Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     ΑΔΑ : 6ΔΘ7ΟΡΙΗ-3ΛΑ                        

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                           

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ : 3922/24-4-2018

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 104/2018 απόφαση του Δ.Σ και την υπ΄αρ. πρωτ. 5136/23-4-18 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, προς κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των δημοτικών διαμερισμάτων του Καλλικρατικού Δήμου   για την  εξής κατά αριθμό ατόμων και κατά περιοχή ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
 ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δεν απαιτούνται σύμφωνα με το Ν.2527/97 άρθρο 5 παρ. 2 14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΦΝΩΝ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ

( 1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ

( 1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ – ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ- ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΒΑ

(2 υδρονομείς)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ

(1 υδρονομέας)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΥΤΩΝ

(1 υδρονομέας)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

(1 υδρονομέας)

 

5 μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

  1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
  4. Να έχουν γνώση των αρδευτικών δικτύων των Δημοτικών Κοινοτήτων , για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον πρόσληψης
  5. Να έχουν γνώσεις υδραυλικού και σχετική εμπειρία

Για τη συνδρομή των γενικών προσόντων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2 άρθρο 169 ν. 3584/2007).

Επισημαίνεται ότι :

Α) Οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και

Β) Υφίσταται το «ασυμβίβαστο» των εκλεγμένων στις Τοπικές Κοινότητες (με το δικαίωμα υποβολής αίτησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ/νση: Κων/νου Χατζηγεωργίου 2, τηλ: 2810529388) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι  Παπαδάκη Μαρία και Σκανδαλάκη Άρτεμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την επομένη της δημοσίευσης της στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από τις 26/04/2018 έως και τις 02/05/2018.

Κατεβάστε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση

Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

 

                                                                     ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ