ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

 

 

.

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Αρ. πρωτ. :4785/11-6-2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Σε συνέχεια :

  1. της με αρ. πρωτ. :4304/1-6-2020 Περιληπτικής Διακήρυξης
  2. του με Α.Π. 14178 ΕΞ 2020/3-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
  3. της 189/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ (ΑΔΑ :Ψ9ΣΘΟΡΙΗ-ΣΤ0)

ανακοινώνουμε ότι μετατίθενται οι ημερομηνίες του ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ΕΕΛ Ηρακλείου», (CPV 45246400-7  Αντιπλημμυρικά έργα), εκτιμώμενης αξίας 460.000,00 ,  ως κάτωθι:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/6/2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 3/7/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

 

 

      Ηράκλειο 11-6-2020
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

       
       
      Γεώργιος Βουρεξάκης
Να δημοσιευτεί στις  εφημερίδες      
  1. ΠΑΤΡΙΣ
  2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ