ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ12 ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                        Αρ.Πρωτ:  2105 / 2-3-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ THΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ12», στην περιοχή της Τυλίσου.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε τέσσερις χιλιάδες  (4.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.07.0104 με τίτλο «Συντήρηση και Καθαρισμός γεωτρήσεων» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 9/3/2018, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4.  είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι από την ημερομηνία ανάθεσης της παραγγελίας και θα παραδοθεί στη ΔΕΥΑΗ εντός πέντε εργασίμων ημερών.

 Γ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Το ποσό θα αναγράφεται και ολογράφως.

 

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑΗ, αρμόδιος Γεωλόγος κ. Π. Σοφίου, τηλέφωνο 2810 529416, 6944763673

 

           Ο Γεν. Δ/ντης

 

        Χ. Παπαματθαιάκης

                              

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ12

 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η.  

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Η ΔΕΥΑΗ προτείνει την επέμβαση καθαρισμού και συντήρησης στην γεώτρηση Τ12 στην περιοχή της Τυλίσου, δεδομένου ότι η μείωση της παροχής της δεν οφείλεται στην πτώση του υδροφόρου.

Έτσι προτείνει τον καθαρισμό της γεώτρησης βάθους 230μ. με χρήση κομπρεσέρ και σάπωνος (ξεμπάζωμα), καθώς και βούρτσισμα εσωτερικά στα σημεία των φίλτρων ώστε να αποκατασταθεί η ονομαστική παροχή της.

Θα ακολουθήσει καθαρισμός με χρήση υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) και πλύση με καθαρό νερό.

Της διαδικασίας αυτής προηγείται η εξαγωγή και μετά την πλύση η εισαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος.

Μετά το πέρας των εργασιών θα ακολουθήσει βιντεοσκόπηση, ώστε να δούμε την κατάσταση της τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης, δεδομένου ότι η γεώτρηση κατασκευάστηκε το έτος 1987 (31 ετών).

            Ηράκλειο 2 Μαρτίου 2018
       Εθεωρήθη
 Ο Γενικός Δ/ντής                   Ο Συντάκτης
   
Χ.Παπαματθαιάκης                  

                       Π. Σοφίου

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ12

 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η.  

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 76300000-6

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Καθαρισμός Γεώτρησης Τ12 της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 1 Υπηρεσία
                      Σύνολο  
                      Φ.Π.Α 24%  
               Γενικό Σύνολο  

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

 

 

 

………………/ …… / 2018

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ12