ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                       

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

Αριθ. Πρωτ: 439/18-01-2021

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για τις Υπηρεσίες Επισκευής των Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων» με Α/Α 105350 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για κάθε Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος,  για την εκτέλεση της προμήθειας και των υπηρεσιών, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000,00) ευρώ συν ΦΠΑ  εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων (67.200,00) ευρώ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αναλύεται ως κάτωθι:

  1. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Α «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ κατασκευαστικού οίκου «SULZER» ποσού 220.000,00 € προ Φ.Π.Α και 272.800,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 45259100-8.
  1. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Β «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ κατασκευαστικού οίκου «FLYGT» ποσού 40.000,00€ προ Φ.Π.Α και 49.600,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV: 45259100-8.
  2. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Γ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ κατασκευαστικού οίκου «ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ» ποσού 20.000,00€ προ Φ.Π.Α και 24.800,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV: 45259100-8.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν ως άρθρο 2.2.2.1. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 547/2019 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α: 6ΣΙΡΟΡΙΗ-6ΨΥ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ 18/01/2021.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο site της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 18/01/2021.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 18/01/2021.

Ημερομηνία αποστολής για  δημοσίευση στο τοπικό τύπο.18/01/2021.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 19/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 01/02/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/02/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνικές Προσφορές  κ. Χ. Παπαδογιάννης, Τηλέφωνο 2810-529401, για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: amanaki@deyah.gr.

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

                                                                          O Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

                                                                            Βουρεξάκης Γεώργιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ