ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     ΕΡΓΟ :      ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ       ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3159/27-4-20
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ            10.560,00 ΕΥΡΩ  
              Κ.Α. :               61.00.0002  

              

                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                              

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η, που βρίσκεται  στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ.71500 και με Α.Φ.Μ.090030037, ΔΟΥ Ηρακλείου, σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 113/2020  απόφαση με ΑΔΑ: Ψ45ΙΟΡΙΗ-Π7Ο του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (10.560,00) πλέον Φ.Π.Α.

Η εν λόγω υπηρεσία έχει κωδικό C.P.V: 71317210-8.

 

Ο Ρ Ο Ι  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ / Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

ΑΡΘΡΟ  1ο . Ισχύουσες διατάξεις, Διαδικασία ανάθεσης, Κριτήριο Κατακύρωσης

Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

α). του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

β). του νόμου 4412/2016 άρθρο 118  «Περί εκτελέσεως έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» με απευθείας ανάθεση .

γ). του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/23-8-1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυση     Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης».

δ). των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

ε). της υπ΄  αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ώρα χωρίς ΦΠΑ, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

 

ΑΡΘΡΟ  2ο .  Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΗ στην Οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 στην Φοινικιά-  Ηράκλειο Κρήτης έως την 11 ΜΑΗ 2020 ημέρα Δευτέρα.

 

ΑΡΘΡΟ  3ο . Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Α. Τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού:

 1. 1. Τα πτυχία των ειδικοτήτων που απαιτούνται, όπως καθορίζονται στο Άρθρο 5 της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της παρούσας.

 

 1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (εφόσον αυτή προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία), για κάθε πτυχίο που κατατίθεται.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι :

α). όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία

υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και

β). η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο έτη.

 

 1. Πιστοποιητικά παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ.10 του Ν.3850/2010.

 

 1. Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο.

 

Β. Οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΞ. Υ. Π. Π.) του άρθρου 23 του

Ν. 3850/2010, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού :

 

 1. Άδεια λειτουργίας ΕΞ .Υ .Π .Π. από την αρμόδια Γενική Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας, από την οποία να προκύπτει ότι η συμμετέχουσα εταιρεία καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΗ, όπως αυτές αναλύονται στο Άρθρο 6 της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι :

α/. όλα τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία

υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και

β/. η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο έτη.

γ/. όλα τα στοιχεία του προτεινόμενου τεχνικού ασφαλείας (ονοματεπώνυμο, φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα, πτυχίο  και ποινικό μητρώο).

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
 2. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
 3. δωροδοκία,
 • απάτη,
 1. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
 2. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 3. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
 • για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

 • τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 • τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

          Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

 1. α. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο

υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

β. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο

διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

γ. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

2.Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν Η ΔΕΥΑΗ αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Όταν ο υποψήφιος  είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

ΑΡΘΡΟ  4ο . Φάκελος Προσφοράς

 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»   ΥΠΟΨΗ :  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

– Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ. τηλέφωνο σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.λ.π.)

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στο φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα :

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής
 2. Σε κλειστό υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό μέρος του.

Οι οικονομικές προσφορές θα συνταχθούν στο «ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα

ΑΡΘΡΟ 5ο.  Γλώσσα

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συμβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο . Αξιολόγηση Προσφορών-Κριτήριο Κατακύρωσης- Ποσότητες κατακύρωσης

 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή  Διεξαγωγής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης των Προσφορών για Παροχή Υπηρεσιών.

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3850/2010 και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι η συμφωνία με τους όρους στα τεύχη «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» και «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας Πρόσκλησης.

 Αποκλίσεις από όρους που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι ή όροι επί ποινή αποκλεισμού, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν αιτία απόρριψης των προσφορών.

 Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή

ΕΞ.Υ.Π.Π., με τη χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάμεσα στις προσφορές που πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο . Σύμβαση-Ισχύς Σύμβασης/ Συμπληρωματική Σύμβαση

Ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώνεται η υπηρεσία καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της.

Δύναται δε να παραταθεί μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου ήτοι των παραπάνω αναφερόμενων ζητούμενων ωρών, και με τους ίδιους ακριβώς όρους της

αρχικής σύμβασης, σε περίπτωση μειώσεως του προσωπικού.

Σε περίπτωση αύξησης του αριθμού εργαζομένων θα δύναται να τροποποιηθεί η σύμβαση συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου τιμήματος, χωρίς την δυνατότητα προσαυξήσεων.

Η αναφερόμενη παράταση σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

 

Επισημαίνεται ότι, η σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΞ .Υ .Π .Π.) του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010, και ανακληθεί η σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο. Παραλαβή

Η παραλαβή των εργασιών και η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται με όσα καθορίζονται στον προαναφερόμενο νόμο, τα τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την ισχύουσα Νομοθεσία.

Για την παραλαβή θα συντάσσεται «Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών».

 

ΑΡΘΡΟ 9ο . Χρόνος & Τόπος παροχής των υπηρεσιών

Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα παρέχει τις υπηρεσίες κατά μήνα όπως ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (κατόπιν της κοινής συμφωνίας του εργοδότη και της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων  ή του εκπροσώπου των εργαζομένων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία).

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι οι Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΗ, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 9– Εγκαταστάσεις Βιολογικού /Αντλιοστάσια Λυμάτων Συνεργεία Ύδρευσης –Αποχέτευσης / του τεύχους της «ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ».

ΑΡΘΡΟ 10ο . Πληρωμή

 

α/. Η πληρωμή της παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά – αντίστοιχα με την τμηματική παράδοσή της- κατόπιν της έκδοσης σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών και όχι για το συνολικό ποσό.

β/. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την πάροδο τουλάχιστον 2 μηνών από την έκδοση

δελτίου παροχής υπηρεσιών και την παραλαβή των εργασιών.

γ/. Επισημαίνεται ότι η αναφερόμενη αποζημίωση δεν αποτελεί μισθό κατά την έννοια

εξαρτημένης εργασίας ή παροχής μισθωτών υπηρεσιών κατά το Εργατικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο . Πληροφορίες-Δημοσιότητα

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ, στον δικτυακό τόπο: https://www.deyah.gr. ή από το Τμήμα  Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ στην ταχυδρομική διεύθυνση Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά:  Τ.Κ. 71500 Ηράκλειο και συγκεκριμένα από την κυρία Γ. Αμανάκη τηλ: 2810-529379, e-mail: [email protected], τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης  αντίγραφό της θα αποσταλεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο. 

ΑΡΘΡΟ 12ο   Ενστάσεις

 

Ενστάσεις κατά της συμμετοχής ή της νομιμότητας της διαδικασίας, υποβάλλονται μόνο εγγράφως,  μέχρι και την επομένη   της ανακοίνωσης, του αποτελέσματος  εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών, επί της Απόφασης  συμμετοχής και αξιολόγησης.

 

Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ  13ο  Ισχύς προσφορών

 

Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα ισχύουν κατ’ ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας.

  Ηράκλειο Απρίλιος 2020
Εθεωρήθη  
 Ο Αναπληρωτής  Γενικός Διευθυντής

& Δ/ντής  Δ/Ο Υπηρεσίας

της ΔΕΥΑΗ

Ο Συντάκτης
   
Μ. Φοινικιανάκης Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολογος Μηχανικός

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ        ΕΡΓΟ :      ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ       ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ            10.560,00 ευρώ
              Κ.Α. :            61.00.0002

              ΑΡ.ΠΡΩΤ:  3159/27-4-20                                                                                                                    

                                                                   

                            ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ  1ο .Στοιχεία – Κατάταξη Επιχείρησης

Η ΔΕΥΑΗ απασχολεί συνολικά 135 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 100 απασχολούνται στον Τεχνικό τομέα και οι 35 στον Διοικητικό Τομέα.

Λόγω δε της δραστηριότητάς της και της φύσεως των εργασιών της κατατάσσεται,

σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3850/2010 στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄» όσον αφορά το

προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών και στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄» όσον αφορά το προσωπικό του διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ  2ο . ΑρμοδιότητεςΥποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας

 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα υπάγεται απευθείας στην Διοίκηση της επιχείρησης και οι

αρμοδιότητες του έναντι της ΔΕΥΑΗ θα είναι συμβουλευτικές.

Ταυτόχρονα θα έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται από τις διατάξεις  του Ν. 1568/1985 και Ν. 3850/2010 ‘’ υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων ‘’ το Π.Δ. 294/1988, τον Ν.2224/1994 και το Π.Δ. 17/1996 εναρμόνισης με την οδηγία 89/391 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα έχουν ως εξής :

 

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις αριθ. 14 και 15 του Ν.3850/2010.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά , σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

 

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

 

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων λειτουργικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης των λειτουργικών διαδικασιών.

 

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της ΔΕΥΑΗ.

 

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

 

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

γ) Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση για την σύνταξη γραπτής εκτίμησης των

υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων, για την ασφάλεια και την υγεία των

εργαζομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα Νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ  3ο . Συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας της Επιχείρησης, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία θα γνωστοποιούνται στην Υπηρεσία.

 

ΑΡΘΡΟ  4ο . Χρόνος Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας

Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας θα κατανεμηθεί κατά μήνα με κοινή

συμφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων

ή του εκπροσώπου των εργαζομένων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία η οποία θα γνωστοποιείται στην Υπηρεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο . Προσόντα-Ειδικότητες Τεχνικού Ασφαλείας – Δικαίωμα συμμετοχής

 Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010 και τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της Επιχείρησης, οι επιτρεπόμενες ειδικότητες Τ.Α είναι οι εξής:

 • Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι
 • Μηχανολόγος Μηχανικός , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Πολιτικός Μηχανικός
 • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι
 • Τμήματος Μηχανολογίας, Τμήματος Ηλεκτρολογίας , Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Να έχει προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την κτήση πτυχίου, τουλάχιστον , διετή

για κατηγορία Π.Ε. και πενταετή για την κατηγορία Τ.Ε.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και δεδομένου των διαφορετικών

δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΗ γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι των παρακάτω αναφερόμενων πτυχίων με τις εξής ειδικότητες :

Για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)  άρθρου 13 Ν.3850/2010), απαιτείται η ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού, ή και σχολών που έχουν εξομοιωθεί με αυτές.

Για τον τομέα της Ύδρευσης-Άρδευσης , απαιτείται η ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή και σχολών που έχουν εξομοιωθεί με αυτές.

Για τον τομέα της Αποχέτευσης απαιτούνται παρόμοιες ειδικότητες με αυτόν της Ύδρευσης – Άρδευσης.

Για τα Δημόσια Έργα, απαιτείται η ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού ή  αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Για τον Διοικητικό τομέα απαιτείται η ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικού , Πολιτικού Μηχανικού,

αρχιτέκτονα Μηχανικού ή και σχολών που έχουν εξομοιωθεί με αυτές.

Γίνονται δεκτές επίσης ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα ( Ε.Ξ.Υ.Π.Π.), όπως ορίζονται στο άρθρο 16 Ν.3850/2010, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού  να καλύπτει όλους τους παραπάνω αναφερόμενους κλάδους δραστηριότητας της ΔΕΥΑΗ.

ΑΡΘΡΟ 6ο . Εγκαταστάσεις

 

Οι εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΗ, τις οποίες ο Τεχνικός Εργασίας θα επισκέπτεται,

προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του είναι τα εξής :

 1. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην Φοινικιά Ηρακλείου
 2. Αντλιοστάσια Λυμάτων στο Ηράκλειο
 3. Βιολογικοί Καθαρισμοί του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου
 4. Συνεργεία Ύδρευσης –Άρδευσης – Αποχέτευσης και Η/Μ Εξοπλισμού
 5. Γεωτρήσεις –Αντλιοστάσια Ύδρευσης –Άρδευσης
 6. Κεντρική Αποθήκη Υλικών
 7. Διοικητικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΗ (κτίρια Βιολογικού και Ταμείο την οδό Καρτερού)

ΑΡΘΡΟ 7ο . Χρόνος Απασχόλησης

 

Για την ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στην Επιχείρηση και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας.

Ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας στην ΔΕΥΑΗ ανέρχεται σε  264 ώρες ετησίως Χ 2 έτη = 528 , οι οποίες αναλυτικά είναι οι εξής:

Για το Διοικητικό Προσωπικό ( Γ’ κατηγορία ) 35 εργαζόμενοι χ 0,4 ώρες ανά εργαζόμενο, είναι 14 ώρες ετησίως Χ 2έτη = 28 ώρες.

Για το Τεχνικό  Προσωπικό ( Β’ κατηγορία ) 100 εργαζόμενοι χ 2,5 ώρες ανά εργαζόμενο, είναι 250 ώρες ετησίως Χ 2 έτη = 500 ώρες.

Η ανάθεση της εργασίας θα έχει χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης .

ΑΡΘΡΟ 8ο .  Αμοιβή 

 

Η αμοιβή της παραδοθείσας υπηρεσίας προϋπολογίζεται σε 20 ευρώ/ ώρα, πλέον 24% ΦΠΑ.

Η παραπάνω αμοιβή θα καταβάλλεται ανά μήνα, με την εξόφληση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και εισφορές.

 

  Ηράκλειο Απρίλιος 2020
Εθεωρήθη  
Ο Αναπληρωτής  Γενικός Διευθυντής Ο Συντάκτης
            & Δ/ντής  Δ/Ο Υπηρεσίας

της ΔΕΥΑΗ

 
  Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολογος Μηχανικός

Μ. Φοινικιανάκης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. :

 

Κ.Α. : 61.00.0002

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ:  3159/27-4-20  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

 

ΤΙΜΗ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

     €

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τεχνικό Προσωπικό 100 2,5 250 Χ 2 = 500 20,00 10.000,00
Διοικητικό Προσωπικό   35 0,4     14 Χ 2 = 28 20,00      560,00
Σύνολο Εργαζομένων 135   264 Χ 2 = 528 20,00   10.560,00
ΦΠΑ 24%      2.534,40
ΣΥΝΟΛΟ    13.094,40

 

Ο παραπάνω ενδεικτικός προϋπολογισμός καθώς και οι ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα της ισχύουσας Νομοθεσίας και ειδικότερα το άρθρο 21, του Ν. 3850/2010 <<Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων>>.

  Ηράκλειο Απρίλιος 2020
Εθεωρήθη  
Ο Αναπληρωτής  Γενικός Διευθυντής Ο Συντάκτης
            & Δ/ντής  Δ/Ο Υπηρεσίας

της ΔΕΥΑΗ

 
  Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Μ. Φοινικιανάκης  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΕΡΓΟ:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. :

 

Κ.Α. :61.00.0002

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ:  3159/27-4-20  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

CPV:71317210-8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ

( 264 X 2)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΩΡΑΣ  € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (για δύο έτη) 135 528    
                                                       

                                                                                Φ.Π.Α 24%

                                                              

                                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

……………………………

(Τόπος και Ημερομηνία)

      

Ο Προσφέρων

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο με σφραγίδα υπογραφόντων)

 

 

 

 

 

     

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2020