ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η ΔΕΥΑΗ θα προμηθευτεί άμεσα με απευθείας ανάθεση ως 112/2016 απόφαση του Δ.Σ με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, διάφορα είδη πυροσβεστήρων και παράλληλα θα προβεί στον έλεγχο των υφιστάμενων ως συνημμένου προΰπολογισμοί διάφορα είδη πυροσβεστήρων και παράλληλα θα προβεί στον έλεγχο των υφιστάμενων ως συνημμένοι προΰπολογισμοί μελέτης και τα τιμολόγια προσφοράς που επισυνάπτονται.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ σε σφραγισμένο φάκελο με την αναγραφή εξωτερικά του φακέλου όλων των στοιχείων της εταιρείας έως την Τετάρτη 1/6/2016 και θα απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών.

Πληροφορίες επί των τεχνικών θεμάτων θα δίνονται στο τηλ..2810-529400 ή  2810-529406 κα Κ.Σηφακάκη

Ηράκλειο 24-5-2016

Ο Γενικός Διευθυντής

 Χ.Παπαματθαιάκης

Παρακαλούμε κατεβάστε το σχετικό έγγραφο απο εδώ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ