ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019”

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                   Αρ. Πρωτ: 3142/8-4-2019         

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια Υλικών – Εργαλείων για το Μηχανουργείο της Υπηρεσίας έτους 2019».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (16.887,30) (ΑΝΕΥ ΦΠΑ), και θα βαρύνει το κονδύλι του προϋπολογισμού με Κ.Α. 12.03.00.04 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ)»  του οικονομικού έτους 2019 και το Φ.Π.Α. ποσού ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (4.052,95 ) θα βαρύνει τον Κ.Α.  54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ 24%».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας μέχρι τις 15 Aπριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Τα ανωτέρω  δικαιολογητικά είναι επί ποινή αποκλεισμού από τους συμμετέχοντες.

  Όλα τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής .

  Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  κ. Γ. Αμανάκη τηλέφωνο 2810-529379.   

   

                                                                Ο Γεν. Δ/ντης

 

                                                              Χ. Παπαματθαιάκης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αρ. Πρωτ: 3142/8-4-19 Κ.Α 12.03.00.04

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   16.887,30  €   

 

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΕΥΑΗ

Τα   υλικά που θα προμηθευτεί η ΔΕΥΑΗ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω  τεχνικές προδιαγραφές:

Α/Α                                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

1 Στραντζαριστά ανοξείδωτα 40Χ40Χ1,5  mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301/304 κατά ΕΝ 10088-3:2005 ΜΕΤΡΑ

50

2 Στραντζαριστά ανοξείδωτα 30Χ30Χ1,5  mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301/304 κατά ΕΝ 10088-3:2005 ΜΕΤΡΑ

80

3 Στραντζαριστά με ψυχρό γαλβάνισμα

38Χ38Χ1,5   mm ,Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005

ΜΕΤΡΑ

300

4 Στραντζαριστά  με ψυχρό γαλβάνισμα

30Χ30Χ1,5 mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005

ΜΕΤΡΑ

150

5 Στραντζαριστά με ψυχρό γαλβανισμα

30Χ20Χ1,5  mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005

ΜΕΤΡΑ

150

6 Στραντζαριστά με ψυχρό γαλβάνισμα, Β.Τ 50Χ30Χ1,8  mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ

108

7 Λαμαρίνες κριθαράκι με γαλβάνισμα εν θερμώ ,Διατομής (125*250*3 ) mm με διαμόρφωση, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΦΥΛΛΑ

15

8 Λαμαρίνες με ψυχρό γαλβάνισμα (100*200*3mm ), Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΦΥΛΛΑ

10

9 Λαμαρίνες με ψυχρό γαλβάνισμα ,Διατομής 125*250*1,5) mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΦΥΛΛΑ

10

10 Λαμαρίνες με ψυχρό γαλβάνισμα (125*250*5) mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΦΥΛΛΑ

5

11 Στραντζαριστά με ψυχρό γαλβάνισμα  ΒΤ

Διατομής (40Χ40Χ1,8 ) mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005

ΜΕΤΡΑ

90

12 Γωνίες με γαλβάνισμα εν θερμώ (30Χ30Χ3 ) mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ

90

13 Μεντεσέδες σιδήρου με φτερό Φ12 mm  με ψυχρό γαλβάνισμα , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ

60

14 Μεντεσέδες σιδήρου με φτερό Φ14 mm  και ψυχρό γαλβάνισμα , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ

60

15 Μεντεσέδες σιδήρου με φτερό Φ16 mm  και ψυχρό γαλβάνισμα , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ

50

16 Γωνίες με γαλβανισμα εν θερμώ ,Διατομής ( 40Χ40Χ4)  mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ

180

17 Πλέγματα με ψυχρό γαλβάνισμα  ,διαστάσεων (500mm*200mm) και βροχίδα (5Χ10) mm ΤΕΜΑΧΙΑ

20

18 Γωνίες  με γαλβανισμα εν θερμώ  (25Χ25Χ3 ) mm , S235/St 37-2 ΜΕΤΡΑ

108

19 Αλυσίδα με ψυχρό γαλβανισμα  Φ8 mm S235/St 37-2 ΜΕΤΡΑ

20

20 Λάμα με  γαλβανισμα εν θερμώ , Διατομής ( 20Χ3 ) mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ

120

21 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,Διατομής   ( 40Χ8)  mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ

60

22 Λάμα  ανοξείδωτη (20Χ3 )mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301/304 κατά ΕΝ 10088-3:2005 ΜΕΤΡΑ

40

23 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής (80Χ8) mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ

48

24 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής ( 30Χ5 ) mm, Χάλυβας S235/St 37-2  κατά DIN/EN 10025-2: 20055-2: 2005 ΜΕΤΡΑ

60

25 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής  ( 50Χ8)  mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ

60

26 Περτσίνια Φ4*16 mm τυφλά σε κουτιά 500 τεμαχίων αλουμινίου ΚΟΥΤΙΑ

2

27 Λαμαρινόβιδες  αυτοδιάτρητες, Φρεζάτη τετράγωνη  10χ1 TS 10X1/2 ΤΕΜΑΧΙΑ

500

28 Λαμαρινόβιδες  αυτοδιάτρητες, Φρεζάτη τετράγωνη  10χ3/4 TS 10X1/2 ΤΕΜΑΧΙΑ

500

29 Λαμαρινόβιδες  αυτοδιάτρητες,  τετράγωνη  10χ 1 1/4 TS

10X1/2

ΤΕΜΑΧΙΑ

500

30 Λάμα  ανοξείδωτη   διατομής (30Χ3) mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301/304 κατά ΕΝ 10088-3:2005 ΜΕΤΡΑ

60

31 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής (30Χ3) mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ

84

32 Λάμα  με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής (40Χ3 )mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ

84

33 Σωλήνες 6 -μετρες με γαλβάνισμα εν θερμώ .Φ89-3’’ βαρέως τύπου με πράσινη ετικέτα και άγκιστρο για στήριξη καλωδίου ΔΕΗ, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ

5

34 Σωλήνες 6 -μετρες με γαλβάνισμα εν θερμώ . Φ33-1’’  βαρέως τύπου με πράσινη ετικέτα και άγκιστρο για στήριξη καλωδίου ΔΕΗ, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ

15

35 Σωλήνες 6 -μετρες  γαλβαν.Φ26-  3/4’’ βαρέως τύπου με πράσινη ετικέτα, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ

5

36 Σωλήνες 6 -μετρες μαύρη πράσινη  διατομής (εξωτερική Φ26 mm -3/4’’ x Φ20 mm  εσωτερική ) ΤΕΜΑΧΙΑ

20

37 Λαμαρίνα με ψυχρό γαλβάνισμα διάτρητη Φ5 mm, Διατομής (1,25Χ2,50) m και πάχος 1,0 mm ΤΕΜΑΧΙΑ

20

38 Σίτα αλουμινίου 1 m πλάτος και 20m μήκος σε ρολό με ενισχυμένο σύρμα. ΜΕΤΡΑ

40

39 Αντισκωριακό spray ΤΕΜΑΧΙΑ

10

40 Spray για ψυχρό γαλβάνισμα ΤΕΜΑΧΙΑ

10

41 Μασίφ Σίδερο Φ 20 mm μαύρο, Χάλυβας S235/St 37-2 ΜΕΤΡΑ

30

42 Ηλεκτρόδια ΙΝΟΧ  Φ 2,5 mm ΚΟΥΤΙΑ

10

43 Σύρμα για ηλεκτροσυγκόλληση Αργκόν 0,8 mm. ΚΙΛΑ

30

44 Μεταλλ.βύσμα Γαλβαν. Φ 12Χ100 mm Χάλυβας S235/St 37-2 ΤΕΜΑΧΙΑ

120

45 Μεταλλ.βύσμα Γαλβαν. Φ 10Χ120 mm Χάλυβας S235/St 37-2 ΤΕΜΑΧΙΑ

120

46 Μεταλλ.βύσμα Γαλβαν.  Φ 10Χ70 mm, Χάλυβας S235/St 37-2 ΤΕΜΑΧΙΑ

120

47 Μεταλλ.βύσμα Γαλβαν.  Φ   8Χ100 mm, Χάλυβας S235/St 37-2 ΤΕΜΑΧΙΑ

120

48 Μεταλλ.βύσμα INOX A2      12Χ120 mm ΤΕΜΑΧΙΑ

60

49 Μεταλλ.βύσμα INOX A2      10Χ100 mm ΤΕΜΑΧΙΑ

60

50 Μεταλλ.βύσμα INOX A2        8Χ80   mm ΤΕΜΑΧΙΑ

60

   51 Γωνιές με γαλβάνισμα εν θερμώ 40χ40χ4 και ύψος 2,5 μ , με οπές για περίφραξη χώρου ΤΕΜΑΧΙΑ 40
   52 Γωνιές με γαλβάνισμα εν θερμώ 40χ40χ4 και ύψος 1,0 μ ΤΕΜΑΧΙΑ 20
   53 Δίχτυ γαλβανιζέ Νο 15 , (6χ6) mm και ύψος 1,80 μ  20μ/Ρολό 10
54 Σύρμα γαλβανιζέ Νο 15        ΚΙΛΑ 40
55 Σύρμα γαλβανιζέ Νο 10        ΚΙΛΑ 20

 

Εθεωρήθη

Ηράκλειο Φεβρουάριος 2019

Ο Γενικός Δ/ντής

 

Ο Συντάκτης
 

 

 

 

 
 

Χάρης Παπαματθαιάκης

 

Χαρίσης  Τζαμπάζης

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Αρ. Πρωτ: 3142/8-4-19                                                           

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   16.887,30  €        

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     Κ.Α 12.03.00.04

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ

1 Στραντζαριστά ανοξείδωτα 40Χ40Χ1,5  mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301/304 κατά ΕΝ 10088-3:2005 ΜΕΤΡΑ 50  

 

9,60

480,00
2 Στραντζαριστά ανοξείδωτα 30Χ30Χ1,5  mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301/304 κατά ΕΝ 10088-3:2005 ΜΕΤΡΑ 80  

 

7,50

600,00
3 Στραντζαριστά με ψυχρό γαλβάνισμα

38Χ38Χ1,5   mm ,Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005

ΜΕΤΡΑ 300  

 

2,19

657,00
4 Στραντζαριστά  με ψυχρό γαλβάνισμα

30Χ30Χ1,5 mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005

ΜΕΤΡΑ 150  

 

1,70

255,00
5 Στραντζαριστά με ψυχρό γαλβανισμα

30Χ20Χ1,5  mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005

ΜΕΤΡΑ 150  

 

1,40

210,00
6 Στραντζαριστά με ψυχρό γαλβάνισμα, Β.Τ 50Χ30Χ1,8  mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 108  

 

2,85

307,80
7 Λαμαρίνες κριθαράκι με γαλβάνισμα εν θερμώ ,Διατομής (125*250*3 ) mm με διαμόρφωση, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΦΥΛΛΑ 15  

 

 

158,00

2370,00
8 Λαμαρίνες με ψυχρό γαλβάνισμα (100*200*3mm ), Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΦΥΛΛΑ 10  

 

65,00

650,00
9 Λαμαρίνες με ψυχρό γαλβάνισμα ,Διατομής 125*250*1,5) mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΦΥΛΛΑ 10  

 

 

50,00

500,00
10 Λαμαρίνες με ψυχρό γαλβάνισμα (125*250*5) mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΦΥΛΛΑ 5  

 

228,70

1143,50
11 Στραντζαριστά με ψυχρό γαλβάνισμα  ΒΤ

Διατομής (40Χ40Χ1,8 ) mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005

ΜΕΤΡΑ 90  

 

 

2,84

255,60
12 Γωνίες με γαλβάνισμα εν θερμώ (30Χ30Χ3 ) mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 90  

 

2,58

232,20
13 Μεντεσέδες σιδήρου με φτερό Φ12 mm  με ψυχρό γαλβάνισμα , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ 60  

 

0,40

24,00
14 Μεντεσέδες σιδήρου με φτερό Φ14 mm  και ψυχρό γαλβάνισμα , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ 60  

 

 

0,50

30,00
15 Μεντεσέδες σιδήρου με φτερό Φ16 mm  και ψυχρό γαλβάνισμα , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ 50  

0,60

30,00
16 Γωνίες με γαλβανισμα εν θερμώ ,Διατομής ( 40Χ40Χ4)  mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 180  

 

 

4,38

788,40
17 Πλέγματα με ψυχρό γαλβάνισμα  ,διαστάσεων (500mm*200mm) και βροχίδα (5Χ10) mm ΤΕΜΑΧΙΑ 20  

 

27,00

540,00
18 Γωνίες  με γαλβανισμα εν θερμώ  (25Χ25Χ3 ) mm , S235/St 37-2 ΜΕΤΡΑ 108  

1,90

205,20
19 Αλυσίδα με ψυχρό γαλβανισμα  Φ8 mm S235/St 37-2 ΜΕΤΡΑ 20  

8,50

170,00
20 Λάμα με  γαλβανισμα εν θερμώ , Διατομής ( 20Χ3 ) mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 120  

 

1,00

120.00
21 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,Διατομής   ( 40Χ8)  mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 60  

 

4,10

246.00
22 Λάμα  ανοξείδωτη (20Χ3 )mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301/304 κατά ΕΝ 10088-3:2005 ΜΕΤΡΑ 40  

 

2,70

108.00
23 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής (80Χ8) mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 48  

 

9.00

432.00
24 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής ( 30Χ5 ) mm, Χάλυβας S235/St 37-2  κατά DIN/EN 10025-2: 20055-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 60  

 

2,04

122,40
25 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής  ( 50Χ8)  mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 60  

 

5,74

344,40
26 Περτσίνια Φ4*16 mm τυφλά σε κουτιά 500 τεμαχίων αλουμινίου ΚΟΥΤΙΑ 2  

7,50

15.00
27 Λαμαρινόβιδες  αυτοδιάτρητες, Φρεζάτη τετράγωνη  10χ1 TS

10X1/2

ΤΕΜΑΧΙΑ 500  

 

0,018

9,00
28 Λαμαρινόβιδες  αυτοδιάτρητες, Φρεζάτη τετράγωνη  10χ3/4 TS  10X1/2 ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,018 9,00
29 Λαμαρινόβιδες  αυτοδιάτρητες,  τετράγωνη  10χ 1 1/4 TS

10X1/2

ΤΕΜΑΧΙΑ 500          0,022          11,00
30 Λάμα  ανοξείδωτη   διατομής (30Χ3) mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301/304 κατά ΕΝ 10088-3:2005

 

ΜΕΤΡΑ 60  

 

3,53

211,80
31 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής (30Χ3) mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 84  

 

1,60

134.40
32 Λάμα  με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής (40Χ3 )mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 84  

 

2,05

172.20
33 Σωλήνες 6 -μετρες με γαλβάνισμα εν θερμώ .Φ89-3’’ βαρέως τύπου με πράσινη ετικέτα και άγκιστρο για στήριξη καλωδίου ΔΕΗ, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ 5  

 

 

 

110,40

552,00
34 Σωλήνες 6 -μετρες με γαλβάνισμα εν θερμώ . Φ33-1’’  βαρέως τύπου με πράσινη ετικέτα και άγκιστρο για στήριξη καλωδίου ΔΕΗ, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ 15  

 

 

 

31,20

468,00
35 Σωλήνες 6 -μετρες  γαλβαν.Φ26-  3/4’’ βαρέως τύπου με πράσινη ετικέτα, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ 5  

 

 

21,36

106,80
36 Σωλήνες 6 -μετρες μαύρη πράσινη  διατομής (εξωτερική Φ26 mm -3/4’’ x Φ20 mm  εσωτερική ) ΤΕΜΑΧΙΑ 20  

 

16,56

331,20
37 Λαμαρίνα με ψυχρό γαλβάνισμα διάτρητη Φ5 mm, Διατομής (1,25Χ2,50) m και πάχος 1,0 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 20  

 

65,63

1312,60
38 Σίτα αλουμινίου 1 m πλάτος και 20m μήκος σε ρολό με ενισχυμένο σύρμα. ΜΕΤΡΑ 40  

3,65

146,00
39 Αντισκωριακό spray ΤΕΜΑΧΙΑ 10 8,40 84,00
40 Spray για ψυχρό γαλβάνισμα ΤΕΜΑΧΙΑ 10 11,50 115,00
41 Μασίφ Σίδερο Φ 20 mm μαύρο, Χάλυβας S235/St 37-2 ΜΕΤΡΑ 30  

2,60

78,00
42 Ηλεκτρόδια ΙΝΟΧ  Φ 2,5 mm ΚΟΥΤΙΑ 10 42,00 420,00
43 Σύρμα για ηλεκτροσυγκόλληση Αργκόν 0,8 mm. ΚΙΛΑ 30  

3,40

102,00
44 Μεταλλ.βύσμα Γαλβαν. Φ 12Χ100 mm Χάλυβας S235/St 37-2 ΤΕΜΑΧΙΑ 120  

0,35

42,00
45 Μεταλλ.βύσμα Γαλβαν. Φ 10Χ120 mm Χάλυβας S235/St 37-2 ΤΕΜΑΧΙΑ 120             0,33          39,60
46 Μεταλλ.βύσμα Γαλβαν.  Φ 10Χ70 mm, Χάλυβας S235/St 37-2 ΤΕΜΑΧΙΑ 120  

0,22

26,40
47 Μεταλλ.βύσμα Γαλβαν.  Φ   8Χ100 mm, Χάλυβας S235/St 37-2 ΤΕΜΑΧΙΑ 120  

0,19

22,80
48 Μεταλλ.βύσμα INOX A2      12Χ120 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,80 108,00
49 Μεταλλ.βύσμα INOX A2      10Χ100 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,35 81,00
50 Μεταλλ.βύσμα INOX A2        8Χ80   mm ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,80 48,00
51 Γωνιές με γαλβάνισμα εν θερμώ 40χ40χ4 και ύψος 2,5 μ , με οπές για περίφραξη χώρου  

ΤΕΜΑΧΙΑ

40 12,00 480,00
52 Γωνιές με γαλβάνισμα εν θερμώ 40χ40χ4 και ύψος 1,0 μ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 5,00 100,00
   53 Δίχτυ γαλβανιζέ Νο 15 , (6χ6) mm και ύψος 1,80 μ  20μ/Ρολό 10 75,00 750,00
54 Σύρμα γαλβανιζέ Νο 15

 

       ΚΙΛΑ 40 1,5   60,00
55 Σύρμα γαλβανιζέ Νο 10

 

       ΚΙΛΑ 20 1.5   30,00
   

 

  ΣΥΝΟΛΟ 16.887,30
   

 

  ΦΠΑ(24%) 4.052,95
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

20.940,25

 

Εθεωρήθη

Ηράκλειο Φεβρουάριος 2019
Ο Γενικός Δ/ντής

 

Ο Συντάκτης

 

 

 

 

 
 

Χ. Παπαματθαιάκης

 

Χ. Τζαμπάζης

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

Αρ. Πρωτ: 3142/8-4-19                                                          

 

Κ.Α 12.03.00.04

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Α/Α                           ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ     ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

   ΕΥΡΩ

1 Στραντζαριστά ανοξείδωτα 40Χ40Χ1,5  mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301/304 κατά ΕΝ 10088-3:2005 ΜΕΤΡΑ 50    
2 Στραντζαριστά ανοξείδωτα 30Χ30Χ1,5  mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301/304 κατά ΕΝ 10088-3:2005 ΜΕΤΡΑ 80    
3 Στραντζαριστά με ψυχρό γαλβάνισμα

38Χ38Χ1,5   mm ,Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005

ΜΕΤΡΑ 300    
4 Στραντζαριστά  με ψυχρό γαλβάνισμα

30Χ30Χ1,5 mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005

ΜΕΤΡΑ 150    
5 Στραντζαριστά με ψυχρό γαλβανισμα

30Χ20Χ1,5  mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005

ΜΕΤΡΑ 150    
6 Στραντζαριστά με ψυχρό γαλβάνισμα, Β.Τ 50Χ30Χ1,8  mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 108    
7 Λαμαρίνες κριθαράκι με γαλβάνισμα εν θερμώ ,Διατομής (125*250*3 ) mm με διαμόρφωση, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΦΥΛΛΑ 15    
8 Λαμαρίνες με ψυχρό γαλβάνισμα (100*200*3mm ), Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΦΥΛΛΑ 10    
9 Λαμαρίνες με ψυχρό γαλβάνισμα ,Διατομής 125*250*1,5) mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΦΥΛΛΑ 10    
10 Λαμαρίνες με ψυχρό γαλβάνισμα (125*250*5) mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΦΥΛΛΑ 5    
11 Στραντζαριστά με ψυχρό γαλβάνισμα  ΒΤ

Διατομής (40Χ40Χ1,8 ) mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005

ΜΕΤΡΑ 90    
12 Γωνίες με γαλβάνισμα εν θερμώ (30Χ30Χ3 ) mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 90    
13 Μεντεσέδες σιδήρου με φτερό Φ12 mm  με ψυχρό γαλβάνισμα , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ 60    
14 Μεντεσέδες σιδήρου με φτερό Φ14 mm  και ψυχρό γαλβάνισμα , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ 60    
15 Μεντεσέδες σιδήρου με φτερό Φ16 mm  και ψυχρό γαλβάνισμα , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ 50    
16 Γωνίες με γαλβανισμα εν θερμώ ,Διατομής ( 40Χ40Χ4)  mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 180    
17 Πλέγματα με ψυχρό γαλβάνισμα  ,διαστάσεων (500mm*200mm) και βροχίδα (5Χ10) mm ΤΕΜΑΧΙΑ 20    
18 Γωνίες  με γαλβανισμα εν θερμώ  (25Χ25Χ3 ) mm , S235/St 37-2 ΜΕΤΡΑ 108    
19 Αλυσίδα με ψυχρό γαλβανισμα  Φ8 mm S235/St 37-2 ΜΕΤΡΑ 20    
20 Λάμα με  γαλβανισμα εν θερμώ , Διατομής ( 20Χ3 ) mm, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 120    
21 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,Διατομής   ( 40Χ8)  mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 60    
22 Λάμα  ανοξείδωτη (20Χ3 )mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301/304 κατά ΕΝ 10088-3:2005 ΜΕΤΡΑ 40    
23 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής (80Χ8) mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 48    
24 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής ( 30Χ5 ) mm, Χάλυβας S235/St 37-2  κατά DIN/EN 10025-2: 20055-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 60    
25 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής  ( 50Χ8)  mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 60    
26 Περτσίνια Φ4*16 mm τυφλά σε κουτιά 500 τεμαχίων αλουμινίου ΚΟΥΤΙΑ 2    
27 Λαμαρινόβιδες  αυτοδιάτρητες, Φρεζάτη τετράγωνη  10χ1 TS

10X1/2

ΤΕΜΑΧΙΑ 500    
28 Λαμαρινόβιδες  αυτοδιάτρητες, Φρεζάτη τετράγωνη  10χ3/4 TS

10X1/2

ΤΕΜΑΧΙΑ 500    
29 Λαμαρινόβιδες  αυτοδιάτρητες,  τετράγωνη  10χ 1 1/4 TS

10X1/2

ΤΕΜΑΧΙΑ 500    
30 Λάμα  ανοξείδωτη   διατομής (30Χ3) mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301/304 κατά ΕΝ 10088-3:2005 ΜΕΤΡΑ 60    
31 Λάμα με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής (30Χ3) mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 84    
32 Λάμα  με γαλβάνισμα εν θερμώ ,διατομής (40Χ3 )mm , Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΜΕΤΡΑ 84    
33 Σωλήνες 6 -μετρες με γαλβάνισμα εν θερμώ .Φ89-3’’ βαρέως τύπου με πράσινη ετικέτα και άγκιστρο για στήριξη καλωδίου ΔΕΗ, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ 5    
34 Σωλήνες 6 -μετρες με γαλβάνισμα εν θερμώ . Φ33-1’’  βαρέως τύπου με πράσινη ετικέτα και άγκιστρο για στήριξη καλωδίου ΔΕΗ, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ 15    
35 Σωλήνες 6 -μετρες  γαλβαν.Φ26-  3/4’’ βαρέως τύπου με πράσινη ετικέτα, Χάλυβας S235/St 37-2 κατά DIN/EN 10025-2: 2005 ΤΕΜΑΧΙΑ 5    
36 Σωλήνες 6 -μετρες μαύρη πράσινη  διατομής (εξωτερική Φ26 mm -3/4’’ x Φ20 mm  εσωτερική ) ΤΕΜΑΧΙΑ 20    
37 Λαμαρίνα με ψυχρό γαλβάνισμα διάτρητη Φ5 mm, Διατομής (1,25Χ2,50) m και πάχος 1,0 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 20    
           
38 Σίτα αλουμινίου 1 m πλάτος και 20m μήκος σε ρολό με ενισχυμένο σύρμα. ΜΕΤΡΑ 40    
           
39 Αντισκωριακό spray ΤΕΜΑΧΙΑ 10    
40 Spray για ψυχρό γαλβάνισμα ΤΕΜΑΧΙΑ 10    
           
41 Μασίφ Σίδερο Φ 20 mm μαύρο, Χάλυβας S235/St 37-2 ΜΕΤΡΑ 30    
           
42 Ηλεκτρόδια ΙΝΟΧ  Φ 2,5 mm ΚΟΥΤΙΑ 10    
43 Σύρμα για ηλεκτροσυγκόλληση Αργκόν 0,8 mm. ΚΙΛΑ 30    
           
44 Μεταλλ.βύσμα Γαλβαν. Φ 12Χ100 mm Χάλυβας S235/St 37-2 ΤΕΜΑΧΙΑ 120    
45 Μεταλλ.βύσμα Γαλβαν. Φ 10Χ120 mm Χάλυβας S235/St 37-2 ΤΕΜΑΧΙΑ 120    
46 Μεταλλ.βύσμα Γαλβαν.  Φ 10Χ70 mm, Χάλυβας S235/St 37-2 ΤΕΜΑΧΙΑ 120    
47 Μεταλλ.βύσμα Γαλβαν.  Φ   8Χ100 mm, Χάλυβας S235/St 37-2 ΤΕΜΑΧΙΑ 120    
48 Μεταλλ.βύσμα INOX A2      12Χ120 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 60    
49 Μεταλλ.βύσμα INOX A2      10Χ100 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 60    
50 Μεταλλ.βύσμα INOX A2        8Χ80   mm ΤΕΜΑΧΙΑ 60    
51 Γωνιές με γαλβάνισμα εν θερμώ 40χ40χ4 και ύψος 2,5 μ , με οπές για περίφραξη χώρου  

ΤΕΜΑΧΙΑ

40    
52 Γωνιές με γαλβάνισμα εν θερμώ 40χ40χ4 και ύψος 1,0 μ ΤΕΜΑΧΙΑ 20    
   53 Δίχτυ γαλβανιζέ Νο 15 , (6χ6) mm και ύψος 1,80 μ 20μ/Ρολό 10    
54 Σύρμα γαλβανιζέ Νο 15

 

ΚΙΛΑ 40    
55 Σύρμα γαλβανιζέ Νο 10

 

ΚΙΛΑ 20    
   

 

       
   

 

    ΦΠΑ(24%)  
        ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ

 

 

                                                                        Ηράκλειο………………….2019

 

                                                                                     Ο Προσφέρων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ