ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΜ7

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ) έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σχετικά με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
  2. Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 της ΔΕΥΑΗ (Κ.Α.15.05.2203)
  3. Τη με αριθμό 318/2022 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ (ΑΔΑ: 6Δ6ΣΟΡΙΗ-ΛΦΙ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΜ7», και η διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
  4. Τη με αριθμό 444/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΜΡΨΟΡΙΗ-ΙΦΝ)

Προχωρεί στη λήψη προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΜ7», εκτιμώμενης αξίας 59.838,00 € (χωρίς ΦΠΑ) που θα εκτελεστεί σε βάρος του ΚΑ  5.05.2203 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2022», και πίστωση 10.000,00 ευρώ για το έτος 2022. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα στοιχεία που θα υποβληθούν.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με την οικονομική του προσφορά, δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας του. Συγκεκριμένα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), Α’ τάξης και άνω στην κατηγορία των Υδραυλικών, για το χρονικό διάστημα που  ξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του ΠΔ 71/2019 ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι :

  • «έχει λάβει γνώση των συνημμένων συμβατικών τευχών, των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Γεώτρησης ΑΜ7 στην περιοχή Αγ. Μύρωνα, διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για τις εργασίες που περιγράφονται και μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες»

Επιπρόσθετα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά για την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

2. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα).

4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ 12 του Ν. 4412/2016, με την προσθήκη της παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Η οικονομική Προσφορά και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μέσω της  λατφόρμας του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 193877) . έως την 29/11/2022 ημέρα Τρίτη.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Μελετών Κατασκευών στα τηλέφωνα 2810-529386, 2810529375 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  • Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τα συμβατικά τεύχη απορρίπτεται.
  • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
  • Η κατακύρωση του έργου θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 330 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 130 του Ν.4782/2021).

Παρακαλούμε για την αποστολή της σχετικής προσφοράς σας.

ΚΗΜΔΗΣ_πρωτογενές
ΤΕΥΧΗ_ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΜ7
ΚΗΜΔΗΣ_πρόσκληση

 

Η Δ/ντρια

Τεχνικής Υπηρεσίας

 

  Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ
 

 

Κ. Τζαβλάκη

 

 

Γ. Βουρεξάκης