ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ11,Δ13, ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΞΕΡΟΛΙΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          Αρ.Πρωτ: 7301 / 13-7-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         HΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 4 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, πιο συγκεκριμένα της Τ11, Δ13, «ΠΥΡΓΟΥ» και «ΞΕΡΟΛΙΑΣ».

 

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δεκαέξι χιλιάδες  (16.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.0104 με τίτλο «Συντήρηση και Καθαρισμός γεωτρήσεων» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 25/7/2018, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

 

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4.  είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι από την ημερομηνία ανάθεσης της παραγγελίας και θα παραδοθεί στη ΔΕΥΑΗ εντός πέντε εργασίμων ημερών.

 

 Γ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Το ποσό θα αναγράφεται και ολογράφως.

 

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑΗ, αρμόδιος Γεωλόγος κ. Π. Σοφίου, τηλέφωνο 2810 529416, 6944763673

 

           Ο Γεν. Δ/ντης

 

        Χ. Παπαματθαιάκης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ11, Δ13, «ΠΥΡΓΟΥ» ΚΑΙ «ΞΕΡΟΛΙΑΣ»

                     ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

 

 

                    ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

  1. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ‘’ΠΥΡΓΟΥ’’

-Καθαρισμός 18 m μπαζώματος

-Πλύση με χρήση σάπωνος

-Βούρτσισμα εσωτερικά των φίλτρων με συρμάτινη βούρτσα κατάλληλης διαμέτρου

– Χρήση υποχλωριώδους Να για απομάκρυνση των σιδηροβακτηρίων και καθαρισμός με

Αir jet

Εκτιμώμενο κόστος 3.800,00€ πλέον Φ.Π.Α.

  1. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ‘’ΞΕΡΟΛΙΑΣ’’

-Καθαρισμός 27 m μπαζώματος

-Βούρτσισμα με συρματόβουρτσα εσωτερικά και απομάκρυνση όλου του λεπτόκοκκου υλικού που δημιουργούσε έμφραξη στον υδρομετρητή

-Χρήση υποχλωριώδους Nα σε 2 φάσεις

Εκτιμώμενο κόστος 4.200,00€ πλέον Φ.Π.Α.

  1. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ‘’Τ11’’

-Καθαρισμός 7 m μπαζώματος

-Συστηματικός καθαρισμός με Αir jet με ήπιο τρόπο , λόγω της ενδεχόμενης διάβρωσης της τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης , λόγω της ποιότητας του νερού

– Χρήση υποχλωριώδους Να

-Εσωτερικό βούρτσισμα των σωληνώσεων

 

Εκτιμώμενο κόστος 3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

  1. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ‘’Δ13’’

-Συστηματικός καθορισμός με Air jet επί μακρόν , λόγω της θολερότητας που παρουσίασε  η γεώτρηση

-Εσωτερικό βούρτσισμα της σωλήνωσης

-Χρήση υποχλωριώδους Να

-Απομάκρυνση 8 m μπαζώματος

 

Εκτιμώμενο κόστος 4.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

 

  Ηράκλειο Ιούλιος 2018
Εθεωρήθη  
Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΗ Ο Συντάκτης
 

 

 

 
X. Παπαματθαιάκης                                  Π. Σοφίου

                                Γεωλόγος

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ11, Δ13, «ΠΥΡΓΟΥ» ΚΑΙ «ΞΕΡΟΛΙΑΣ» ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

 

 

                                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 45262422-5

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Καθαρισμός Γεώτρησης «Πύργου» 1 Υπηρεσία 3.800,00 3.800,00
2 Καθαρισμός Γεώτρησης «Ξερολιάς» 1 Υπηρεσία 4.200,00 4.200,00
3 Καθαρισμός Γεώτρησης Τ11 1 Υπηρεσία 3.500,00 3.500,00
4 Καθαρισμός Γεώτρησης Δ13 1 Υπηρεσία 4.500,00 4.500,00
         
                        Σύνολο     16.000,00
                        Φ.Π.Α 24%     3.840,00
                 Γενικό Σύνολο     19.840,00

 

  Ηράκλειο Ιούλιος 2018
Εθεωρήθη  
Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΗ Ο Συντάκτης
 

 

 

 
X. Παπαματθαιάκης                                   Π. Σοφίου

                                Γεωλόγος

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ11, Δ13, «ΠΥΡΓΟΥ» ΚΑΙ «ΞΕΡΟΛΙΑΣ» ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

 

 

                                                     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 45262422-5

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Καθαρισμός Γεώτρησης «Πύργου» 1 Υπηρεσία    
2 Καθαρισμός Γεώτρησης «Ξερολιάς» 1 Υπηρεσία    
3 Καθαρισμός Γεώτρησης Τ11 1 Υπηρεσία    
4 Καθαρισμός Γεώτρησης Δ13 1 Υπηρεσία    
         
                        Σύνολο      
                        Φ.Π.Α 24%      
                 Γενικό Σύνολο      

 

                                                                  Ηράκλειο……………………………..

                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ11, Δ13 ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΞΕΡΟΛΙΑΣ