ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                    Αρ. Πρωτ:  10270/16-10-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

  Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2019».

 Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα  πέντε 4.685,00  ευρώ και θα βαρύνει τους Κ.Α. Κ.Α. 25.12.0013 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» με ποσό 4.685,00 ευρώ, και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» με ποσό 1.124,40 ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 23/10/2019, ημέρα Τετάρτη σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης θα παραδοθούν στη ΔΕΥΑΗ τα υλικά.

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

 Δ. Όλα τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Παραρτήματος της κατηγορίας στην οποία συμμετέχει.

 Ε. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  κ. Γ. Αμανάκη τηλέφωνο 2810-529379.

    

      Ο Γεν. Δ/ντης

 

 Χ. Παπαματθαιάκης 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00€ 

   

Αριθμός Μελέτης 10270/16-10-2019  

                                                                                

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2019

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 ΟΜΑΔΑ 1Η 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 3983)

1.Κρεμοσάπουνο χεριών (4 lt)

Σαπούνι υγρό χεριών, να σκοτώνει κατά 99,9% τα βλαβερά βακτηρίδια χωρίς να ερεθίζει το δέρμα. Να είναι συμβατό με, το ευρωπαϊκό πρότυπο (BS EN1276) για τη βακτηριοκτόνο δράση των χημικών απολυμαντικών, (εξουδετερώνει το e-coli και τη

σαλμονέλα).  Να μην περιέχει πετροχημικά, φωσφορικά άλατα, ένζυμα ή αρώματα. Να είναι υποαλλεργικό, κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα.

 1. Υγρό πατώματος (4 lt)

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται, με πιστοποίηση οικολογικού προϊόντος (eco label).

Κατάλληλο για επιφάνειες: ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π.

Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα, να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή. Θα πρέπει να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5% , να περιέχει σαπούνι min 0,8% και να περιέχει διαλύτη min 4%. Πλαστική φιάλη 4 λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.

 1. Υγρό τζαμιών (4lt)

Υπέρ  συμπυκνωμένο  οικολογικό  καθαριστικό  τζαμιών, με πιστοποίηση  οικολογικού    προϊόντος  (eco label).  Να  καθαρίζει αποτελεσματικά γυάλινες  και  λείες  επιφάνειες  χωρίς  να  αφήνει στίγματα  και  θαμπάδες.  Η  σύνθεση  του,  διευκολύνει  το  γρήγορο στέγνωμα των τζαμιών αφήνοντας παράλληλα ένα ευχάριστο άρωμα. Συσκευασία των 4 λίτρων.

ΟΜΑΔΑ 2Η 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 3922)

 1. Σκούπες απλές

Με τρίχα (διπλή) από συνθετικό για να συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης, 30 εκατ.

ΟΜΑΔΑ 3Η 

ΧΑΡΤΙΚΑ    (CPV 3376)

 1. Χαρτί υγείας (σε συσκευασία των 40 τεμ. συνολικά 2000 τεμάχια)

Χαρτί υγείας, λείο, υδατοδιαλυτό, λευκό Α ́ ποιότητας, 100 % πρωτογενής χαρτόμαζα, 100% λευκασμένο μη ανακυκλωμένο χαρτοπολτό, διαστάσεων φύλλων περίπου 10 Χ 10 Χ 33 μέτρα, βάρος ρολού 135 γραμμάρια (40 τεμαχίων) ± 5%. Πλήρως υδατοδιαλυτό.

 1. Χειροπετσέτες Ζικ Ζακ (για WC) (συσκευασία των 200 τεμ.)

Χειροπετσέτες Ζικ Ζακ από 100% λευκασμένο χαρτοπολτό, μονόφυλλη 25gr/m². Να είναι ανθεκτική και απορροφητική για χρήση σε συσκευή.

3.Χαρτί επαγγελματικό(βάρους 2,5kg)

Χαρτί κουζίνας (ρολά), λευκό, Α ́ ποιότητας, 100 % πρωτογενής χαρτόμαζα, 100% λευκασμένο μη ανακυκλωμένο  χαρτοπολτό, δίφυλλο με διάτρηση, 2,5 κιλών.

ΟΜΑΔΑ 4Η

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  –  ΤΣΑΝΤΕΣ (CPV 1964) 

 1. Σακούλες σκουπιδιών επαγγελματικές.

Σακούλες σκουπιδιών επαγγελματικές μαύρου χρώματος, από ανθεκτικό υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον.

                     ΟΜΑΔΑ 5Η

                  ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (CPV 2445)

1.Εντομοκτόνο

Εντομοκτόνο  ~300ml, μη τοξικό να μην αφήνει ίχνη σε επιφάνειες και να μην είναι διαβρωτικό .Να έχει άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων.

                                                                       Ηράκλειο  Σεπτέμβριος 2019

  

Ο Γενικός Δ/ντής                                                                                      Η Συντάξασα                               

                                                                                     

 Χ. Παπαματθαιάκης                                                                                  Γ. Αμανάκη           

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00€

Αριθμός Μελέτης  10270/16-10-2019  

 

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2019»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες ή σε όλες από τις έξι ομάδες προμήθειας ειδών καθαριότητας.
 2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη της λίστας για την/τις ομάδα /ες στην οποία/ες συμμετέχουν επί ποινή αποκλεισμού.
 3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν και να συμφωνήσουν με τους ακόλουθους γενικούς όρους, καθώς και να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα / προσπέκτους ή λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, όπου είναι δυνατόν να τεκμηριωθούν.

Τα προϊόντα καθαρισμού (απορρυπαντικά) και απολύμανσης (απολυμαντικά), θα

πρέπει να διαθέτουν τα εξής :

α. Καταχώρηση από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

β. Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

γ. Προδιαγραφές ISO

δ. Δελτία δεδομένων ασφαλείας

ε. Να   φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Όλα τα προϊόντα χαρτιού που περιλαμβάνονται θα πρέπει να τηρούν πρότυπα ποιότητας και να είναι ως προς την παραγωγή και διακίνησή τους πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

Τα απορρυπαντικά όπως και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να έχουν σε καμία περίπτωση δυσάρεστες οσμές, επίσης να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των εργαζομένων και επισκεπτών, αλλά και του ίδιου του προσωπικού καθαριότητας όπου αυτό τα χρησιμοποιεί.

Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές καθαρισμού του εργοστασίου παραγωγής των εκάστοτε επιφανειών (μάρμαρα, linoleum, μέταλλα, αντιστατικά δάπεδα κ.λ.π.).

Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτού, θα επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

 1. Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του.

2.KYA 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006).

3.Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) .

4.K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την

Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί καθιέρωσης συστήματος

καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να

κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη

Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ.

Ακόμη για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω:

Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης.

Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90%.

Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή

αιωρήματος ή διαλύματος.

Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό

Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.

Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων.

Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό.

Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.

Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του

προσωπικού και των επισκεπτών.

Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα

Ελληνικά ή και στα Αγγλικά όπου θα αναγράφεται το τηλέφωνο του Κέντρου

Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

Να γράφουν οδηγίες χρήσεως και δοσολογία.

Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.

Όσον αφορά τα είδη της Ομάδας Σακούλες, θα πρέπει να είναι βιοδιασπώμενες.

Θα είναι σε ποιότητα πολυαιθυλενίου ΗDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα

καταναλωτών Ευρώπης.

Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή, σύμφωνα με την οδηγία

91/155/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από την 2001/58/ΕΕ.

                                                                         

                                                                          Ηράκλειο  Σεπτέμβριος  2019

 

  ΕΘΕΩΡΗΘΗ  

                                                                

 Ο Γενικός Δ/ντής                                                      Η Συντάξασα

 

 Χ. Παπαματθαιάκης                                                   Γ. Αμανάκη  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                          ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00

                                                                                                       

Αριθμός Μελέτης: 10270/16-10- 2019

                              «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2019»

A΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΟΜΑΔΑ 1Η

                                   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 3983)

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Κρεμοσάπουνο χεριών 4 λίτρων ΤΕΜ 40 7,00 € 280,00 €
2 Υγρό πατώματος 4 λίτρων ΤΕΜ 30 4,50 € 135,00
3 Υγρό τζαμιών  4 λίτρων ΤΕΜ 20 4,50  90,00
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο      505,00 €         
                               Φ.Π.Α   24%      121,20 €    
                                          ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ       626,20€   

 

                              

                       Ηράκλειο   Σεπτέμβριος 2019

Εθεωρήθη

 

 
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
   
Χ. Παπαματθαιάκης                                 Γ. Αμανάκη

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00

 

Αριθμός Μελέτης  10270/16-10-2019  

 

                                       «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2019»

                                 Β΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                                              ΟΜΑΔΑ 2Η 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 3922)          

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σκούπες απλές (διπλές) ΤΕΜ 10 3,00       30,00    
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο  30,00   € 
                             Φ.ΠΑ. 24%    7,20   €
                                      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   37,20 €
     

                              Ηράκλειο   Σεπτέμβριος 2019

 

  Εθεωρήθη  
  Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
     
  Χ. Παπαματθαιάκης                                 Γ. Αμανάκη

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00

 

Αριθμός Μελέτης   10270/16-10-2019  

 

                                       «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2019»

                                     Γ΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                                ΟΜΑΔΑ 3Η 

ΧΑΡΤΙΚΑ    (CPV 3376)

          

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Χαρτί υγείας  των  135 γραμμαρίων ΤΕΜ 2.000       0,50   € 1.000,00 €
2  Χειροπετσέτες Ζικ Ζακ για WC

των 5,5 – 5,7 κιλών

 

ΤΕΜ 50 16,00   € 800,00 €
3 Χαρτί  βάρους 2,5 kg επαγγελματικό ΤΕΜ 100 8,00   €    800,00€
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.600,00€ 
                            Φ.Π.Α. 24%      624,00€
                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.224,00€

 

                       Ηράκλειο Σεπτέμβριος  2019
Εθεωρήθη  
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
   
Χ. Παπαματθαιάκης Γ. Αμανάκη

 

 


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00

 

Αριθμός Μελέτης 10270/16-10- 2019  

                                                                                  

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2019»

Δ΄  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 4Η

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΤΣΑΝΤΕΣ (CPV 1964)

 

          

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σακούλες   μεγάλες σκουπιδιών επαγγελματικές ΚΙΛΑ 200 4.00   € 800,00 €
2 Σακούλες Διάφανες με χερούλι (32 Χ50) ΚΙΛΑ 100 3,50 € 350,00 €
3 Σακούλες Διάφανες για καλαθάκια (50Χ65) λευκό ΚΙΛΑ 100 3,00 € 300,00 €
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.450,00 € 
                             Φ.Π.Α. 24% 348,00 € 
                                     ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ    1.798,00 €

 

                Ηράκλειο Σεπτέμβριος  2019
Εθεωρήθη  
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
   
Χ. Παπαματθαιάκης Γ. Αμανάκη

 

 


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00

 

Αριθμός Μελέτης     10270/16-10 -2019  

  

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2019»

 

Ε΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 5Η

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (CPV 2445)

 

          

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ  
1 Εντομοκτόνο       ΤΕΜ 10 10,00  €  100,00 €      
             
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο 100,00 €           
                             Φ.Π.Α. 24%    24,00 €   
                                     ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ     124,00 €  
     

 

 

Ηράκλειο Σεπτέμβριος  2019

  Εθεωρήθη  
  Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
     
  Χ. Παπαματθαιάκης Γ. Αμανάκη

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00

 

Αριθμός Μελέτης  10270/16-10-2019 Κ.Α25.12.0013

                                                    

                       «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2019»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ          

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  
1  ΟΜΑΔΑ 1Η

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 3983)

505,00€  
2 ΟΜΑΔΑ 2Η 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 3922)

 30,00 €  
3 ΟΜΑΔΑ 3Η ΧΑΡΤΙΚΑ    (CPV 3376)  2.600,00 €  
4 ΟΜΑΔΑ 4Η  ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΤΣΑΝΤΕΣ (CPV 1964)   1.450,00 €  
5 ΟΜΑΔΑ 5Η  ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (CPV  2445)   100,00€  
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο                               4.685,00€  
                             Φ.Π.Α. 24% 1.124,40€   
                                     ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ     5.809,40€  
     

 

Ηράκλειο Σεπτέμβριος  2019

  Εθεωρήθη  
  Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
     
  Χ. Παπαματθαιάκης Γ. Αμανάκη

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00€

         HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                

    Αριθμός Μελέτης   10270/16-10- 2019                        

                       «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2019»

A΄  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1Η

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 3983)

Της επιχείρησης ……………………….……………………….…………,Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….…………………………….., έδρα ………………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..      

                                                                     

 

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Κρεμοσάπουνο χεριών 4 λίτρων ΤΕΜ 40    
2 Υγρό πατώματος 4 λίτρων ΤΕΜ 30    
3 Υγρό τζαμιών  4 λίτρων ΤΕΜ 20    
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο  
                               Φ.Π.Α   24%  
                                          ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ηράκλειο …………………………..  2019

                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00€

          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        

Αριθμός Μελέτης     10270/16-10-2019                

                                       «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2019»

                              Β  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΟΜΑΔΑ 2Η 

                    ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 3922)

Της επιχείρησης ……………………….……………………….…………,Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….…………………………….., έδρα ………………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………….                                             

                                                                      

 

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σκούπες απλές (διπλές) ΤΕΜ 10    
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο  
                             Φ.ΠΑ. 24%  
                                      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 Ηράκλειο ………………………………2019

                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00€

 

Αριθμός Μελέτης 10270/16-10-2019  

                                      «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2018»

Γ΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 3Η

ΧΑΡΤΙΚΑ    (CPV 3376)

Της επιχείρησης ……………………….……………………….…………,Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….…………………………….., έδρα ………………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………….          

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Χαρτί υγείας  των  135 γραμμαρίων ΤΕΜ 2.000                    €                    €
2  Χειροπετσέτες Ζικ Ζακ για WC

των 5,5 – 5,7 κιλών

 

ΤΕΜ 50              €                    €
3 Χαρτί  βάρους 2,5 kg επαγγελματικό ΤΕΜ 100              €                       €
                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ

 

                    € 
                                                                                             Φ.Π.Α. 24%                      €
                                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                      €

 

  Ηράκλειο ………………..  2019

                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00€

 

Αριθμός Μελέτης  10270/16-10 -2019  

                                                                                

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2018»

Δ΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 4Η

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΤΣΑΝΤΕΣ (CPV 1964)

Της επιχείρησης ……………………….……………………….…………,Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….…………………………….., έδρα ………………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………….          

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σακούλες   μεγάλες σκουπιδιών επαγγελματικές ΚΙΛΑ 200    
2 Σακούλες Διάφανες με χερούλι (32 Χ50) ΚΙΛΑ 100    
3 Σακούλες Διάφανες για καλαθάκια (50Χ65) λευκό ΚΙΛΑ 100    
                              Σ Υ Ν Ο Λ Ο  
                             Φ.Π.Α. 24%  
                                     ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ     

 

                                                                      Ηράκλειο ……………………  2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,00€
Αριθμός Μελέτης     10270/16-10-2019  

 

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2019»

Ε΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 5Η

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (CPV 2445)

Της επιχείρησης ……………………….……………………….…………,Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….…………………………….., έδρα ………………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………………………………         

Α/Α ΕΙΔΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Εντομοκτόνο       ΤΕΜ 10       €             €    
                                                                 Σ Υ Ν Ο Λ Ο

 

            €         
                                                                                               Φ.Π.Α. 24%             € 
                                                                                                            ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ                €

 

                                                                      Ηράκλειο ……………………  2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019