ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ DIESEL ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SCOOTER

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦ: ΤΜΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γ. ΑΜΑΝΑΚΗ ΤΗΛ:2810-529379

Mail: [email protected]

                                                        Αριθ. Πρωτ: 12024/20-12-2017

 

 

ΠΡΟΣ

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει  την:

  1. A. Προμήθεια δύο (2) πετρελαιοκίνητων οχημάτων (diesel) αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τύπου pick up, τετρακίνητα (4Χ4) διπλοκάμπινα μετά καλύμματος (hardtop) του χώρου φόρτωσης στο ύψος της καμπίνας καθώς και

 

  1. B. Tριών (3) μοτοποδηλάτων τύπου scooter 100-125 cm³», προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (58.325,00),  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη  της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 150/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 366/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: 665ΧΟΡΙΗ-ΖΚ8 και ΑΔΑΜ: 17REQ002308846 2017-11-27 και β) η 371/2017 με ΑΔΑ:ΩΙΣΩΟΡΙΗ-2Η7 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με την οποία εγκρίνονται οι όροι ανάθεσης.

Η εν λόγω προμήθεια πραγματοποιείται με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, παράγραφος 2.α., του Νόμου 4412/2016,  μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  ανά προϋπολογισμό.

Στοιχεία της προσφοράς

Προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε στο σύνολο των προϋπολογισμών είτε μεμονωμένα.

Διάρκεια σύμβασης

Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια έως και την παράδοσή τους στη ΔΕΥΑΗ και θα αρχίζει από την ημέρα υπογραφής.

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται τμηματικά με την εκάστοτε παράδοση.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1/2018, πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.
  6. τα δικαιολογητικά που ορίζουν τον εκπρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης και το πρακτικό συμμετοχής της εταιρείας στην εν λόγω προμήθεια.

Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρείας η οποία θα αναφέρει ότι συμφωνεί με τους όρους και τις Προδιαγραφές που αναγράφονται.

Η Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  τους

  1. Κ.Α 13.02.0113 με τίτλο « Προμήθεια δύο επαγγελματικών αυτοκινήτων 4Χ4 diesel» , ύψους πενήντα χιλιάδων  (50.000,00)  ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α και κωδικό CPV:341000000-8
  2.   Κ.Α 13.02.0116 με τίτλο « Προμήθεια τριών μοτοποδηλάτων 100-125 CC»,

ύψους επτά  χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα  (7.980,00)  ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α. και κωδικό CPV : 34410000-4.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529379 (κυρία Γεωργία Αμανάκη) και στο τηλέφωνο 2810-529402 (κύριος Χ. Τζαμπάζης) .

Ηράκλειο Δεκέμβριος  2017
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ