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ) ΚΟΥΤΑ 40    
2 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΥΤΑ 1    
3 ΧΑΡΤΙ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΕΠ ΚΟΥΤΑ 2    
4 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΟΥΤΑ 1    
  ΜΠΛΟΚ “ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ” ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ Α8001-Α9999(0000) Σ3101-Σ5000 Κ3501-Κ5000 Δ4501-Δ5000 Ε4251-Ε5000 ΜΠΛΟΚ 133    
                                    ΣΥΝΟΛΟ        
                                    Φ.Π.Α 24%        
                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        

 

                ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

                                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ