ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ2-2016

Παρακάτω παραθέτουμε τους πίνακες κατάταξης και τους πίνακες επιλεγέντων – απορριφθέντων ανά ειδικότητα σε μορφή αρχείου Excel.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ(TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΠΛΑΚΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΠΛΑΚΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΠΛΑΚΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ)

 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ