ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOOTER

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

             ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                                                                                                                   Αρ. πρωτ. 5960/9-7-2020

 

                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ         

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1)  ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOOTER »

 

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει  την

                                                                                   

                     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1)  ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOOTER »

με  τη διαδικασία της απ ’ευθείας ανάθεσης, μετά από τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, συμπλήρωση τιμολογίου, τεχνική αξιολόγηση   και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 2.500,00 πλέον Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει το κονδύλι του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ με Κ.Α. 13.0201.22 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOOTER ΚΥΒΙΣΜΟΥ 108-125 CC», ως απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

1.Προσφορά μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό επάγγελμα .

2.Φάκελος  Προσφοράς κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ

(Κων. Χατζηγεωργίου  2- Φοινικιά) σφραγισμένος έως την 16/7/2020 ημέρα Πέμπτη.

 

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στοιχεία της προσφοράς

Σε σφραγισμένο φάκελο που θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας  (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ) με αναγραφή εξωτερικά του τίτλου της προμήθειας και τη σφραγίδα της εταιρείας, θα περιέχεται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4.  είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους. 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης θα παραδοθεί στη ΔΕΥΑΗ.

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι το προσφερόμενο μοτοποδήλατο πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

 Δ. Όλα τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ε. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

 Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και η έλλειψη ή το σοβαρό λάθος έστω και σε ένα απ’ αυτά αποκλείει τον διαγωνιζόμενο.

Φάκελος Προσφοράς

Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει :

1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη σειρά.

2)Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, σε πρωτότυπη σειρά και θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες της κατασκευαστικής εταιρίας και θα φαίνονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές  προδιαγραφές του Μοτοποδηλάτου.

3)Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει συμπληρωμένο το τιμολόγιο προσφοράς.

Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική Γλώσσα και θα ισχύουν κατ’ ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

Φάκελος ο οποίος δεν θα περιέχει τα ανωτέρω οριζόμενα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτος και θ’ αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία.

Η επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους, που θα έχουν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και κάνει αποδεκτούς όσους  πληρούν τις προϋποθέσεις.

4.Εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Δεν απαιτείται.

5.Σύμβαση

Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Εάν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη σύμβαση, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης  θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή.

Κατά το χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του δαπάνη να αντικαθιστά  κάθε εξάρτημα  που θα παρουσιάσει πρόβλημα ή ακόμα και το ίδιο το Μοτοποδήλατο.

Ο χρόνος εγγύησης δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους .

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης, τότε κάνει τούτο η επιχείρηση σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.4412/16.

7.Χρόνος πληρωμής.

Ο χρόνος πληρωμής δε δύναται να είναι μεγαλύτερος των δύο  μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού  τιμολογίου.

8.Παράδοση Μοτοποδηλάτων  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η επιχείρηση δεν απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό του.

Κατόπιν τούτου η τιμή του θα επιβαρυνθεί με τις οποιεσδήποτε κρατήσεις (Τέλος Ταξινόμησης, έξοδα Ταξινόμησης, πινακίδες κ.λ.π.) προκειμένου το μοτοποδήλατο να παραδοθεί στην Υπηρεσία με τις πινακίδες κυκλοφορίας.

  1. 9. Άλλες υποχρεώσεις

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους τηλ.2810-529402 ( κο Χ. Τζαμπάζη) και τηλ. 2810-529379

( κα Γ. Αμανάκη).

Εθεωρήθη  Ηράκλειο Ιούνιος 2020
Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
& Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσιών

 

 

   
Μ. Φοινικιανάκης                Χ. Τζαμπάζης  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

Προμήθεια  ενός  Μοτοποδηλάτου

 

 

K. A : 13.02.0122

                               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 Αυτόματου Μοτοποδήλατου τύπου Scooter

 με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

     Α. Μηχανή

1.Τύπος κινητήρα: Αερόψυκτος ή Υδρόψυκτος, τετράχρονος, μονοκύλινδρος

2.Κυβισμός          :   108 – 125 κ. εκ.

3.Μέγιστη ισχύς   :   8,0 ΗΡ – 12 hp στις 8.500 σ.α.λ

4.Μέγιστη ροπή   :   8,7 – 9,3 Nm στις 6.500 – 7.500 σ.α.λ

5.Σύστημα λίπανσης   : υγρό κάρτερ

6.Τροφοδοσία              : Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

7.Σύστημα μετάδοσης : Αυτόματη

8.Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου : 5,5 – 7,5 λίτρα

9.Τροχός εμπρός     : 12’’ – 14’’ ιντσών

10.Τροχός πίσω         : 12’’ – 14’’ ιντσών

11.Ελαστικό εμπρός  : 110 170-12 ή 80/90 14’’

12.Ελαστικό πίσω      : 120 170-12 ή 90/90 14’’

 

Β. Χαρακτηριστικά πλαισίου

1.Εμπρός ανάρτηση   : Τηλεσκοπικό πιρούνι

2.Πίσω ανάρτηση       : Ένα ή δυο αμορτισέρ

3.Εμπρός φρένο         : Δίσκος Φ 210 – 220 χιλ.

4.Πίσω φρένο             : Ταμπούρα

5.Μεταξόνιο                : 1.255 – 1.290 χιλ.

 

Γ. Διαστάσεις

1.Μήκος  : 1.800 – 1.855 χιλ.

2.Πλάτος : 660 – 685 χιλ.

3.Βάρος  : 100 -125 κιλά

Δ. Tο μοτοποδήλατο θα πρέπει να προέρχεται από εταιρία πιστοποιημένη  με ISO 9001: 2000,  ή βεβαίωση ότι η εταιρεία είναι διαπιστευμένη με σύστημα ποιότητας. Προσφορές που δεν περιέχουν τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν θα αξιολογούνται.

Παρατήρηση : ύπαρξη ευανάγνωστων οργάνων ένδειξης (κοντέρ, χιλιομέτρησης, βενζινόμετρο, λυχνίες φλας, μεγάλων φώτων, κόρνα κ.λ.π.). Θα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για τοποθέτηση εργαλειοθήκης έμπροσθεν του καθίσματος. Επίσης θα διαθέτει μπαγκαζιέρα, προστατευτικό κάλυμμα, κλειδαριά και ένα κράνος οδηγού σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας.

Εθεωρήθη  Ηράκλειο Ιούνιος 2020
  Η Αναπληρωτής  Δ/ντής Ο Συντάξας
Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

   
Π. Τζαβλάκη                Χ. Τζαμπάζης  

 

   

 

Έργο:

 

 

Προμήθεια ενός(1) Μοτοποδηλάτου

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

K. A. 13.02.0122

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤO ΤΥΠΟΥ SCOOTER 2.500,00 1 2.500,00
    ΣΥΝΟΛΟ   2.500,00
    + Φ.Π.Α. 24%   600,00
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     3.100,00

 

Εθεωρήθη  Ηράκλειο Ιούνιος 2020
Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
& Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσιών

 

 

   
Μ. Φοινικιανάκης                Χ. Τζαμπάζης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια ενός(1) Μοτοποδηλάτου

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

  Κ.Α :13.02.0122

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤO ΤΥΠΟΥ SCOOTER      
    ΣΥΝΟΛΟ    
    + Φ.Π.Α. 24%    
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο        /     / 2020

 

Ο Προσφέρων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 2020