ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υπεγράφη σήμερα 23-8-2017 ημέρα Τετάρτη, μεταξύ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΣΟΥΛΗ, Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και του Ανδρέα Σουλτατου,  νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ Α.Ε. η με αρ. πρωτ. 7872/23-8-2017 σύμβαση κατασκευής του έργου  «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ» εκτιμώμενης αξίας 515.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το έργο είναι το 2ο υποέργο της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  (κωδικός ΟΠΣ 5000313 ) και συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

Η συνολική συμβατική αξία του έργου χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των  188.137,25 € και η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση της ορίζεται δέκα (10) μήνες.

  • Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους τμήματα :
  • 1) Τα εξωτερικά-κεντρικά αποχετευτικά δίκτυα για την διοχέτευση των λυμάτων του οικισμού του Αγίου Σύλλα, στο γήπεδο της Ε.Ε.Λ. Αγίου Σύλλα.
  • 2) Την Εγκατάσταση της νέας Σηπτικής Δεξαμενής – Αντλιοστασίου που θα δέχεται τα λύματα από τμήμα του οικισμού
  • 3) Την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών για τη διάθεση της επεξεργασμένης εκροής της Ε.Ε.Λ., για την άρδευση συνολικής έκτασης περίπου 90 στρ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ

 

Σχετικό έγγραφο :

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΑΓ ΣΥΛΛΑ