ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΥΑΗ, ΕΤΟΥΣ 2017” ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Α’ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΡΓO : «Προμήθεια οργάνων και μέσων προστασίας εργαζομένων
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     ΔΕΥΑΗ – έτους 201
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
  K.A.    : 14.09.00.01

                                                                                                                          Αρ. πρωτ: 1050/2-2-2018                                                                  

                                                          

                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, προκηρύσσει την «Προμήθεια Οργάνων και Μέσων Προστασίας Εργαζομένων – έτους 2017», ως προς τον A΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ .

Η προμήθεια θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση, με τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές και με τα ποσά του Α΄ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, όπως αυτά έχουν ψηφιστεί με την 445/2017 με ΑΔΑ: ΩΟΓΔΟΡΙΗ-ΣΛΠ απόφαση  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό επάγγελμα.

Φάκελος Προσφοράς κατατίθεται σφραγισμένος, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ που βρίσκεται στην οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, έως και την

Παρασκευή 9/2/2018  ημέρα λήξης  επιδόσεως προσφορών.

Προϋπολογισμός προμήθειας

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την  προμήθεια έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, στο ποσό των ένδεκα    χιλιάδων διακοσίων  ευρώ (11.200,00)  (άνευ ΦΠΑ).

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος, οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού η Εμπορικού Επιμελητηρίου, που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου ότι είναι εγγεγραμμένος σ’ αυτό και ενήμερος

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αν είναι μειοδότης θα προσκομίσει απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αν είναι μειοδότης θα προσκομίσει Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αν είναι μειοδότης θα προσκομίσει Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αν είναι μειοδότης θα προσκομίσει Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ,  για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική απόφαση.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους  και τις Τεχνικές Προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσματος μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και η έλλειψη ή το σοβαρό λάθος έστω και σε ένα απ’ αυτά αποκλείει τον διαγωνιζόμενο.
Β. Υποβολή τεύχους Τεχνικής Περιγραφής.

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών στο οποίο να δίδεται σαφής περιγραφή των προσφερομένων ειδών.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές θ’ απορρίπτεται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ.

   Γ. Υποβολή οικονομικής προσφοράς.

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα  oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυσσομένων ειδών του προϋπολογισμού. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου  της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου  των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.

Τρόπος διενέργειας.

Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει:

1) Tα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  και σε χωριστό φάκελο την Οικονομική προσφορά.

2)  Η επιτροπή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα ελέγχει και κάνει αποδεκτούς όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Μετά την Τεχνική Αξιολόγηση προχωρεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

       Κρίση αποτελέσματος

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος με γνωμοδότησή της προς το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.

   Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης

 1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η ΔΕΥΑ Ηρακλείου δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
 2. Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
 3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

 1. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα προσφερόμενα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
 3. Η παραλαβή των προσφερόμενων ειδών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016.
 4. Η παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών, γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

α)    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

β)      Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

γ)      Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών προμηθειών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον Κ.Α.14.09.00.01του προϋπολογισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». 

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης των υπό προμήθεια ειδών θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής τους από την επιτροπή.

Κατά το χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του δαπάνη να αντικαθιστά κάθε είδος που θα παρουσιάσει πρόβλημα  λόγω κακής ποιότητας. Ο χρόνος εγγύησης,  δεν δύναται να είναι μικρότερος των έξι μηνών.

Γλώσσα

Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική Γλώσσα και θα ισχύουν κατ’ ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

Κανόνες Δημοσιότητας της Πρόσκλησης – Κρατήσεις

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Πρόσκλησης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της παρούσης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Ηράκλειο    Φεβρευάριος 2018

Ο  Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ
     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΑΣΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΡΓO : «Προμήθεια οργάνων και μέσων προστασίας εργαζομένων
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     ΔΕΥΑΗ – έτους 201
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
  K.A.    : 14.09.00.01

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Η., και προέκυψε μετά από καταγραφή των αναγκών των εργαζομένων, στην τρέχουσα χρονική περίοδο.

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) θεωρούνται, σύμφωνα με τον ορισμό της Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ, τα συστήματα ή τα μέσα τα οποία φοράει ή κρατάει ένα άτομο ώστε να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν ενδεχομένως την ασφάλεια και την υγεία του.

Τα μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: στον προστατευτικό ρουχισμό και τον προστατευτικό εξοπλισμό. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται η κάθε είδους προστατευτική ενδυμασία, τα υποδήματα ασφαλείας, τα γάντια, τα κράνη και τα σωσίβια. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα προστατευτικά μέσα ακοής, τα ατομικά μέσα προστασίας ματιών, οι προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές και τα μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων.

Η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας απαιτείται όταν δεν μπορούν να αποφευχθούν ούτε να περιοριστούν οι κίνδυνοι με τεχνικά μέσα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών κοινοτικών διατάξεων όσον αφορά στο σχεδιασμό και την κατασκευή.

Κάθε εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να είναι κατάλληλος για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς ο ίδιος να οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη. Ένα προστατευτικό μέσο που δεν είναι στο κατάλληλο μέγεθος δεν προστατεύει από τον κίνδυνο για τον οποίο σχεδιάστηκε.

Όλος ο ζητούμενος εξοπλισμός ΜΑΠ θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των  EN 1621 και EΝ 13567, πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που τίθενται από την Υ.Α. Β4373/1205/93(187/Β/23.3.93), «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελλών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας».

Όλα τα προσφερόμενα είδη , επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να φέρουν πάνω τους τη σήμανση CE , τους κωδικούς των προτύπων που ικανοποιούν και τα αντίστοιχα εικονοσύμβολα. Κατά την παράδοση της προμήθειας, τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από ειδικό ενημερωτικό σημείωμα, στην Ελληνική γλώσσα, για τον τρόπο και χρήσης και συντήρησης τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η διατήρηση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους.

Για κάθε προσφερόμενο είδος επί ποινή αποκλεισμού, θα υπάρχουν πληροφοριακά έντυπα (προσπέκτους), με τις απαραίτητες πληροφορίες για την ποιότητά του, όπως και αντίγραφα των  δικαιολογητικών πιστοποίησης των κατασκευαστών – αντιπροσώπων κατά ISO 9001. Επίσης, κάθε υποψήφιος προμηθευτής, θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνει ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

Στην περίπτωση που τα προσκομισθέντα δείγματα και το προσφερόμενο είδος κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης ότι δεν πληροί τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το συγκεκριμένο είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει με δικά του έξοδα κοντά στο χρόνο παράδοσης των ΜΑΠ εκπαίδευση των εργαζομένων της ΔΕΥΑΗ στην χρήση των προσφερόμενων υλικών . Η εκπαίδευση θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Αναλυτικά ανά είδος, επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

1 . Παντελόνι εργασίας χρώματος μπλέ σκούρο

Το παντελόνι θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα περιεκτικότητας  τουλάχιστον 35% σε βαμβάκι και βάρους υλικού τουλάχιστον 245 γρ/τετρ. μέτρο. Στην περιοχή της μέσης θα έχει ελαστικές πλευρές και θηλύκια για ζώνη. Θα έχει τουλάχιστον 7 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

Η αντοχή των ινών του σε εφελκυσμό κατά ΕΝ 13934 θα είναι τουλάχιστον 950 Ν για το στημόνι και 850 Ν για το υφάδι.

Για τη ραφή του παντελονιού θα χρησιμοποιηθεί πολυεστερική κλωστή.

Τα κουμπιά του θα κατασκευάζονται από θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό και θα αντέχουν σε θερμοκρασία σιδερώματος 150 oC.

Το φερμουάρ θα είναι από αμετάβλητο ανθεκτικό πλαστικό τύπου σπιράλ ραμμένο με συνθετική ταινία. Οι άκρες του φερμουάρ θα είναι καλά ασφαλισμένες (ραμμένες) για να αποφεύγεται το ξέφτισμα του φερμουάρ.

Οι τσέπες θα είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο ύφασμα σύνθεσης 65% πολυεστέρα – 35% , το οποίο θα έχει υποστεί Sanforized για την αποφυγή συστολών κατά το πλύσιμο.

Τέλος για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 340.

 1. Σακάκι εργασίας χρώματος μπλέ σκούρο

Το σακάκι εργασίας θα είναι τύπου μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια, λάστιχο στη μέση, εσωτερική επένδυση για το κρύο και κουκούλα.

Η αντοχή των ινών του σε εφελκυσμό κατά ΕΝ 13934 θα είναι τουλάχιστον 950 Ν για το στημόνι και 850 Ν για το υφάδι.

Τα κουμπιά του θα κατασκευάζονται από θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό και θα αντέχουν σε θερμοκρασία σιδερώματος 150 oC.

Το φερμουάρ θα είναι από αμετάβλητο ανθεκτικό πλαστικό τύπου σπιράλ ραμμένο με συνθετική ταινία. Οι άκρες του φερμουάρ θα είναι καλά ασφαλισμένες (ραμμένες) για να αποφεύγεται το ξέφτισμα του φερμουάρ.

Για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 340.

Για την αντοχή στη βροχή θα πληροί της προϋποθέσεις του ΕΝ 343 κατηγορίας τουλάχιστον 1 για την αδιαβροχοποίηση και διαπνοής κατηγορίας 3.

Τυπωμένο λογότυπο της «ΔΕΥΑΗ» στην πλάτη και το στήθος, το οποίο θα δοθεί από την Υπηρεσία.

 1. Αδιάβροχο σακάκι με επένδυση, για οδηγούς μοτοποδηλάτων

Το μπουφάν πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχο, στο ύφασμα και στις ραφές και ταυτόχρονα να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει εσωτερικά ειδική για το σκοπό αυτό μεμβράνη και οι ραφές θα έχουν κλείσει εσωτερικά με θερμοκολλητική ταινία. Το ύφασμα θα έχει υποστεί έντονο υδροαπωθητικό φινίρισμα (durable water repellent, DWR, finish)

Θα είναι εφοδιασμένα με προστατευτικά και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ1621-1 και EN 1621-2 της Ε.Ε. περί ασφαλείας μοτοσικλετιστών.

Εσωτερικά το μπουφάν θα φέρει προσθαφαιρούμενη μονωτική επένδυση (και στα μανίκια), καπιτοναρισμένο με ύφασμα polyester, και θερμομονωτικό υλικό, από τεχνικές ίνες. Η επένδυση αυτή θα συνδέεται περιμετρικά με το μπουφάν, με φερμουάρ πλαστικό άριστης ποιότητας. Το θερμομονωτικό υλικό θα πρέπει να έχει τέτοιο βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο ώστε η θερμομονωτική του ικανότητα να είναι περίπου από +15ο C μέχρι -15ο C και θα πρέπει να διατηρεί την ικανότητά του αυτή τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Οι ιδιότητες αυτές θα πρέπει να πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή του θερμομονωτικού υλικού ή τον κατασκευαστή της στολής.

Το μπουφάν θα πρέπει να μπορεί να πλυθεί, χωρίς να χάνει τις ιδιότητές τους και θα υπάρχει εσωτερικά ραμμένη ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης, με τα διεθνώς χρησιμοποιημένα σύμβολα.

Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και από αναλυτικές Εκθέσεις Ελέγχου, για την συμφωνία του με τις απαιτήσεις των Πρότυπων ΕΝ 13595, και ΕΝ 1621-2 Στο εμπρόσθιο μέρος θα φέρει πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου αμφίδρομο. και δύο τσέπες μία στην δεξιά και μία στην αριστερή εξωτερική πλευρά οι οποίες θα καλύπτονται από το ίδιο ύφασμα της στολής που θα κλείνουν με πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου.

Στη μέση θα υπάρχουν ζωνάκια σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί προαφαιρούμενη εσωτερική επένδυση όπως περιγράφεται ανωτέρω. Προστατευτικά σε ώμους, αγκώνες, πλάτη, σύμφωνα με τα πρότυπα περί προστασίας μοτοσικλετιστών ΕΝ 1621-1 και EN 1621-2 προαφαιρούμενα.

Οπωσδήποτε η σχεδίαση θα πρέπει να είναι τέτοια που να προσφέρει άνεση κινήσεων στον φέροντα, με γνώμονα τη χρήση της από οδηγούς μοτοποδηλάτων και οπωσδήποτε να είναι σύμφωνη με τη βασική σχεδίαση του προτύπου ΕΝ 13595.

Ανακλαστικό ρέλι χρώματος ασημί-γκρι, θα ράβεται κατά μήκος των ενώσεων της κεντρικής πλάτης καθώς και στα αντίστοιχα εμπρόσθια μέρη. Το ρέλι αυτό θα έχει εμφανή επιφάνεια τουλάχιστον 4 χιλιοστά και όχι μεγαλύτερη από 6 χιλιοστά.

Στα μανίκια στο κάτω μέρος θα υπάρχουν πτερύγια με VELCRO για τη σύσφιξη αυτών.

Τυπωμένο λογότυπο της «ΔΕΥΑΗ» στην πλάτη και το στήθος, το οποίο θα δοθεί από την Υπηρεσία.

 1. Φόρμες  ολόσωμες μιας χρήσης για λύματα

Φόρμα ολόσωμη μίας χρήσης με κουκούλα για προστασία από βιολογικού και χημικού κινδύνους, με ελαστικές µανσέτες στους καρπούς, ώστε να καθίσταται αδύνατη η εισχώρηση ξένων σωμάτων ή υγρών, φερμουάρ δύο δρόμων και κάλυμμα πηγουνιού.

Η φόρμα ως ΜΑΠ θα πρέπει να είναι κατηγορίας  ΙΙΙ και :

 • Τύπος 4 για προστατευτική δράση έναντι συγκεκριμένων υγρών χημικών κατά
  EN 14605 + A1.
 • Τύπος 5 για προστατευτική δράση έναντι στερεών αερομεταφερόμενων σωματιδίων κατά ΕΝ 13982-1.
 • Τύπος 6 για προστατευτική δράση έναντι συγκεκριμένων υγρών χημικών κατά
  EN 13034 + A1.

Τέλος θα πρέπει να είναι προστατευτικός ρουχισμός με ηλεκτροστατικές ιδιότητες (ειδική επιφανειακή αντίσταση) κατά EN 1149-5 και να έχει προστατευτική δράση σε μολισματικού παράγοντες κατά EN 14126.

 1. Φόρμα εργασίας με τιράντα χρώματος μπλέ σκούρο

Η φόρμα με τυπωμένο το λογότυπο ΔΕΥΑΗ, στην πλάτη και στο στήθος, θα είναι τύπου σαλοπέτας με ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. Θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα περιεκτικότητας  τουλάχιστον 35% σε βαμβάκι και βάρους υλικού τουλάχιστον 245 γρ/τετρ. μέτρο. Στην περιοχή της μέσης θα έχει λάστιχο και θηλύκια για ζώνη. Θα έχει τουλάχιστον 9 τσέπες και εσωτερικά στην περιοχή του γονάτου θέση για επιγονατίδες.

Η αντοχή των ινών του σε εφελκυσμό κατά ΕΝ 13934 θα είναι τουλάχιστον 950 Ν για το στημόνι και 850 Ν για το υφάδι.

Για τη ραφή της φόρμα θα χρησιμοποιηθεί πολυεστερική κλωστή.

Τα κουμπιά της θα κατασκευάζονται από θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό και θα αντέχουν σε θερμοκρασία σιδερώματος 150 oC.

Το φερμουάρ θα είναι από αμετάβλητο ανθεκτικό πλαστικό τύπου σπιράλ ραμμένο με συνθετική ταινία. Οι άκρες του φερμουάρ θα είναι καλά ασφαλισμένες (ραμμένες) για να αποφεύγεται το ξέφτισμα του φερμουάρ.

Οι τσέπες θα είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο ύφασμα σύνθεσης 65% πολυεστέρα – 35%, το οποίο θα έχει υποστεί Sanforized για την αποφυγή συστολών κατά το πλύσιμο.

Τέλος για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 340.

 1. Αδιάβροχο κοστούμι από PVC

Απλό αδιάβροχο  από PVC, με ενίσχυση από πολυεστερικές ίνες, σταθερή κουκούλα, κίτρινου χρώματος με τυπωμένο το λογότυπο ΔΕΥΑΗ, στην πλάτη και στο στήθος.

Για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 340.

Για την αντοχή στη βροχή θα πληροί της προϋποθέσεις του ΕΝ 343 κατηγορίας τουλάχιστον 3 για την αδιαβροχοποίηση και διαπνοής κατηγορίας 1.

 1. Γάντια οδηγού μοτοποδηλάτου.

Τα γάντια θα να είναι εργονομικά κατασκευασμένα, ευλύγιστα ούτως ώστε να παρέχουν ευκολία κινήσεων στα χέρια του χρήστη ,πλήρως αδιάβροχα, θα κατασκευάζονται -συναρμολογούνται με πολλαπλό ράψιμο (διπλό–ραφή) στα σημεία ένωσης

Στο ύψος του επικαρπίου να φέρουν ελαστική ταινία, για καλύτερη σύσφιξη του χειροκτίου (γαντιού) επί του χεριού.

Στις κλειδώσεις θα έχουν επιπρόσθετα προστατευτικά σκληρής μορφής ή/και θα περιέχουν ίνες άνθρακα ή “Kevlar

Εσωτερικά θα είναι επενδυμένα με μαύρη βαμβακερή φανέλα. Στο ενδιάμεσο της φανέλας και δέρματος θα φέρουν κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό.

Θα είναι μακριά, δηλαδή θα καλύπτουν το κάτω μέρος των μανικιών ( περίπου μήκος 10 εκ. από τον καρπό).

Τέλος για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 340.

              Ηράκλειο Μάιος 2017
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                   Οι Συντάκτες
Χ. Παπαματθαιάκης                                Χ. Παπαδογιάννης        Κ. Σηφακάκη

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.200,00€   

Αριθμός Μελέτης: 1050/2-2-2018 Κ.Α 14.09.0001


Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

  – ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ –

α/α Περιγραφή ειδών

CPV : 35113400-3

Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Πανταλόνι εργασίας Τεμ. 100 25,00 2.500,00
2 Σακάκι εργασίας (χειμερινό) Τεμ. 80 40,00 3.200,00
3 Αδιάβροχο σακάκι με επένδυση, για οδηγούς μοτοποδηλάτων Τεμ. 22 60,00 1.320,00
4 Φόρμες ολόσωμες μιας χρήσης για λύματα Τεμ. 50 25,00 1.250,00
5 Φόρμες εργασίας με τιράντα Τεμ. 60 30,00 1.800,00
6 Αδιάβροχο απλό Τεμ. 100 8,00 800,00
7 Γάντια για οδηγούς μοτοποδηλάτων Ζεύγη 22 15,00 330,00
    ΣΥΝΟΛΟ                      11.200,00
    ΦΠΑ 24% 2.688,00
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.888,00

 

              Ηράκλειο Μάιος 2017
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                   Οι Συντάκτες
Χ. Παπαματθαιάκης                                Χ. Παπαδογιάννης
Κ. Σηφακάκη

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.200,00€   

Αριθμός Μελέτης 1050/2-2-2018 Κ.Α 14.09.0001

 

Α΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

      – ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ –

α/α Περιγραφή ειδών

CPV : 35113400-3

Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Πανταλόνι εργασίας Τεμ. 100    
2 Σακάκι εργασίας (χειμερινό) Τεμ. 80    
3 Αδιάβροχο σακάκι με επένδυση, για οδηγούς μοτοποδηλάτων Τεμ. 22    
4 Φόρμες ολόσωμες μιας χρήσης για λύματα Τεμ. 50    
5 Φόρμες εργασίας με τιράντα Τεμ. 60    
6 Αδιάβροχο απλό Τεμ. 100    
7 Γάντια για οδηγούς μοτοποδηλάτων Ζεύγη 22    
    ΣΥΝΟΛΟ                       
    ΦΠΑ 24%  
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Η κάθε τιμή μονάδας και όλα τα σύνολα θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως.

 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017