ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

                                                                                                                                ΑΔΑ: 7Ι1ΟΟΡΙΗ-Υ62

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                      Ηράκλειο  18-7-2017     

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.6580/18-7-2017          

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

 

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις,

«Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης  »   

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Ομάδα Α, Ομάδα Β1,Β2, Β3, Ομάδα Β4, Β5,Ομάδα Β6, Ομάδα Γ, Ομάδα Δ, Ομάδα Ε) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

  1. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Α (Α1,Α2,Α3) «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ PLEUGER (FLOWPAP» ποσού 65.000,00 € προ Φ.Π.Α και 80.600,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 50511100-1.
  2. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Β (Β1,Β2,Β3) «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ PLEUGER» ποσού 20.000,00€ προ Φ.Π.Α και 24.800,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 50511100-1.
  3. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Β (Β4,Β5) «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ FRANKLIN» ποσού 20.000,00€ προ Φ.Π.Α και 24.800,00€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με C.P.V: 50511100-1.
  4. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Β (Β6) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ» ποσού 70.000,00€ προ Φ.Π.Α και 86.800,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV: 50511100-1.
  5. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Γ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΛΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» ποσού 30.000,00€ προ Φ.Π.Α και 37.200,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV: 50511100-1.
  6. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Δ «ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» ποσού 5.000,00€ προ Φ.Π.Α και 6.200,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV: 50511100-1.
  7. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Ε«ΚΑΛΩΔΙΑ» ποσού 10.000,00€ προ ΦΠΑ και 12.400,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV:50511100-1.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:7ΧΔΕΟΡΙΗ-4ΑΩ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ  18/07/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο site της ΔΕΥΑΗ 19-07-2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 19/07/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:21/07/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 16/08/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/08/2017 ημέρα Δευτέρα, ώρα : 10:00 π.μ  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική Προσφορά,  κ. Χ. Τζαμπάζη, Τηλέφωνο 2810-529402 Email:[email protected] και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

  Νικόλαος Φακουρέλης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ