ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             Ηράκλειο  20-03-2019  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ: 2520/20-3-19

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

   Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

 Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για τις «Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων  ΔΕΥΑΗ, έτους 2018», προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (258.000,00),  με ΦΠΑ  εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (61.920,00) ευρώ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 269 του ν. 4412/2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων  ΔΕΥΑΗ, έτους 2018», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 1/2018 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:78ΛΑΟΡΙΗ-ΙΨΘ και ακολουθεί τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού , μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr με Α/Α 62631, που προκήρυξε η ΔΕΥΑΗ με αριθ.πρωτ:8598/20-8-18 Διακήρυξης  και ο οποίος κηρύχθηκε  μερικά άγονος   για τις ακόλουθες  ΟΜΑΔΕΣ:                                            

  1. Α. Προϋπολογισμός «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ έως και 3,5 tn», ύψους 100.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό CPV : 50111000-6.
  2. Β. Προϋπολογισμός «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ των 3,5 tn», ύψους 40.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50111000-6.
  3. Γ. Προϋπολογισμός «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ», ύψους 70.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50111000-6.
  4. Δ. Προϋπολογισμός «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ », ύψους 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50115100-5.
  5. Ε. Προϋπολογισμός «ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ», ύψους 8.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50112300-6.
  6. Ζ. Προϋπολογισμός «ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», ύψους 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50112110-07.
  7. Η. Προϋπολογισμός «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ύψους 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50112110-07.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr με Α/Α 72389 και  σφραγισμένο φάκελο εντός τριών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ (Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά Ηράκλειο ). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ 28/03/2019.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και  στο ΚΗΜΔΗΣ 28/03/2019.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 28/03/2019.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 29/03/2019,

Ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 05/04/2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10 / 04 /2019 ημέρα  Τρίτη  και ώρα : 10:00 π.μ.

Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, που προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, επισημαίνεται ότι ο φάκελος της προσφοράς τους θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» περιέχει:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ )

β) Εγγύηση συμμετοχής. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα στην οποία  δηλώνει ότι  έλαβε γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για την προκηρυσσόμενη προμήθεια και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

δ) Τεχνική Προσφορά

  • Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ « Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς»

Αντικείμενο της σύμβασης – Προϋπολογισμός

 Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσίες  επισκευής όλων των μεταφορικών μέσων της ΔΕΥΑΗ,

 έτους  2018», για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με αντίστοιχους  κωδικούς CPV, ως ανωτέρω ανάλυση.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανά ΟΜΑΔΑ  αναφέρεται στις προαναφερόμενες ΟΜΑΔΕΣ.

Κάθε  ενδιαφερόμενος  καλείται  να συμμετέχει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης   υποβάλλοντας  την  προσφορά του  σε μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ   του διαγωνισμού των προς προμήθεια ειδών, αλλά  προσφέροντας για το σύνολο των ειδών  και των ποσοτήτων κάθε ομάδας.

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται για κάθε Ομάδα   χωριστά, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής για το σύνολο των ειδών της  αντίστοιχης Ομάδας.

Προσφορά η οποία δεν αφορά το ΣΥΝΟΛΟ των ΕΙΔΩΝ μια Ομάδας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

Για την υποβολή της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  προσφοράς, που επισυνάπτεται στην παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για διαπραγμάτευση.

Λοιποί όροι της διαπραγμάτευσης

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της με αριθ.πρωτ:8598/20-8-18 Διακήρυξης   του προηγηθέντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού , που κηρύχθηκε μερικά άγονος , ως  την 70/2019 με ΑΔΑ:Ψ95ΣΟΡΙΗ-Α5Σ απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

Το κείμενο της Διακήρυξης και τα παραρτήματά της μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr με Α/Α 62631.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό (Ομάδα)  στην οποία συμμετέχουν ως άρθρο 2.2.2.1. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της προαναφερόμενης Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

Η παρούσα Πρόσκληση και τα έντυπα των οικονομικών προσφορών θα  αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr.

                                                         Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

                                                                                         ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΕΣΗΔΗΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ.2018 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ_signed

ΤΕΥΔ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α Α 62631

OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ