ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών, με τίτλο «Χρήση βυτιοφόρων για τον καθαρισμό των Αντλιοστασίων Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ και των Μικρών Βιολογικών Καθαρισμών», προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων (57.000,00) ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) ή του Ν. 4412/2016 και πέντε ημέρες από την τελευταία δημοσίευση . Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ www.deyah.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02/08/2017 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην αίθουσα «Αλέξανδρος Μακατούνης», στο κτίριο του Βιολογικού  Καθαρισμού Ηρακλείου, Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, με αρχική ώρα υποβολής  των προσφορών την 10:00 π.μ. και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:30 π.μ.

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού. Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

Εργασίες

C.P.V:90500000-2

Ώρες απασχόλησης

ή

πλήρης κύκλος καθαρισμού

Τιμή ανά ώρα

 ή

πλήρης κύκλος καθαρισμού

Σύνολο
Υπηρεσίες μόνο από τα βυτιοφόρα οχήματα 1.200(ώρες) 30,00 36.000,00
   Υπηρεσίες για τον πλήρη καθαρισμό των    Αντλιοστασίων Λυμάτων 6 (πλήρεις «κύκλοι» καθαρισμών) 3.500,00 (ανά «κύκλο» καθαρισμού) 21.000,00
Σύνολο 57.000,00
ΦΠΑ 24% 13.680,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 70.680,00

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ