ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                  Αρ. πρωτ. 11607/7-12-2020

             ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

           ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ         

για την «Προμήθεια ενός (1) επαγγελματικού οχήματος, κλειστού τύπου VAN  »

                             Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει  την

         «Προμήθεια ενός (1) επαγγελματικού οχήματος, κλειστού τύπου VAN»

με  τη διαδικασία της απ ’ευθείας ανάθεσης, μετά από τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, συμπλήρωση τιμολογίου, τεχνική αξιολόγηση   και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων  ευρώ 16.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει το κονδύλι του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ με Κ.Α. 13.02.0114 με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN DIESEL», ως απόφαση 430/2020 με ΑΔΑ:99ΩΒΟΡΙΗ-4Τ4 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

1.Προσφορά μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό επάγγελμα .

2.Φάκελος  Προσφοράς κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ

(Κων. Χατζηγεωργίου  2- Φοινικιά) σφραγισμένος έως την 17/12/2020 ημέρα Πέμπτη.

 

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στοιχεία της προσφοράς

Σε σφραγισμένο φάκελο που θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας  (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ) με αναγραφή εξωτερικά του τίτλου της προμήθειας και τη σφραγίδα της εταιρείας, θα περιέχεται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4.  είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης θα παραδοθεί στη ΔΕΥΑΗ.

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι το προσφερόμενο όχημα πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

 Δ. Όλα τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ε. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

 Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και η έλλειψη ή το σοβαρό λάθος έστω και σε ένα απ’ αυτά αποκλείει τον διαγωνιζόμενο.

Φάκελος Προσφοράς

Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει :

1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη σειρά.

2)Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, σε πρωτότυπη σειρά και θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες της κατασκευαστικής εταιρίας και θα φαίνονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές  προδιαγραφές του οχήματος.

3)Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει συμπληρωμένο το τιμολόγιο προσφοράς.

Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική Γλώσσα και θα ισχύουν κατ’ ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

Φάκελος ο οποίος δεν θα περιέχει τα ανωτέρω οριζόμενα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτος και θ’ αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία.

Η επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους, που θα έχουν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και κάνει αποδεκτούς όσους  πληρούν τις προϋποθέσεις.

4.Εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Δεν απαιτείται.

5.Σύμβαση

Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Εάν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη σύμβαση, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης  θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή.

Κατά το χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του δαπάνη να αντικαθιστά  κάθε εξάρτημα  που θα παρουσιάσει πρόβλημα ή ακόμα και το ίδιο το όχημα.

(Εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη για απεριόριστα χιλιόμετρα ή μέχρι 100.000 km).

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης, τότε κάνει τούτο η επιχείρηση σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.4412/16.

7.Χρόνος πληρωμής.

Ο χρόνος πληρωμής δε δύναται να είναι μεγαλύτερος των δύο  μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού  τιμολογίου.

8.Παράδοση Οχήματος

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η επιχείρηση δεν απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό του.

Κατόπιν τούτου η τιμή του θα επιβαρυνθεί με τις οποιεσδήποτε κρατήσεις (Τέλος Ταξινόμησης, έξοδα Ταξινόμησης, πινακίδες κ.λ.π.) προκειμένου το όχημα να παραδοθεί στην Υπηρεσία με τις πινακίδες κυκλοφορίας.
9. Άλλες υποχρεώσεις

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους τηλ.2810-529402 ( κο Χ. Τζαμπάζη) και τηλ. 2810-529379

( κα Γ. Αμανάκη).

Εθεωρήθη  Ηράκλειο Δεκέμβριος 2020
Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
& Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσιών

 

 

   
Μ. Φοινικιανάκης                Χ. Τζαμπάζης  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

Προμήθεια ενός (1) επαγγελματικού οχήματος,

 κλειστού τύπου VAN

 

 

  Κ.Α 13.02.0114

 

 

                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 4Χ2 DIESEL»

                                   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN

Το όχημα θα είναι πετρελαιοκίνητο (Diesel ) ,τύπου κλειστού VAN , με μονή καμπίνα, σύστημα μετάδοσης 4Χ2 , χρώματος λευκού, κατάλληλο για μεταφορά εργαλείων και κλειδιών των υδρονόμων του τμήματος ύδρευσης , κυβισμού από 1460 έως 1500 cm3, ισχύος τουλάχιστον 95hp/3750 σ.α.λ και ροπής τουλάχιστον 220Nm/1700-1750 σ.α.λ.

Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις, θα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις Κ.Ο.Κ. για την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Το υπό προμήθεια κλειστό όχημα τύπου VAN θα πρέπει να είναι καινούριο , πρόσφατης κατασκευής και να προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρία κατασκευής. Να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία περί αντιρρυπαντικής τεχνολογίας . Να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για οχήματα της κατηγορίας του , να είναι σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά ή τα Εθνικά πρότυπα που ισχύουν, κατ’ εφαρμογή των προηγούμενων ή Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή τέλος κοινές αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές και να πληροί τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

1.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ VAN

 1. Δίπορτο, μονοκάμπινο με δύο (2) θέσεις καθισμάτων επιβατών με δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης με μηχανισμό συγκράτησης.
 2. Κυβισμός μηχανής από (1.460 – 1500) cm3 Diesel
 3. Ιπποδύναμη τουλάχιστον 95 hp.
 4. Ροπή τουλάχιστον 220 Nm /1750 σ.α.λ.
 5. Κινητήρας πετρελαίου, Υπέρτροφοδοτούμενος άμεσου ψεκασμού (common rail),

4-κύλινδρος / 8-βάλβιδος και θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τουλάχιστον EURO 6.

 1. Κίνηση εμπρός με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων.
 2. Υδραυλικό τιμόνι, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος. Θέση τιμονιού αριστερά.
 3. Σύστημα πέδησης με ηλεκτρουδραυλικό ABS με σύστημα υποβοήθησης, ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD), ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ΕSP), με σύστημα αντιολίσθησης ASR , με ηλεκτρονικό κατανεμητή δύναμης φρεναρίσματος και στους 4 τροχούς AFU, με εμπρός διπλούς αεριζόμενους δίσκους και πίσω ταμπούρα.
 4. Ανάρτηση εμπρός ανεξάρτητη με διπλά ψαλίδια. Πίσω ανάρτηση με σούστες πολλαπλών φύλλων.
 5. Προστατευτικά επένδυση δαπέδου χώρου φόρτωσης.
 6. Στο εμπρός μέρος του οχήματος θα υπάρχει κρίκος ρυμούλκησης
 7. Αισθητήρες στάθμευσης πίσω
 8. Εξοπλισμός Οχήματος:

* αερόσακοι οδηγού – συνοδηγού,

* immobilizer

* ζώνες ασφαλείας εμπρός καθίσματος

* Κλειδί με κουμπί κεντρικού κλειδώματος θυρών

* ηλεκτρικά παράθυρα

* εξωτερικοί καθρέπτες

* Ηχοσύστημα με ραδιόφωνο Bluetooth,MP3 και USB θύρες

* εμπρός υαλοκαθαριστήρες

* ζάντες ατσάλινες με τάσι 15’’ (185/65R15) με κατάλληλα ελαστικά

* εμπρός & πίσω λασπωτήρες

* πυροσβεστήρα και τρίγωνο

* υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων

* Ένα (1) πλήρη σετ ελαστικού στις κανονικές διαστάσεις

* Κιβώτιο εργαλείων με μία σειρά συνήθων κατάλληλων εργαλείων συντηρήσεως.

* πατάκια στην καμπίνα επιβατών

* εγχειρίδιο χρήσης­ συντήρησης

* εμπρός- πίσω προφυλακτήρας σε μαύρο χρώμα

* σύστημα θέρμανσης και αερισμού

* Τρίγωνο βλαβών , Φαρμακείο

* Air Contition με φίλτρο

* Δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα φόρτωσης

14.Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) τουλάχιστον 50 λίτρα με ρεζερβουάρ AdBlue τουλάχιστον 15 λίτρων.

15.Χρώμα λευκό

16.Συνολικό μήκος οχήματος 4300-4500 mm.

17.Το μεταξόνιο να έχει μήκος από 2800 έως 3000 mm.

18.Συνολικό ύψος οχήματος χωρίς φορτίο περίπου 1800 mm,

19.Ελάχιστο πλάτος οχήματος 1750 mm,

20.Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων περίπου 11 μέτρα.

21.Μήκος χώρου φόρτωσης από το πάτωμα μέχρι το σταθερό διαχωριστικό/μέχρι το πλέγμα περίπου 1800 mm.

22.Το μεικτό βάρος να είναι περίπου 1930 kg

23.Απόσταση από το έδαφος με ή χωρίς φορτίο 150-190 mm

24.Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό περίπου 700 kg

25.Πλήρες κλειστό μεταλλικό διαχωριστικό πλέγμα καμπίνας από χώρο φόρτωσης με τζάμι.

26.Κατανάλωση μικτή περίπου 4,5 l/100 km

27.Εκπομπές CO2 max 115 (gr/km)

28.Ο πίνακας ελέγχου να περιλαμβάνει :

α) Όλα τα απαραίτητα συνήθη όργανα ελέγχου

β) Φωτεινά σήματα ( ενδεικτικές λυχνίες ) προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ασφαλείς χειρισμός του οχήματος ,αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν βλάβη για όλα τα συστήματά του.

29.Εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη για απεριόριστα χιλιόμετρα ή μέχρι 100.000 km.

30.Η εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών τουλάχιστον, θα ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος. Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για το όχημα σε κατασκευαστικά ελαττώματα οποία θα πρέπει να επισκευασθούν χωρίς χρέωση της υπηρεσίας χρησιμοποιώντας γνήσια καινούργια ανταλλακτικά . Η εγγύηση των πέντε ετών τουλάχιστον ισχύει και για την ποιότητα του χρώματος και την αντισκωριακή προστασία .

31.Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την παράδοση του οχήματος στην υπηρεσίας μας ,έτοιμου προς θέση στην κυκλοφορία με πινακίδες κυκλοφορίας και έγκριση τύπου στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το κόστος για το σύνολο των διαδικασιών ,προκειμένου το όχημα να ταξινομηθεί .

32.Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση απαιτηθεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει για τον εξοπλισμό του οχήματος με την προβλεπόμενη από την υπηρεσία σήμανση (περιμετρική κίτρινη λωρίδα, λογότυπο της ΔΕΥΑΗ κλπ). Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν η έγκριση τύπου του προσφερόμενου πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου µε τις προδιαγραφές τουλάχιστον EURO 6.

33.Το όχημα θα φέρει περιφερειακά λωρίδα χρώματος κίτρινου πάχους 10 εκ. στην οποία σε εμφανές σημείο θα αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης με μαύρα γράμματα ( ΔΕΥΑΗ ) κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία της υπηρεσίας. ( Τμήμα Η/Μ Εξοπλισμού )

34.Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη και έξοδα την επιθεώρηση και συντήρηση του οχήματος στις πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις/service, η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος εργασίας και ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κλπ), οι οποίες θα καλύπτουν τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας.

Εθεωρήθη  Ηράκλειο Οκτώβριος 2020
  Η Αναπληρωτής  Δ/ντής Ο Συντάξας
Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

   
Π. Τζαβλάκη                Χ. Τζαμπάζης  

 

   

 

 

 

Προμήθεια ενός (1) επαγγελματικού οχήματος,

 κλειστού τύπου VAN

 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

  Κ.Α 13.02.0114

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΕ ΠΛΑΙΝΗ ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 1.5 dCi/ 95 hp DIESEL» 16.000,00 1 16.000,00
    ΣΥΝΟΛΟ   16.000,00
    + Φ.Π.Α. 24%   3.840,00
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        19.840,00

 

Εθεωρήθη  Ηράκλειο Σεπτέβριος 2020
Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
& Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσιών

 

 

   
Μ. Φοινικιανάκης                Χ. Τζαμπάζης  

 

   

 

 

 

Προμήθεια ενός (1) επαγγελματικού οχήματος,

 κλειστού τύπου VAN

 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

  Κ.Α 13.02.0114

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΕ ΠΛΑΙΝΗ ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 1.5 dCi/ 95 hp DIESEL»   1  
    ΣΥΝΟΛΟ    
    + Φ.Π.Α. 24%    
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

Ηράκλειο        /     / 2020

 

Ο Προσφέρων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΕΠΑΓΓ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ