ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ.Πρωτ:  1477/19-2-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ TΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ», στο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε ένδεκα χιλιάδες  (11.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.07.0104 με τίτλο «Συντήρηση και Καθαρισμός γεωτρήσεων» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 1 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4.  είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι από την ημερομηνία ανάθεσης της υπηρεσίας οι καθαρισμοί θα ολοκληρωθούν  εντός δέκα εργασίμων ημερών.

 Γ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Το ποσό θα αναγράφεται και ολογράφως.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑΗ, αρμόδιος Γεωλόγος κ. Π. Σοφίου, τηλέφωνο 2810 529416, 6944763673

 

           Ο Γεν. Δ/ντης

 

        Χ. Παπαματθαιάκης

                              

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ12

 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η.  

 

 

 

                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Η ΔΕΥΑΗ προτείνει την επέμβαση καθαρισμού και συντήρησης σε δύο γεωτρήσεις  εντός του χώρου του Βιολογικού Καθαρισμού ώστε αυτές να χρησιμοποιηθούν για τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.

Οι γεωτρήσεις αυτές είχαν ανορυχθεί προ ετών και από τις γενόμενες μετρήσεις διαπιστώθηκε ότι χρήζουν καθαρισμoύ με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της παλαιότητας, αλλά και της ποιότητας του νερού που οπωσδήποτε δημιουργεί προβλήματα διάβρωσης των σωλήνων.

 

Οι εργασίες καθαρισμού συμπεριλαμβάνουν :

 1. Αφαίρεση της συσσωρευμένης ιλύος στις γεωτρήσεις.
 2. Χρήση ειδικών συρματόβουρτσων , ώστε να καθαριστούν τα φίλτρα των γεωτρήσεων.
 3. Ήπιους εμβολισμούς προκειμένου να έχουμε καλύτερη επικοινωνία του υδροφόρου στο υδρομαστευτικό μας έργο.
 4. Χρήση υποχλωριώδους  νατρίου (NaOCL) για την καταστροφή των σιδηροβακτηριδίων που έχουν συγκεντρωθείμ στις σωληνώσεων των γεωτρήσεων και στα φίλτρα.
 5. Πολύωρη πλύση των γεωτρήσεων με σάπωνες και νερό, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η καθαρότητα και η διαύγεια του νερού.
 6. Μετά το πέρας των καθαρισμών θα επακολουθήσει δοκιμαστική   άντληση σε κάθε γεώτρηση για την διαπίστωση της τελικής παροχής αυτών.

 

 

              Ηράκλειο 5 Φεβρουαρίου 2019
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                   Ο Συντάκτης
   
Χ.Παπαματθαιάκης                  

                       Π. Σοφίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η.  

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 76306666-6

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Καθαρισμός Γεωτρήσεων στο χώρο του Βιολογικού της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 2 γεωτρήσεις 5.500,00 11.000,00
                        Σύνολο     11.000,00
                        Φ.Π.Α 24%     2.640,00
                 Γενικό Σύνολο     13.640,00

 

 

 

              Ηράκλειο 5 Φεβρουαρίου 2019
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                   Ο Συντάκτης
   
Χ.Παπαματθαιάκης                  

                       Π. Σοφίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η.  

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 76306666-6

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Καθαρισμός Γεωτρήσεων στο χώρο του Βιολογικού της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 2 γεωτρήσεις    
                        Σύνολο      
                        Φ.Π.Α 24%      
                 Γενικό Σύνολο      

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

 

 

………………/ …… / 2019

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η ΔΕΥΑΗ προτείνει την επέμβαση καθαρισμού και συντήρησης σε δύο γεωτρήσεις  εντός του χώρου του Βιολογικού Καθαρισμού ώστε αυτές να χρησιμοποιηθούν για τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.

Οι γεωτρήσεις αυτές είχαν ανορυχθεί προ ετών και από τις γενόμενες μετρήσεις διαπιστώθηκε ότι χρήζουν καθαρισμoύ με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της παλαιότητας, αλλά και της ποιότητας του νερού που οπωσδήποτε δημιουργεί προβλήματα διάβρωσης των σωλήνων.

Οι εργασίες καθαρισμού συμπεριλαμβάνουν :

 1. Αφαίρεση της συσσωρευμένης ιλύος στις γεωτρήσεις.
 2. Χρήση ειδικών συρματόβουρτσων , ώστε να καθαριστούν τα φίλτρα των γεωτρήσεων.
 3. Ήπιους εμβολισμούς προκειμένου να έχουμε καλύτερη επικοινωνία του υδροφόρου στο υδρομαστευτικό μας έργο.
 4. Χρήση υποχλωριώδους  νατρίου (NaOCL) για την καταστροφή των σιδηροβακτηριδίων που έχουν συγκεντρωθείμ στις σωληνώσεων των γεωτρήσεων και στα φίλτρα.
 5. Πολύωρη πλύση των γεωτρήσεων με σάπωνες και νερό, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η καθαρότητα και η διαύγεια του νερού.
 6. Μετά το πέρας των καθαρισμών θα επακολουθήσει δοκιμαστική   άντληση σε κάθε γεώτρηση για την διαπίστωση της τελικής παροχής αυτών.
              Ηράκλειο 5 Φεβρουαρίου 2019
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                   Ο Συντάκτης
   
Χ.Παπαματθαιάκης                  

                       Π. Σοφίου

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η.  

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 76306666-6

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Καθαρισμός Γεωτρήσεων στο χώρο του Βιολογικού της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 2 γεωτρήσεις 5.500,00 11.000,00
                        Σύνολο     11.000,00
                        Φ.Π.Α 24%     2.640,00
                 Γενικό Σύνολο     13.640,00

 

              Ηράκλειο 5 Φεβρουαρίου 2019
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                   Ο Συντάκτης
   
Χ.Παπαματθαιάκης                  

                       Π. Σοφίου

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η.  

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 76306666-6

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Καθαρισμός Γεωτρήσεων στο χώρο του Βιολογικού της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 2 γεωτρήσεις    
                        Σύνολο      
                        Φ.Π.Α 24%      
                 Γενικό Σύνολο      

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

 

 

………………/ …… / 2019

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ