ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια Απολυμαντικών – Χημικών Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                        

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                       Αριθ. Πρωτ      3195/29-03-2023

HΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

 Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Απολυμαντικών – Χημικών Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων» με Α/Α  189323 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της προμήθειας , εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού ως την υπ’  αριθ. 74/2023 με ΑΔΑ: ΨΣΘΨΟΡΙΗ-ΛΣΦ απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΗ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων   (177.300,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6%  για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 24312200-6 Υποχλωριώδη & Χλωρικά άλατα.

Η παρούσα σύμβαση  δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%,  ως άρθρο 2.2.2. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η Εγγύηση Συμμέτοχης θα είναι (177.300,00 € Χ 2%) 3.546,00 ευρώ.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η ΔΕΥΑΗ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε  ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως η 75/2023 με ΑΔΑ:90ΞΒΟΡΙΗ-0ΧΥ  απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  29/03/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης και της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και  στο ΚΗΜΔΗΣ 29/03/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  29/03/2023.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στον τοπικό τύπο.: 29/03/2023.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 30/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 14/04/2023  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: amanaki@deyah.gr).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

Εφημερίδες:

ΠΑΤΡΙΣ

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2-3