ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/01/2022

Υπεγράφη σήμερα, μεταξύ της ΔΕΥΑΗ και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΕΜΒΗΣ Α.Ε.- ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ» η σύμβαση της μελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ποσού 143.750,00 (πλέον ΦΠΑ).

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5016202).

Κύρια στάδια της μελέτης είναι :

  • Αποτύπωση – ανάλυση – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης,
  • Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου – προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης,
  • Σχέδιο Ασφάλειας Νερού,
  • Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης των έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος,
  • Προτάσεις διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής των υπηρεσιών νερού ύδρευσης.
  • Οριστικοποίηση Master Plan

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου είναι  12 μήνες. Αν ληφθούν υπ’ όψη και οι προβλεπόμενοι ενδεικτικοί χρόνοι για την έγκριση του κάθε σταδίου, ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης προβλέπεται σε 18 μήνες.