ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ έτους 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ηράκλειο
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)
Κων. Χατζηγεωργίου 2
71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ
Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, προκηρύσσει τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για ένα έτος με δυνατότητα 3μηνης παράτασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ, έτους 2017» σύμφωνα με την Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, την υπ΄ αρ. Διακήρυξη 3143/ 11-4-2017 και την υπ΄αριθμ. 85/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ Προϋπολογισμού 253.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής στις τιμές των ενδεικτικών προϋπολογισμών.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά με τις εξής επιλογές:
α) για το σύνολο των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Διακήρυξης όπως αναλυτικά περιγράφετε παρακάτω.
β) για μια ή περισσότερες ομάδες της Διακήρυξης όπως αναλυτικά περιγράφετε παρακάτω.
ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΟΜΑΔΑ
Ετήσια δαπάνη
CPV
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΗΔΗΣ
1 Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων (αυτοκινούμενα & ρυμουλκούμενα.)
Κ.Α.62.07.0016 100.000.00 € CPV 50111000-6
Α2 Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων (φορτηγά.)
Κ.Α.62.07.0016 40.000.00 € CPV 50111000-6
Β3 Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων αποφρακτικών -αερόσφυρα – case – κλπ.
K.A. 62.07.0017 50.000.00 € CPV 50111000-6
4
Επισκευή – συντήρηση μοτοποδηλάτων
Κ.Α.62.07.0139 10.000.00 € CPV 50115100-5
Δ5 Πλυσίματα – Γρασαρίσματα Μηχανημάτων Οχημάτων
Κ.Α. 62.07.0140 8.000.00 € CPV50112300-6

6 Ελαστικά για τα Μηχανήματα
Κ.Α. 62.07.0141 25.000.00 € CPV50116510-9

7Εργασίες φανοποιείου μεταφορικών μέσων
Κ.Α. 62.07.0165 20.000.00 € CPV50112110-7
ΣΥΝΟΛΟ
253.000,00
ΦΠΑ 24%
60.720.00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
313.720.00 €
NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434.
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα τα οριζόμενα στην διακήρυξη δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δυο τοις εκατό ( 2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας ειδών που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, χωρίς το Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος 40774, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στη οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2, στη Φοινικιά στο κτίριο του Βιολογικού Καθαρισμού, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ: 11/4/2017
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 11/4/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ: 11/4/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 11/4/2017
Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 13/4/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 5/5/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 9/5/2017 ημέρα  Τρίτη, ώρα : 10:00 π.μ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στη Φοινικιά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Η. κ. Γεωργία Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, e-mail: gwamanaki[email protected]).
Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr). – 86 –

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΣΗΔΗΣ