ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ »

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η. που βρίσκεται στο Ηράκλειο  Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ. 71500, με Α.Φ.Μ. 090030037 και Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, σε εφαρμογή  των διατάξεων  του άρθρου 118 του Ν. 4412/8-8-2016, προτίθεται να αναθέσει την ανωτέρω υπηρεσία, μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  προϋπολογισμού   5.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κωδικό CPV:71620000-0.

 Στοιχεία της προσφοράς 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως  την 11 – 07 -2017   ημέρα Δευτέρα, πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς να μην έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να δηλώσουν ότι θα τηρούν τα  κάτωθι:

1.Οι ειδικές χημικές αναλύσεις των προς άρδευση επεξεργασμένων λυμάτων αφορούν την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 497 / 14 – 05 – 2013 άδειας, που ελήφθη  από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ 145116 / 08 – 03 – 11.

2.Οι χημικές παράμετροι, που πρέπει να ελεχθούν, αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙV της ΚΥΑ 145116 / 11 και αφορούν αφ’ ενός ομάδα μετάλλων και στοιχείων  ( παράρτημα ΙΙ ) και αφ’ ετέρου ομάδα οργανικών μικρορύπων ( παράρτημα ΙV ).

3.Το πλήθος των αναλύσεων είναι τέσσερις ( 4 ) φορές για τις ουσίες του παραρτήματος ΙΙ και δύο ( 2 ) φορές για τις ουσίες του παραρτήματος ΙV. Η μέγιστη χρονική περίοδος, εντός της οποίας θα γίνουν οι προαναφερθείσες αναλύσεις είναι  τα δύο ( 2 ) έτη.

Οι ακριβείς χρονικές στιγμές, κατά τις οποίες θα γίνουν οι σχετικές δειγματοληψίες και αναλύσεις, θα καθοριστούν από τη ΔΕΥΑΗ.

4.Οι δειγματοληψίες θα γίνουν από τον ανάδοχο και τα δείγματα θα ληφθούν από τη δεξαμενή βάσης Δο, που βρίσκεται στο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού Ηρακλείου.

5.Το εργαστήριο ( του αναδόχου), που θα αναλάβει τις αναλύσεις, θα είναι πιστοποιημένο με ISO 17025, επί ποινή αποκλεισμού, για όλες τις παραμέτρους, που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και IV, χωρίς καμμία εξαίρεση, καθώς και για  τον τρόπο δειγματοληψίας.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από δήλωση της τήρησης των ανωτέρω θα απορρίπτεται.

Η Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  τον Κ.Α 64.98.0017  προϋπολογισμού του 2017 με τίτλο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ »

Διάρκεια σύμβασης

Η  χρονική διάρκεια περίπου 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού  της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529402 (κύριο Χ. Παπαδογιάννη).

 

                                                                                 Ηράκλειο  13-6-2017.

 

 Ο Γενικός Δ/ντής

                                                                                                   Ο Συντάκτης

 

                                                                                               Χ.Παπαδογιάννης                                                 Χ. Παπαματθαιάκης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

Έργο:

 

 

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ »

 

 

K. A. : 64.98.0017 

 

                                                 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Χημικές Παράμετροι CPV:71620000-0 Κόστος ανά κύκλο αναλύσεων

( € )

Πλήθος κύκλων αναλύσεων Συνολικό κόστος

( χωρίς Φ.Π.Α. )

Παραρτήματος ΙΙ

 

300 4 1.200
Παραρτήματος IV

 

1.900 2 3.800
Σύνολο

 

    5.000,00
Φ.Π.Α 24%

 

1.200,00
Γενικό Σύνολο

 

    6.200,00

 

Εθεωρήθη Ηράκλειο      13 /06 /2017
Ο Γενικός Δ/ντής                  Ο Συντάξας
Χ. Παπαματθαιάκης                Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

Έργο:

 

 

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ »

 

 

 

K. A. : 64.98.0017 

 

                                       ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Χημικές Παράμετροι CPV:71620000-0 Κόστος ανά κύκλο αναλύσεων

( € )

Πλήθος κύκλων αναλύσεων Συνολικό κόστος

( χωρίς Φ.Π.Α. )

Παραρτήματος ΙΙ

 

4
Παραρτήματος IV

 

2
Σύνολο

 

     
Φ.Π.Α 24%

 

Γενικό Σύνολο

 

     

 

 

 

 

Ηράκλειο ……………../2017

Ο Προσφέρων

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ