ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                        αρ.πρωτ: 8680/22-8-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης,  διακηρύσσει ότι:

εκτίθεται σε Πλειοδοτικό Διαγωνισμό η « ΕΚΠΟΙΗΣΗ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΗ» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος σ’ αυτόν.

Το προϋπολογισθέν έσοδο έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων  ευρώ (27.900,00) άνευ ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό επάγγελμα κατά το χρόνο που γίνεται ο Διαγωνισμός.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 9:30 – 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά –  Ηράκλειο Κρήτης.

            Είδη προς Εκποίηση- τιμές εκκίνησης

 1.Καλώδια Χαλκού – τιμή 1,60 ευρώ, ανά χιλιόγραμμο βάρους.

 2.Χαλύβδινα είδη – τιμή 0,13 ευρώ, ανά χιλιόγραμμο βάρους.

 3.Ορείχαλκος – τιμή 1,80 ευρώ, ανά χιλιόγραμμο βάρους.

4.Ανοξείδωτα – τιμή 0,60 ευρώ, ανά χιλιόγραμμο βάρους.

Στον διαγωνισμό κατατίθεται Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσοστού 10% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ύψους 2.790,00 ευρώ χρονικής διάρκειας 2 μήνες από την ημερομηνία του Διαγωνισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλειου: www.deyah.gr     και του Δήμου Ηρακλείου: www.heraklion.gr.
  2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια μία εβδομαδιαία και μία Αθηναϊκή εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ και του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
  4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ..
  5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 όπως αυτές τυχόν τροποποιηθούν.

 

Να δημοσιευτεί μια φορά

και με στοιχεία των 8 στιγμών                                                                           Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

από τις εφημερίδες:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ

1.ΠΑΤΡΙΣ

  1. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
  2. ΑΥΓΗ

4.SITE ΔΕΥΑΗ

  1. SITE ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ