ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                              Ηράκλειο 22-05-2018    

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ. 5100/22-5-2018

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης,  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

«Υπηρεσίες Επεξεργασίας Υφάλμυρου νερού με τη διαδικασία της αφαλάτωσης για παραγωγή πόσιμου νερού ».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Προϋπολογισμός: τριακόσες πενήντα έξι  χιλιάδες τετρακόσα ευρώ (356.400,00) προ Φ.Π.Α και 441.936,00 ευρώ με Φ.Π.Α και CPV : 65122000-0 .

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, του προϋπολογισμού.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με συστημικό αριθμό Α/Α 58240,  ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 1/2018 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:78ΛΑΟΡΙΗ-ΙΨΘ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ 22-05-2018. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 22-05-2018.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 23-05-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 13 Ιουνίου 2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και  ώρα : 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική Προσφορά,  κ. Χ. Παπαματθαιάκη, Τηλέφωνο 2810-529358 Email:[email protected] και για λοιπά το Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ