ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/11/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου εφαρμόζει τις κατευθύνσεις της Πράσινης Συμφωνίας και προωθεί την κυκλική οικονομία με στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού κύκλου του νερού στο Δήμο. Επιδιώκουμε τον πλήρη εκσυγχρονισμό του δικτύου ενώ αναβαθμίζουμε τις υποδομές μέτρησης ελέγχου και παρακολούθησης για να περιορίσουμε δραστικά τις απώλειες και να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προς τους δημότες.

Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε  σήμερα η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου ένωση οικονομικών φορέων «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. – ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ» συνολικού ποσού 13.305.411,12, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Αποτελεί εμβληματικό έργο ύδρευσης  για την πόλη Ηρακλείου. Προβλέπεται να ξεκινήσει αρχές του 2022 έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 3 χρόνια και θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες υδροδότησης της πόλης.

Για πρώτη φορά υπάρχει στο ορατό μέλλον η προοπτική να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του συνόλου του δικτύου ύδρευσης στις εντός σχεδίου περιοχές της πόλης Ηρακλείου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη. 

 

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

Α) Αντικατάσταση – Επέκταση των δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 150.000 μ.. στις περιοχές Κορώνη Μαγαρά, Αγ. Αικατερίνη, Δημοκρατίας – Κηπούπολη, Αλικαρνασσός, Αγ. Ιωάννης και Δυτικά Προάστεια (Τρείς Βαγιές, Σταυρωμένος, Λίντο). Το έργο προβλέπεται να εξελιχθεί παράλληλα σε τέσσερα μέτωπα εργασιών .

Β) Προμήθεια και τοποθέτηση 20.000 υδρομέτρων (ασύρματης μετάδοσης δεδομένων) με ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής και επικοινωνίας, που θα δίνουν τη δυνατότητα αποστολής μετρήσεων ακριβείας στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.

Προμήθεια και τοποθέτηση του συστήματος τηλεμέτρησης των υδρομέτρων που θα επιτρέψει στη Δ.Ε.Υ.Α.Η. να λαμβάνει, να διαχειρίζεται και να αποθηκεύει τις μετρήσεις ώστε να προβαίνει σε αντίστοιχες αποφάσεις.

Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση συστήματος παρακολούθησης – ελέγχου διαρροών – τηλεέλεγχος του δικτύου ύδρευσης στην πόλη Ηρακλείου. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης.

Γ) Λειτουργία του συστήματος τηλεμέτρησης των μετρητών κατανάλωσης νερού και του συστήματος τηλεελέγχου για 2 επί πλέον έτη.

 

 

Παράλληλα επίκειται η υπογραφή των παρακάτω συμβάσεων

  1.  Της μελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»,  ποσού 143.750,00 € (χωρίς ΦΠΑ), με την ανάδοχο – ένωση οικονομικών φορέων «ΕΜΒΗΣ Α.Ε.- ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ» με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης του Δήμου Ηρακλείου σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και την περαιτέρω διασφάλιση της δημόσιας υγείας με υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών ασφαλείας.
  2. της προμήθειας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ποσού 3.307.480, με την ανάδοχο του έργου ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης ένα χρόνο.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, προσδοκώντας στην αποδοτικότερη λειτουργία της Εγκατάστασης. Ο εξοπλισμός κατηγοριοποιείται σε:

  • Εξοπλισμό εκσυγχρονισμού ‐ βελτίωσης, με σκοπό την αντικατάσταση του υφιστάμενου και παλαιωμένου εξοπλισμού, με καινούργιο
  • Εξοπλισμό αναβάθμισης, με σκοπό την βελτιστοποίηση των επιμέρους διεργασιών που λαμβάνουν χώρα.
  1. Του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ποσού 1.839.155,78 € ( χωρίς Φ.Π.Α. ) με την ανάδοχο εταιρεία «ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ». Οι εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν αρχές του 2022 και να ολοκληρωθούν σε περίπου τριάντα μήνες.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΗ

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΗ έχει δρομολογήσει μια νέα γενιά έργων. Έχουν υποβληθεί τρεις σημαντικές προτάσεις στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης . Και οι τρείς προτάσεις είναι.

  • Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αξιοποίησης ΑΠΕ  σε εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, προϋπολογισμού 4.000.000 €.

 

  • Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση, προϋπολογισμού 18.609.000,00 €.

 

  • Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος καταγραφής καταναλώσεων στη Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με ψηφιακούς υδρομετρητές, προϋπολογισμού 9.590.460,00 €.

Και οι τρείς προτάσεις ώριμες για υλοποίηση και αφορούν σε έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, έργα, η υλοποίηση των οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας και διασφάλισης της περιβαλλοντικής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία.

 

Θεωρούμε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ένταξη των έργων αυτών είτε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, είτε στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό μέσο, επειδή είναι έργα εμβληματικά για το Δήμο Ηρακλείου.