ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ –  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2023» (CPV 45330000-9 – Υδραυλικές εργασίες), εκτιμώμενης αξίας 296.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων).

1.Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός : Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά

Τ.Κ: 71500

Τηλ: 2810529386

Fax: 2810263329

E-mail: Deyah-pt@otenet.gr

Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό AA 200427, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.

 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 1. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : είκοσι τέσσερεις (24) μήνες
 2. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 3. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/6/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16/6/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

 

 1. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 5.920 ευρώ.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

 

 1. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ και θα εκτελεστεί σε βάρος του Κ.Α 15.05.2301 για «Αποκαταστάσεις βλαβών –Συνδέσεις ύδρευσης 2023» και 15.06.2301 για «Αποκαταστάσεις βλαβών –Συνδέσεις αποχέτευσης 2023» με εγκεκριμένη πίστωση 15.000,00 € και 5.000,00 € αντίστοιχα για το 2023. Εφόσον κατά την εξέλιξη του έργου απαιτηθούν μεγαλύτερες πιστώσεις θα γίνει εισήγηση για τροποποίηση Προγράμματος Έργων & Προϋπολογισμού 2023. Τα επί πλέον ποσά που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου θα προβλεφθούν στα επόμενα έτη, στους αντίστοιχους κωδικούς.

 

                                                                     Ηράκλειο 22-5-2023

                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της  Δ.Ε.Υ.Α.Η.

                                                                     Γ. ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

Να δημοσιευτεί στις  εφημερίδες

 1. ΠΑΤΡΙΣ
 2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

espd-request-v2

Διακήρυξη Αποκαταστάσεις Βλαβών 2023_επαναδημοπράτηση (αναλυτική)

ΕΣΥ ΒΛΑΒΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 2023_επαναδημοπράτηση

ΚΗΜΔΗΣ_εγκεκριμένο

ΚΗΜΔΗΣ_προκήρυξη

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___230523

Περιληπτική Βλάβες 2023_ επαναδημοπράτηση

Προϋπολογισμός ΒΛΑΒΕΣ -ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 2023_επαναδημοπράτηση

Τεχνικές Προδιαγραφές 2023_επαναδημοπράτηση

Τεχνική Περιγραφή 2023_επαναδημοπράτηση

Τιμολόγιο Βλαβες 2023_επαναδημοπράτηση