Πρωταρχική φροντίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Η. είναι ο συνεχής έλεγχος και η σωστή διαχείριση των υδροφόρων οριζόντων, από τους οποίους αντλείται νερό για τις ανάγκες υδροδότησης της πόλης.

Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται καθημερινές μετρήσεις της στάθμης τους, αλλά και συνεχείς δειγματοληψίες και αναλύσεις, ούτως ώστε να διατηρηθεί η καλή ποιότητα των νερών και να προστατευτούν οι υδροφόροι ορίζοντες από υπεραντλήσεις, οι οποίες ενδέχεται να επιφέρουν δυσάρεστες συνέπειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι , από το έτος 2006 μέχρι το έτος 2008 η Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου μαζί με τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  υλοποίησαν το  έργο : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» προϋπολογισμού 355.000,00€,  πλέον Φ.Π.Α. , που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π.ΠΕΡ. ( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον) και ίδιους  πόρους των  Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου και Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων .  

Η επιλογή των Εργαστηρίων της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ήταν ιδιαίτερα τιμητική και αποτελεί αναγνώριση του έργου, της επάρκειας και της εμπειρίας των Εργαστηρίων για την υλοποίηση ενός τόσο σοβαρού Προγράμματος,  τα στοιχεία του οποίου υποβλήθηκαν για αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα εργαστήρια προβλέπεται να καθιερωθούν σαν επίσημα περιφερειακά εργαστήρια του ΥΠΕΧΩΔΕ.