ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          Αρ.Πρωτ:  3760/18-4-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1΄΄».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα  (2.250,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 26.01.0002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευές και συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γοργολαϊνη» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/04/2018, σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4.  είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης θα παραδοθούν στη ΔΕΥΑΗ οι υδρομετρητές.

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι προσφερόμενοι υδρομετρητές πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

 Δ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Το ποσό θα αναγράφεται και ολογράφως.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  κ. Γ. Αμανάκη τηλέφωνο 2810-529379.

           Ο Γεν. Δ/ντης

 

        Χ. Παπαματθαιάκης

 

  TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1΄΄

 

 ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΙ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ  1΄΄ (DN 25 mm ,L =260 mm )

 1. Γενικά

1.1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E., υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία .Συγκεκριμένα οι υδρομετρητές πρέπει είναι ταχυμετρικοί, πολλαπλής ριπής ξηρού ή υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ‘’ελαίου’’, ο μετρητικός μηχανισμός δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το προς μέτρηση υγρό και να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα :

Ονομαστική διατομή υδρομετρητή DN25 (1’’)
Μήκος L=260mm
Κλάση Ακρίβειας R160
Ονομαστική Παροχή Q3= 6,3 – 10 m3/h
Σχέση Q2/Q1 1,6
Σχέση Q4/Q3 1,25
Κλάση θερμοκρασίας T50
Κλάση πίεσης MAP 16
Κλάση απώλειας πίεσης στην Q3 ΔP≤63
Παροχή Έναρξης Καταγραφής ≤15 lt/h

1.2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα.

1.3. Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι υδρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα κατασκευής ISO 4064 ή το νεότερο ΕΝ 14154:2005.

 1. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά

2.1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή. Ειδικά για την παροχή έναρξης καταγραφής, είναι επιθυμητή η μικρότερη δυνατή σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Η επαλήθευση των αναφερόμενων μετρολογικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, εάν κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία, σε διαπιστευμένο από ανεξάρτητο φορέα, εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιλογής της υπηρεσίας. Η μη επαλήθευση των δηλωμένων στην προσφορά μετρολογικών χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς.

2.2. Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιμου νερού και θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.

2.3. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου είτε σε εσωτερικό χώρο όπου είναι εγκατεστημένος συλλέκτης, σε οριζόντια θέση λειτουργίας.  Η μετρολογική κλάση των υδρομετρητών δε θα πρέπει να εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη, ευθύγραμμων τμημάτων αγωγών πριν και μετά τη θέση εγκατάστασης.

2.4.  Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού.

2.5. Ως ονομαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar (ΜΑΡ16) και ως ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0,1 έως 30°C (Τ30).

2.6. Οι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω.

2.7 Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών και του περικαλύμματος θα είναι ορείχαλκος υψηλής ποιότητας, περιεκτικότητας σε χαλκό από 57% έως 75% με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Επιθυμητό είναι το κράμα ορείχαλκου να φέρει την δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Σε κάθε  περίπτωση η περιεκτικότητα σε μόλυβδο θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να είναι μικρότερη του 2,5%. Το ορειχάλκινο σώμα των υδρομετρητών θα πρέπει να φέρει εξωτερικά εποξειδική βαφή ελάχιστου πάχους 150μm .

2.8. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται.

2.9. Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης της ροής με βέλη επαρκούς μεγέθους.

2.10. Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από πλαστικά πώματα για την προστασία των σπειρωμάτων.

2.11. Οι υδρομετρητές πρέπει να φέρουν, επί ποινής αποκλεισμού, στο στόμιο εισόδου του νερού, φίλτρο κατακράτησης φερτών υλικών και επιπλέον φίλτρο εσωτερικά για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού.

2.12. Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση.( με σπείρωμα G 1 ¼’’ από ορείχαλκο )

2.13. Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών ( που θα καθορίζεται από την υπηρεσία ) θα είναι χαραγμένος ή εκτυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ύψους 4-6 mm επί του περικαλύμματος και της άνω ή κάτω μεριάς του καλύμματος του μετρητικού μηχανισμού, όπως επίσης και η επωνυμία του κατασκευαστή και της ΔΕΥΑΗ στο κάλυμμα του μετρητικού μηχανισμού. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα (barcode) επί του καλύμματος/  περικαλύμματος ή επί του μετρητικού μηχανισμού για την ανάγνωση της ταυτότητας του υδρομετρητή μέσω οπτικού αναγνώστη (barcodereader) ή με την μορφή γραμμωτού κώδικα.

2.14.Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος – περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα.

2.15. Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο με ανακλαστικά στοιχεία. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται σαφώς η σχέση παλμών ανά λίτρο του αστερίσκου.

2.16. Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει απαραίτητα και επί ποινής αποκλεισμού να έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής ένταξης τους σε σύστημα αυτόματης ανάγνωσης μετρήσεων (AMR).

2.17. Οι υδρομετρητές θα έχουν ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή ένθετη (που να μην αυξάνει το μήκος τους) στο άκρο εξόδου τους, όπου θα είναι τοποθετημένη ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής με ανοξείδωτο ελατήριο, ενδεικτικού τύπου ocean, που θα αντικαθίσταται εύκολα, δε θα παρασύρεται από τη ροή του νερού και θα είναι κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. Το κόστος της βαλβίδας αντεπιστροφής θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Ο σχεδιασμός της θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο την μη έμφραξή της, κατά τη λειτουργία, ενώ τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της θα είναι όμοια με αυτά των υδρομετρητών (θερμοκρασία, πίεση λειτουργίας, κλπ).

2.18. Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού  ή επί του περικαλύμματος , θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΜΙD 2004/22/EΕή τη νεότερη MID 2014/32/EE και συγκεκριμένα:

 • Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή,
 • Ο τύπος του υδρομετρητή,
 • Η μετρολογική κλάση R ,
 • Η μόνιμη παροχή Q3 σε m3/h,
 • Το έτος κατασκευής,
 • Το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ,
 • Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΜΑΡ16bar),
 • Η κλάση θερμοκρασίας (Τ30),
 • Ο σειριακός αριθμός του υδρομετρητή και
 • Ο αριθμός της έγκρισης τύπου του υδρομετρητή.

2.19. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα και η αντοχή στην πίεση θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς και οδηγίες.

2.20. Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς.( με μήκος ουράς των ρακόρ περίπου 41 χιλ )

 1. Ακρίβεια Ενδείξεων – Μέγιστα ανεκτά σφάλματα

3.1. Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα σε κάθε περιοχή μέτρησης ορίζονται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14154 και είναι τα ακόλουθα

 • Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 (συμπεριλαμβανομένης) και της Q4, ± 2% .
 • Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 (συμπεριλαμβανομένης) και Q2 (εξαιρουμένης),   ± 5% .

3.2. Είναι προφανές ότι μετρολογικά χαρακτηριστικά που υπολείπονται των ζητουμένων καθιστούν την προσφορά απορριπτέα.

3.3. Η Υπηρεσία, εάν κρίνει σκόπιμο, διατηρεί το δικαίωμα αποστολής των δειγμάτων αλλά και μέρους της ποσότητας παραλαβής σε επίσημα διαπιστευμένο εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης της επιλογής της, με σκοπό την επαλήθευση των δηλωμένων, στις προσφορές των προμηθευτών, μετρολογικών χαρακτηριστικών.

3.4. Στην περίπτωση διαφοροποίησης στην προσφορά των προμηθευτών των μετρολογικών χαρακτηριστικών και του σημείου έναρξης καταγραφής, επί τα βελτίω, ως προς τα προβλεπόμενα, οι δοκιμές επαλήθευσης που θα πραγματοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα δηλωμένα από τον κατασκευαστή χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση μη επαλήθευσης η προσφορά απορρίπτεται.

 1. Αντοχή στην πίεση

4.1. Οι υδρομετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. Η πίεση λειτουργίας θα είναι PN 16 bar (MAP16 ) Κάθε υδρομετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει, χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας εφαρμοζόμενη επί 1 λεπτό.

4.2. Η κλάση απώλειας φορτίου υπό την μόνιμη παροχή Q3 πρέπει να είναι μέχρι ΔΡ63 για υδρομετρητές με έγκριση τύπου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/EE ή τη νεότερη MID 2014/32/EE.

 1. Δοκιμές

5.1.Η ρύθμιση δοκιμή όλων των Υδρομετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή στο διαπιστευμένο με το ΕΝ17025 εργαστήριο δοκιμών που θα πρέπει να διαθέτει ο κατασκευαστής των υδρομετρητών. Οι σχετικές δαπάνες των δοκιμών θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του προμηθευτή. Οι παροχές δοκιμής θα είναι τουλάχιστον τρείς (3) και επιπλέον η ρύθμιση στα όρια ακρίβειας. Οι παροχές δοκιμής θα είναι υποχρεωτικά η Q1και η Q2, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/ EE ή τη νεότερη MID 2014/32/EE, η τρίτη παροχή δοκιμής θα βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ της Q2- Q4 , ενώ η τέταρτη θα είναι η ρύθμιση στα όρια ακρίβειας. Οι μετρήσεις στις παροχές αυτές θα διενεργούνται με χαρακτηριστικά ( όγκος ή χρόνος) τα οποία θα διασφαλίζουν αβεβαιότητα μέτρησης καλύτερη ή ίση με το 1/10 της μέγιστης επιτρεπόμενης απόκλισης στην κάθε παροχή, βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων.

5.2.  Με κάθε παρτίδα επί ποινή αποκλεισμού θα παραδίδονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δοκιμών όλων των υδρομετρητών με τα χαρακτηριστικά της μέτρησης (παροχές δοκιμής , όγκος ή χρόνος ή παλμοί περισυλλογής κάθε παροχής δοκιμής) με τους αριθμούς σειράς αυτών τα οποία θα έχουν εκδοθεί από το διαπιστευμένο κατά ΕΝ17025 εργαστήριο του κατασκευαστή.

Το ίδιο ισχύει και για τα δείγματα που θα προσκομιστούν κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

5.3.   Οι προμηθευτές, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλουν με την προσφορά τους δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι αποδέχονται όλες τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου (5).

 1. Έλεγχος Παραλαβής

6.1.  Ο έλεγχος για την παραλαβή των μετρητών θα γίνεται αν απαιτηθεί στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή του εργοστασίου κατασκευής και η δαπάνη του ελέγχου θα βαρύνει τον ίδιο.

6.2.  Ο προμηθευτής ή το εργοστάσιο κατασκευής οφείλει να έχει πλήρως συγκροτημένο και διαπιστευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια των δοκιμών και ελέγχων στους υδρομετρητές που παράγει με το πρότυπο πιστοποίησης EN17025.

6.3.  Η Δ.Ε.Υ.Α.Η. κατά τη διάρκεια της κατασκευής έχει το δικαίωμα να αποστείλει εκπροσώπους της για την παρακολούθηση όλων των φάσεων της κατασκευής, της συναρμολόγησης και της δοκιμής των μετρητών.

6.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στους εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α.Η. κάθε στοιχείο σχετικό με τους μετρητές προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η κατασκευή τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και των αναφερόμενων προτύπων και κανονισμών.

6.5. Στον έλεγχο παραλαβής περιλαμβάνεται και ο έλεγχος στεγανότητας σε πίεση τουλάχιστον 16 bar. Κάθε υδρομετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει, χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας εφαρμοζόμενη επί 1 λεπτό.

6.6. Ανεξάρτητα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο του προμηθευτή η ΔΕΥΑΗ επιφυλάσσεται να ελέγξει τους υδρομετρητές και σε διαπιστευμένο εργαστήριο της επιλογής της το οποίο διαθέτει τον απαραίτητο για τον έλεγχο εξοπλισμό.

6.7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη κάθε υδρομετρητή που θα παρουσιάσει προβλήματα κατά τη δοκιμή του ή τη λειτουργία του σε όλη την διάρκεια εγγυήσεως.

6.8.  Ο προμηθευτής  οφείλει να προσκομίσει δήλωση επί ποινή αποκλεισμού στην οποία θα αναφέρει  ότι το σύνολο των υδρομετρητών έχουν δοκιμαστεί στις εγκαταστάσεις του με δική του δαπάνη και οι τυχών αποκλίσεις είναι εντός των  προβλεπόμενων  από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα .

6.9.  Για την συμμόρφωση των προμηθευτών με όλες τις απαιτήσεις της παρούσας, παραγράφου πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβληθεί δήλωση μαζί με την προσφορά όπου θα αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης παραγράφου (6).

 1. Εγγυήσεις

7.1. Οι υδρομετρητές και τα παρελκόμενα θα είναι εγγυημένα για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5)ετών από την ημέρα παραλαβής τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούριο κάθε υδρομετρητή ή παρελκόμενο που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή ποιοτική ανεπάρκειά του.

 1. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού είναι τα ακόλουθα :

8.1  Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα  πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά, το σημείο έναρξης καταγραφής του προσφερόμενου υδρομετρητή το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερο από 15l /h και πλήρη στοιχεία και χαρακτηριστικά των διατάξεων επικοινωνίας και των βαλβίδων αντεπιστροφής.

8.2 Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών,  των διατάξεων επικοινωνίας και των βαλβίδων αντεπιστροφής.

8.3 Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως και της καμπύλης σφάλματος, σε συνάρτηση με την παροχή.

8.4 Αναλυτικός πίνακας συμμόρφωσης των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκόμενων με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Στον πίνακα συμμόρφωσης θα πρέπει να απαντάται σημείο προς σημείο η συμμόρφωση ή μη των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκόμενων με τις τεχνικές προδιαγραφές και σε διπλανή στήλη να γίνεται ακριβής παραπομπή στο σημείο εκείνο των επίσημων εγγράφων από το οποίο προκύπτει η συμμόρφωση .

8.5  Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση των εξαρτημάτων που αποτελούν τον υδρομετρητή.

8.6 Κατάλογο ανταλλακτικών που αποτελούν τον υδρομετρητή με πλήρη στοιχεία υλικών κατασκευής για το καθένα.

8.7 Περιγραφή της δυνατότητας μετατροπής των υδρομετρητών σε μετρητές απομακρυσμένης ανάγνωσης καθώς και των τύπων των παλμοδοτών με τους οποίους μπορούν να εξοπλιστούν (τεχνικά φυλλάδια –  αναλυτική τεχνική περιγραφή).

8.8 Πλήρη έγκριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID (2004/22/EΕ) ή τη νεότερη MID (2014/32/EE) (Εννοείται ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη με σχέδια, αναλυτικά μετρολογικά χαρακτηριστικά κ.α).

8.9 Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής των υδρομετρητών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/EΚ ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E (παραρτήματα Η1+D ή Β+D).

8.10  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκομένων, αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

8.11 Πιστοποιητικό καταλληλότητας των υδρομετρητών και των βαλβίδων αντεπιστροφής για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ)

8.12 Πιστοποιητικό επίσημου φορέα της Ευρωπαϊκής ένωσης για την αναλυτική σύσταση του κράματος κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών στην οποία να αναφέρεται κωδική του ονομασία.

8.13 Εγγύηση του προμηθευτή και των οίκων κατασκευής για την καλή λειτουργία των υδρομετρητών και των βαλβίδων αντεπιστροφής που προσφέρει για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργιους όλους τους υδρομετρητές ή τις βαλβίδες αντεπιστροφής στις οποίες θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.

8.14 Τη σχέση pulse/It, της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου),για τον προσφερόμενο υδρομετρητή.

8.15 Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία των εργοστασίων κατασκευής αλλά και τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.).

8.16 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό Προμηθευτή όπου θα αναφέρεται σαφώς η συναφής δραστηριότητα με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8.17 Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των υδρομετρητών του κατασκευαστή, το οποίο θα έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης (MLA) κατά ΕΝ17025. Ο κοινοποιημένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 πρέπει να ανήκει σε διεθνή οργανισμό διαπίστευσης εργαστηρίων. Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο από αναρμόδιους φορείς δεν γίνονται αποδεκτές.

8.18 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται με ακρίβεια η τοποθεσία της εγκατάστασης του πιστοποιημένου εργαστηρίου δοκίμων κατά EN17025 στο οποίο θα δοκιμαστούν οι τελικά παραδιδόμενοι υδρομετρητές αλλά και τα προσκομισθέντα δείγματα.

8.19  Δύο (2) δείγματα των προσφερόμενων υδρομετρητών με όλα τα παρελκόμενα σύμφωνα με τον Β’ ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  Η αποστολή των δειγμάτων θα γίνει κατά την υποβολή των πρωτότυπων εγγράφων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς (εντός 3 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς).

8.20. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής , συναρμολόγησης και δοκιμής των υδρομετρητών και των παρελκομένων.

8.21. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αντίστοιχων προμηθειών υδρομετρητών εκδοθείσες από άλλες επιχειρήσεις ύδρευσης , με τις οποίες θα  βεβαιώνεται η αξιοπιστία του προμηθευτή και η ποιότητα  των αντίστοιχων προϊόντων που έχει προμηθεύσει.

8.22. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των υδρομετρητών και παρελκομένων.

8.23.Οι υδρομετρητές 1’’ (DN25) του Β’ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ  θα παραδίδονται μαζί με τα ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα G 1 ¼’ , μήκος ουράς ρακόρ περίπου 41 χιλ. και τους δακτυλίους στεγανοποίησης των ρακόρ ‘’fiber ‘’.

8.24. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι το σύνολο των δειγμάτων της προσφοράς θα πρέπει να είναι 100% όμοια με αυτά που περιγράφονται στην προσφορά του κάθε προμηθευτή.

Όλα ανεξαιρέτως τα έγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά, κλπ που θα συμπεριληφθούν στην πρόσφορα θα είναι , στην Ελληνική γλωσσά, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα νόμιμα επικυρωμένα. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά σύμβολα και τους διεθνείς τεχνικούς ορούς.

9.Χρόνος Παράδοσης

Η προμήθεια των ταχυμετρικών υδρομετρητών 1’’  θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ηράκλειο ,  Απρίλιος 2018
   
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Προϊστάμενος Τμήματος
  Η/Μ Εξοπλισμού
 

 

 
Χ. Παπαματθαιάκης

Χ. Τζαμπάζης

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ »

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Υδρομετρητής 1’’(DN25) 16 ατμ, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου  μετρολογικής κλάσης R160 με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ,φίλτρο και  ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα

G 1 ¼’’ και δακτυλίους στεγανοποίησης ‘’ fiber ‘’

L= 260 mm

50 45,00 € 2.250,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 2.250,00 €
  ΦΠΑ 24% 540,00 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.790,00 €

 

Ηράκλειο ,  Απρίλιος  2018

   

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

 
 

 

 

Ο Γενικός Δ/ντής

 

 

 

Ο Συντάκτης

   
 

 

 
 

Χ. Παπαματθαιάκης

 

 

 

 

Χ. Τζαμπάζης

Προϊσταμενος

Η/Μ Εξοπλισμού

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ »           

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :    

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδος

Μερικό

σύνολο

1. Υδρομετρητής 1’’(DN25) 16 ατμ, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου  μετρολογικής κλάσης R160 με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ,φίλτρο και  ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα

G 1 ¼’’ και δακτυλίους στεγανοποίησης ‘’ fiber ‘’

L= 260 mm

50    
         
  ΣΥΝΟΛΟ  
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Τόπος                                                   /      /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ